Comunicació acadèmica i especialitzada Codi:  M4.951    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Comunicació acadèmica i especialitzada planteja una aproximació a les diferents tipologies textuals que corresponen als textos acadèmics i especialitzats. A partir d'aquesta aproximació, es treballen els elements que configuren un text especialitzat, com són el gènere, el contingut i l'estructura, i s'identifica la terminologia que és pròpia d'aquest tipus de textos.

Així mateix, en aquesta assignatura es combina l'estudi més teòric que correspon a les tipologies textuals amb una part més pràctica en la qual l'estudiant analitza el contingut de textos acadèmics i especialitzats corresponents als àmbits mèdic, econòmic, jurídic i administratiu, amb l'objectiu d'identificar els elements que els caracteritzen, reflexionar sobre la tasca de traducció i redacció de textos acadèmics i d'especialitat.

Amunt

L'estudiant ha de tenir un coneixement de nivell superior de la llengua catalana o castellana  -equivalent al nivell nadiu o al nivell C2 del marc comú europeu de referència-  i tenir una bona comprensió de l'anglès escrit, equivalent al nivell B2.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge que es plantegen en l'assignatura són els següents:

- Conèixer les tipologies textuals.

- Conèixer els gèneres textuals propis dels llenguatges especialitzats.

- Conèixer les relacions entre contingut, gènere i estructura en els textos especialitzats.

- Saber relacionar l'estructura amb les condicions discursives, amb l'emissor i amb el destinatari del text.

- Saber abordar els textos des del punt de vista de la comunicació.

- Saber definir les característiques del llenguatge especialitzat.

- Saber identificar la terminologia dels textos d'especialitat.

- Saber relacionar l'estudi formal d'un text amb les necessitats professionals.

- Identificar quins elements són característics d'un text d'especialitat.

- Saber analitzar textos d'especialitat.

- Conèixer els gèneres textuals acadèmics.

- Saber elaborar resums d'articles acadèmics.

- Conèixer l'estructura i el contingut que són propis de les publicacions acadèmiques.

- Saber reconèixer les diferències lingüístiques i culturals que cal tenir en compte en la traducció.

- Saber exposar les idees de forma clara.

- Saber interactuar en un debat.

- Saber estructurar i produir continguts especialitzats.

- Saber fer la traducció d'un text acadèmic tenint en compte les característiques del text i les necessitats del client.

- Saber resoldre en els treballs acadèmics dilemes d'atribució d'idees tenint com a base l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

Les competències que s'assoleixen en aquesta assignatura són les següents:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i que tinguin la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera precisa, sintètica i consistent.

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

- Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.

- Analitzar la macroestructura d'un document i la seva coherència global, i també saber extreure'n i resumir-ne la informació essencial.

Identificar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques així com les convencions gràfiques i tipogràfiques de la llengua A i de la llengua B i aplicar solucions apropiades de traducció.

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Amunt

1: Tipologia i gèneres textuals d'especialitat: els textos mèdics

2: Contingut, gènere i estructura dels textos d'especialitat

3: L'estructura i la terminologia del llenguatge especialitzat: els textos econòmics

4: Estructura, redacció i terminologia dels textos especialitzats: els textos jurídics i administratius

5: Tipologies de gèneres textuals acadèmics. Pràctica de redacció

Amunt

Wiki MU Traducció i tecnologia Web
Comunicació acadèmica especialitzada XML
Comunicació acadèmica especialitzada DAISY
Comunicació acadèmica especialitzada EPUB 2.0
Comunicació acadèmica especialitzada MOBIPOCKET
Comunicació acadèmica especialitzada HTML5
Comunicació acadèmica especialitzada PDF
Comunicación académica especializada XML
Comunicación académica especializada DAISY
Comunicación académica especializada EPUB 2.0
Comunicación académica especializada MOBIPOCKET
Comunicación académica especializada HTML5
Comunicación académica especializada PDF

Amunt

El material docent d'aquesta assignatura es fonamenta en una selecció de capítols de llibre, articles i altres materials específics per a cada un dels reptes de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt