Metodologia i disseny de la investigació Codi:  M4.960    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Metodologia i disseny de la investigació és una introducció panoràmica al disseny de la recerca i els mètodes de recerca que s'empren en el camp de la traducció. És una assignatura optativa especialment indicada per als estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies que en el futur vulguin realitzar treballs de recerca i, en qualsevol cas, és recomanable per a tots els estudiants del Màster com a preparació per al Treball Final de Màster.

De manera sintètica, s'espera que al final de l'assignatura l'estudiant sàpiga fer el següent:

 • Plantejar una proposta de recerca raonable i viable.
 • Dissenyar una recerca en les seves fases definitòries (abast, objectius, formulació de preguntes i plantejament d'hipòtesis) i saber triar la metodologia adequada per a dur-la a terme.
 • Conèixer a nivell genèric les metodologies quantitatives, qualitatives o mixtes de la recerca aplicables al camp de la traducció i àrees afins. 

Aquesta assignatura es podrà complementar el següent semestre amb alguna de les següents assignatures més especialitzades: Investigació en tecnologies de la  traducció, i Investigació en lingüística, comunicació i traducció.

Amunt

Metodologia i disseny de la investigació és una assignatura optativa especialment indicada per als estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies que en el futur vulguin realitzar treballs d'investigació i, en qualsevol cas, és recomanable per a tots els estudiants del Màster com a preparació per al Treball Final de Màster.

En conseqüència, s'ha de cursar després dels complements de formació; preferentment després de les assignatures obligatòries i abans de les assignatures optatives Investigació en tecnologies de la traducció o Investigació en lingüística, comunicació i traducció; i abans de l'obligatòria Treball Final de Màster.

Amunt

Metodologia i disseny de la investigació és una assignatura indicada per als estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies que es plantegin realitzar treballs de recerca en els camps de la traducció, les tecnologies de la traducció, i la lingüística i la comunicació relacionades amb la traducció.

Amunt

Per cursar Metodologia i disseny de la investigació són necessaris els coneixements de grau que han conduït a l'acceptació de la inscripció en el Màster de Traducció i Tecnologies.

Amunt

Vegeu els apartats "L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis" i "Coneixements previs".

Amunt

D'acord amb la Memòria de Verificació, en l'assignatura s'hi treballen les següents competències pròpies del Màster: 

 • Aplicar les tècniques i metodologies pròpies de la investigació científica en l'àrea de la traducció i tecnologia.
 • Dominar les destreses vinculades a l'elaboració, presentació i defensa pública d'un projecte de traducció o un projecte d'investigació en l'àrea de la traducció.
 • Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera, precisa, sintètica i consistent.
 • Utilitzar i aplicar les TIC per a identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació i usar-la de manera significativa en contextos específics.
 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

 A més, també li són d'aplicació les següents competències bàsiques definides per la normativa docent general:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 Aquestes competències es concretaran en l'assumpció dels següents objectius:

 • Plantejar una proposta d'investigació raonable i viable, de forma autònoma i partint dels coneixements previs, de llicenciatura o grau.
 • Dissenyar una investigació d'acord amb els estàndards metodològics, en les seves fases definitòries: abast, objectius, formulació de preguntes i plantejament d'hipòtesis.
 • Conèixer les metodologies qualitatives, quantitatives o mixtes de la recerca aplicables al camp de la traducció i àrees afins.
 • Identificar en una investigació del camp de la traducció i àrees afins les metodologies qualitatives, quantitatives o mixtes que s'hi han aplicat.
 • Exposar arguments que mostrin quines metodologies qualitatives, quantitatives o mixtes s'han aplicat en una investigació del camp de la traducció i àrees afins.
 • Identificar i descriure des d'un punt de vista conceptual les metodologies qualitatives, quantitatives o mixtes que s'han aplicat en una investigació del camp de la traducció i àrees afins.
 • Redactar un text utilitzant la terminologia i les estructures pròpies del registre acadèmic.
 • Presentar un projecte de recerca de forma clara, informativa i sintètica mitjançant eines audiovisuals.

Amunt

 

 1. Plantejament de la investigació: idees, antecedents, preguntes, objectius, hipòtesis.
 2. Metodologies qualitatives en Traducció.            
 3. Metodologies quantitatives en Traducció.

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Estadística: Análisis de datos Audiovisual

Amunt

El material docent d'aquesta assignatura consisteix en una selecció de capítols de llibre, articles i vídeos docents específicament assignats a cada una de les activitats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt