Investigació en lingüística, comunicació i traducció Codi:  M4.956    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Investigació en lingüística, comunicació i traducció és una assignatura orientada al disseny i les metodologies de recerca que s'empren en la intersecció entre la traducció i la lingüística. És una assignatura optativa especialment indicada per als estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies que en el futur vulguin realitzar treballs de recerca d'aquest tipus i, en qualsevol cas, és recomanable per a tots els estudiants del Màster com a preparació per al Treball Final de Màster, si el volen orientar a aquest àmbit.

De manera sintètica, s'espera que al final de l'assignatura l'estudiant sàpiga fer el següent:

  • Dissenyar una recerca de manera raonable i viable i saber triar de la metodologia adequada per a dur-la a terme.
  • Conèixer les metodologies quantitatives, qualitatives o mixtes de la recerca aplicables al camp de la intersecció entre la traducció i la lingüística.

No es tracta d'un curs de metodologia de la investigació per se, però s'hi treballen de manera pràctica diversos aspectes que l'alumne podria plantejar-se a l'hora de dur a terme una recerca en l'àmbit de la lingüística aplicada.

Amunt

"Investigació en lingüística, comunicació i traducció" és una assignatura optativa que es recomana dur a terme abans del Treball Final de Màster.

Amunt

L'assignatura es relaciona directament amb diversos tipus de treballs d'investigació en traducció i amb l'exercici avançat de la professió de traductor, atès que també forma per al tractament de corpora bilingües, constitució de terminologies i extracció d'informació significativa de documents.

Amunt

Es recomana especialment que l’estudiant hagi cursat prèviament Metodologia i disseny de la investigació

Amunt

En l'assignatura s'hi treballen les següents competències, les quals es concretaran en els objectius d'aprenentatge que es descriuran en cada activitat:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees en un context d'investigació.

CB9 - Comunicar conclusions, així com els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG1: Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera, precisa, sintètica i consistent.

CG2.- Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

CT1: Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CT2: Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.

CT3.- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CE3. Identificar estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques així com les convencions gràfiques i tipogràfiques de la llengua A i de la llengua B, i aplicar solucions apropiades de traducció.

CE4. Identificar la funció i el significat de les variacions de la llengua (social, geogràfica, històrica o estilística) i obtenir solucions apropiades de traducció.

CE5. Analitzar la macroestructura d'un document i la seva coherència global, així com extreure i resumir la seva informació essencial.

CE7: Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia.

CT2: Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.

CE9. Aplicar les tècniques i metodologies pròpies de la investigació científica en l'àrea de la traducció i tecnologia.

CE10. Dominar les destreses vinculades a l'elaboració, presentació i defensa pública d'un projecte d'investigació en l'àrea de la lingüística, la comunicació i la traducció.

Amunt

  1. Disseny d'una recerca.
  2. Creació d'un corpus bilingüe comparable.
  3. Extracció de terminologia.
  4. Extracció automàtica de terminologia.
  5. Estadística aplicada a la traducció.

OPCIONAL:

3b. Extracció de definicions i relacions semàntiques.

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Estadística: tomar decisiones a partir de datos Audiovisual

Amunt

El material docent d'aquesta assignatura consisteix en una selecció de capítols de llibre, articles i vídeos docents específicament assignats a cada una de les activitats.

Per a l'elaboració de les PAC 2 i 3 i, opcionalment, per a la pràctica 3b, l'alumnat haurà de treballar amb el programa en línia per a la gestió i anàlisi de corpus Sketch Engine. Cada alumne/a podrà crear-se un compte gratuit fent ús de l'opció 30-day free trial per fer les PAC 2 i 3 en el termini d'un mes.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt