Mitjà digital i motion brands Codi:  M3.375    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Mitjà digital i motion brands aborda l'ús de les tecnologies emergents per a la transmissió de valors estratègics de les marques. El mitjà digital és entès com un oxímoron de mitjans al servei de la singularització de la marca. A través de l'anàlisi i la creativitat veurem les diverses aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial aplicades als missatges i narratives de marca. D'aquesta manera, l'assignatura combina elements de la producció audiovisual, el multimèdia, el disseny web i la UX. Evidentment, ens servirem d'eines digitals per materialitzar les nostres propostes a les diferents aplicacions de la marca.

Amunt

L'assignatura Mitjà Digital i motion brands és una assignatura obligatòria amb una càrrega lectiva de 5 ECTS. Aquesta assignatura aborda conceptes que si bé no tenen relació directa amb la resta d'assignatures, es complementa i aporta valor a l'après anteriorment per l'alumnat.

Amunt

Objectius
Aplicar tecnologies emergents per potenciar l'awareness de marca.
Crear una marca mobile first.
Emplaçar la marca en tots els canals estratègics.
Conèixer recursos i tecnologies per singularitzar la marca.
Crear emocions a partir de solucions tecnològiques.

Competències bàsiques i generals
CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi;
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
CG2 - Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica.
CG3 - Analitzar críticament els canvis socials, culturals i tecnològics, i exercir un posicionament ètic en relació amb la pràctica professional del disseny i l'impacte d'aquest.

Competències transversals
CT2- Utilitzar i aplicar de forma crítica les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques
CE4- Desenvolupar aplicacions d'identitat visual, verbal i sensorial de forma coherent, elaborant missatges i narratives de marca en entorns online i offline.
CE5- Dominar l'ús de les diferents tècniques, eines digitals, materials i suports per formalitzar les diferents aplicacions de la marca.
CE9- Valorar i aplicar el disseny com un factor d'innovació per transmetre valors estratègics de les marques, fomentant l'anàlisi i la creativitat.

Amunt

Innovació tecnològica en marques. 
Marques mobile.
Marques generatives.
Marques virtuals: AR, VR.
Ubiqüitat de la marca. Marca omnicanal.
La marca en el context audiovisual.  
Aplicacions de la marca en moviment: mosca, cortinetes, ràfegues, títols d'entrada, stop (i)motion, gif. 

Amunt

Material Suport
Videotutorial Adobe After Effects: Animació de logos Audiovisual
A la recerca del comportament XML
A la recerca del comportament DAISY
A la recerca del comportament EPUB 2.0
A la recerca del comportament MOBIPOCKET
A la recerca del comportament HTML5
A la recerca del comportament PDF
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment XML
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment DAISY
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment EPUB 2.0
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment MOBIPOCKET
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment HTML5
La marca ubiqua: omnicanalitat i marca en moviment PDF
Com prototipar una app? Videotutorial de Figma Audiovisual
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt