Comunicació acadèmica i especialitzada Codi:  M4.951    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Comunicació acadèmica i especialitzada planteja una aproximació a les diferents tipologies textuals que corresponen als textos acadèmics i especialitzats. A partir d'aquesta aproximació, es treballen els elements que configuren un text especialitzat, com són el gènere, el contingut i l'estructura, i s'identifica la terminologia que és pròpia d'aquest tipus de textos.

Així mateix, en aquesta assignatura es combina l'estudi més teòric que correspon a les tipologies textuals amb una part més pràctica en la qual l'estudiant analitza el contingut de textos acadèmics i especialitzats corresponents als àmbits mèdic, econòmic, jurídic i administratiu, amb l'objectiu d'identificar els elements que els caracteritzen, reflexionar sobre la tasca de traducció i redacció de textos acadèmics i d'especialitat.

Amunt

L'estudiant ha de tenir un coneixement de nivell superior de la llengua catalana o castellana  -equivalent al nivell nadiu o al nivell C2 del marc comú europeu de referència-  i tenir una bona comprensió de l'anglès escrit, equivalent al nivell B2.

Amunt

Els objectius d'aprenentatge que es plantegen en l'assignatura són els següents:

- Conèixer les tipologies textuals.

- Conèixer els gèneres textuals propis dels llenguatges especialitzats.

- Conèixer les relacions entre contingut, gènere i estructura en els textos especialitzats.

- Saber relacionar l'estructura amb les condicions discursives, amb l'emissor i amb el destinatari del text.

- Saber abordar els textos des del punt de vista de la comunicació.

- Saber definir les característiques del llenguatge especialitzat.

- Saber identificar la terminologia dels textos d'especialitat.

- Saber relacionar l'estudi formal d'un text amb les necessitats professionals.

- Identificar quins elements són característics d'un text d'especialitat.

- Saber analitzar textos d'especialitat.

- Conèixer els gèneres textuals acadèmics.

- Saber elaborar resums d'articles acadèmics.

- Conèixer l'estructura i el contingut que són propis de les publicacions acadèmiques.

- Saber reconèixer les diferències lingüístiques i culturals que cal tenir en compte en la traducció.

- Saber exposar les idees de forma clara.

- Saber interactuar en un debat.

- Saber estructurar i produir continguts especialitzats.

- Saber fer la traducció d'un text acadèmic tenint en compte les característiques del text i les necessitats del client.

- Saber resoldre en els treballs acadèmics dilemes d'atribució d'idees tenint com a base l'ètica i la integritat del treball intel·lectual.

Les competències que s'assoleixen en aquesta assignatura són les següents:

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i que tinguin la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i les raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera precisa, sintètica i consistent.

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

- Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics o professionals propis de l'especialitat.

- Analitzar la macroestructura d'un document i la seva coherència global, i també saber extreure'n i resumir-ne la informació essencial.

Identificar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques així com les convencions gràfiques i tipogràfiques de la llengua A i de la llengua B i aplicar solucions apropiades de traducció.

- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aqueses pràctiques.

Amunt

1: Tipologia i gèneres textuals d'especialitat: els textos mèdics

2: Contingut, gènere i estructura dels textos d'especialitat

3: L'estructura i la terminologia del llenguatge especialitzat: els textos econòmics

4: Estructura, redacció i terminologia dels textos especialitzats: els textos jurídics i administratius

5: Tipologies de gèneres textuals acadèmics. Pràctica de redacció

Amunt

Tipologia i gèneres textuals XML
Tipología y géneros textuales XML

Amunt

El material docent d'aquesta assignatura es fonamenta en una selecció de capítols de llibre, articles i altres materials específics per a cada una de les activitats de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt