Eina professional de traducció assistida Codi:  M4.952    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Han passat unes quantes dècades des que van sortir al mercat les primeres eines de traducció assistida per ordinador o memòries de traducció per fer la vida una mica més fàcil als professionals de la traducció. Aquestes primeres eines bàsicament el que buscaven era accelerar el procés de traducció i moltes de les activitats que l'envolten. L'objectiu inicial s'ha mantingut invariable amb el pas dels anys, però les eines han anat evolucionant fins a uns nivells de sofisticació tecnològica que arriben a fer necessària una formació especialitzada per poder treure'n tot el rendiment i aprofitar al màxim les funcionalitats que ofereixen.

Cada vegada són més els professionals de la traducció que decideixen utilitzar la tecnologia de les memòries de traducció pels grans avantatges que ofereix pel que fa a productivitat, estalvi de costos i qualitat de la traducció. Cada sistema de traducció assistida per ordinador té unes característiques que el diferencien de la resta d'eines i que fan que en alguns aspectes sigui millor o, si més no, preferit per una part dels usuaris. Però en qualsevol cas, dominar alguna de les eines és un bon punt de partida per entendre els conceptes bàsics i poder-los traslladar a qualsevol altre entorn.

Amunt

 Aquesta assignatura no té cap requisit previ a la matrícula.

Amunt

En l'assignatura es treballen les següents competències:

 

CB10.- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.                                                                                                                                            

CG2.- Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.                                                                                                                             

CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.                                                                                                                         

CE8. Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.   

Amunt

1. Traducció d'un projecte de traducció

2. Creació d'un projecte de traducció

3. Bases de dades terminològiques

4. Memòries de traducció i alineació de documents

5. Gestió bàsica de projectes de traducció

Amunt

Com a material de l'assignatura es faran servir els documents oficials d'SDL:

 

SDL Trados Studio Getting Started Part 1

SDL Trados Studio Getting Started Part 2

SDL Trados Studio for Project Managers Part 1

SDL Trados Studio for Project Managers Part 2

SDL Multiterm

 

També es farà servir els vídeo tutorials del compte de Youtube de SDL Trados

Els materials es complementaran amb una sèrie de repositoris web: memòries de traducció i corpus paral·lels; bases de dades terminològiques i eines de traducció assistida.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt