Treball final de màster Codi:  M3.378    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El treball final és la culminació del Màster, on l'estudiantat pot aprofundir en un tema triat de manera totalment personal i que li permetrà posar en pràctica les competències adquirides al màster alhora que li permetrà desenvolupar la recerca en disseny, bé sigui en el context d¿un projecte professional o en el d¿un acadèmic.

Amunt

El treball final manté relació amb tot el conjunt d'assignatures del pla d'estudis.

Amunt

El treball final manté relació amb el conjunt d'assignatures del pla d'estudis.

Amunt

Per matricular el treball final cal haver superat un mínim de crèdits, equivalents a la meitat del màster. Consulteu a l'hora de matricular-vos.

Amunt

Competències:
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació didees, sovint en un context de recerca.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis;

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats;

- Que els estudiants tinguin les habilitats daprenentatge que els permetin continuar estudiant duna manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom. -

Aplicar el pensament creatiu per innovar, generar noves idees i solucions i portar-les a la pràctica. - Analitzar críticament els canvis socials, culturals i tecnològics, i exercir un posicionament ètic en relació amb la pràctica professional del disseny i l'impacte d'aquesta.

- Expressar per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant de manera persuasiu, amb estil propi, seguretat i fluïdesa, i un alt grau dautonomia.

- Conceptualitzar, planificar i desenvolupar projectes de branding a partir d¿una visió global i estratègica establint objectius assolibles i mesurables, des d¿una posició de lideratge i en col·laboració amb els diferents professionals que formen part d¿aquest procés.

- Presentar i argumentar un projecte didentitat corporativa de manera professional, dominant de forma consistent els conceptes inherents a la construcció de marca i el disseny de marques.

- Identificar les diferents metodologies i tècniques de recerca, tant acadèmica com professional, i aplicar-les de manera eficaç en el disseny i la comunicació de marca.

- Reconéixer les tendències i enfocaments actuals del disseny que tinguen en compte les problemàtiques socials i mediambientals i saber-les aplicar en el disseny de marca.

Amunt

Al Treball Final de Màster l'estudiant ha de desenvolupar i demostrar l'adquisició de competències adquirides en aquests estudis a partir d'un projecte professional o investigador aplicat als temes tractats en les diferents matèries. Es preveuen diversos enfocaments, que inclouen el desenvolupament complet d'un brand book relacionat amb un encàrrec real o un autoencàrrec, així com el desenvolupament de la marca personal o el projecte professional dels estudiants dins aquest àmbit. També aspirem a impulsar la investigació acadèmica en qualsevol dels temes presents al màster.
Durant tot el procés de realització del TFM l'estudiant comptarà amb el suport i l'orientació d'un docent expert en l'àrea de coneixement del treball, que actuarà com a director/a del mateix. Finalment, presentarà una memòria i realitzarà una defensa/exposició (virtual) dels resultats del seu treball.

 

ACORD DE CONFIDENCIALITAT

Si l'estudiant utilitza dades confidencials d'una empresa, institució o altres tipus de fonts, el TF caldrà que estigui sotmès a un acord de confidencialitat o a un procés de protecció de la propietat intel·lectual o industrial. L'estudiant ho haurà de sol·licitar de manera justificada al/la seu/va tutor/a del TF. Valorada la sol·licitud, aquest/a notificarà la resolució i la forma de procedir, que inclourà la signatura d'un acord de confidencialitat, que signaran també els membres de la Comissió Avaluadora.El TF o part del TF sotmesa a confidencialitat no serà objecte de defensa públicani de publicació a l'O2(el respositori institucional de la UOC).

 

Amunt

Material Suport
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
Treball final de màster. Investigació en disseny i brànding XML
Treball final de màster. Investigació en disseny i brànding DAISY
Treball final de màster. Investigació en disseny i brànding EPUB 2.0
Treball final de màster. Investigació en disseny i brànding MOBIPOCKET
Treball final de màster. Investigació en disseny i brànding HTML5
Treball final de màster. Investigació en disseny i brànding PDF
Investigació en disseny. Pautes per al TFM Audiovisual
Guia del Treball Final de Màster (TFM) Web
TFM de branding. Claus per l'èxit Web

Amunt

Els estudiants triaran un tema sobre el qual treballar tot el semestre en curs sota la supervisió d'un tutor a. La comunicació es produirà de manera molt estreta entre tots dos, deixant l'espai de l'aula per qüestions molt generals.

Es realitzaran diversos lliuraments oficials per donar seguiment d'aquest procés de treball, a més de les que el tutor / a pugui sol·licitar al llarg de el procés. Aquests lliuraments generaran una nota final, a la qual se sumarà la presentació en vídeo i la defensa de la feina síncrona davant del tribunal avaluador.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Es realitzaran diversos lliuraments oficials per donar seguiment d'aquest procés de treball, a més de les que el tutor / a pugui sol·licitar al llarg de el procés.

El primer lliurament serà una primera concreció sobre el tipus de treball a realitzar. Serà un formulari per poder assignar un tutor/a.
El segon lliurament consistirà en l'elecció i acotació del tema, al REC, amb nota binària
El tercer lliurament inclourà una part de la feina, en el REC, amb nota binària
La quarta entrega ja serà tot el treball complet, en el REC, amb la nota corresponent
La cinquena entrega és la presentació el vídeo de la mateixa en el presenta, amb la nota corresponent.

Amunt

Aquests lliuraments generaran una nota final, a la qual se sumarà la presentació en vídeo i la defensa de la feina síncrona davant del tribunal avaluador.

Amunt

Els estudiants rebran feedback durant tot el procés de treball per part del seu tutor / a i a la fi per part de tribunal avaluador.

Amunt