Metodologia i disseny de la investigació Codi:  M4.960    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Metodologia i disseny de la investigació és una introducció panoràmica al disseny de la recerca i els mètodes de recerca que s'empren en el camp de la traducció. És una assignatura optativa especialment indicada per als estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies que en el futur vulguin realitzar treballs de recerca i, en qualsevol cas, és recomanable per a tots els estudiants del Màster com a preparació per al Treball Final de Màster.

De manera sintètica, s'espera que al final de l'assignatura l'estudiant sàpiga fer el següent:

 • Plantejar una proposta de recerca raonable i viable.
 • Dissenyar una recerca en les seves fases definitòries (abast, objectius, formulació de preguntes i plantejament d'hipòtesis) i saber triar la metodologia adequada per a dur-la a terme.
 • Conèixer a nivell genèric les metodologies quantitatives, qualitatives o mixtes de la recerca aplicables al camp de la traducció i àrees afins. 

Aquesta assignatura es podrà complementar el següent semestre amb alguna de les següents assignatures més especialitzades: Investigació en tecnologies de la  traducció, i Investigació en lingüística, comunicació i traducció.

Amunt

Metodologia i disseny de la investigació és una assignatura optativa especialment indicada per als estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies que en el futur vulguin realitzar treballs d'investigació i, en qualsevol cas, és recomanable per a tots els estudiants del Màster com a preparació per al Treball Final de Màster.

En conseqüència, s'ha de cursar després dels complements de formació; preferentment després de les assignatures obligatòries i abans de les assignatures optatives Investigació en tecnologies de la traducció o Investigació en lingüística, comunicació i traducció; i abans de l'obligatòria Treball Final de Màster.

Amunt

Metodologia i disseny de la investigació és una assignatura indicada per als estudiants del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies que es plantegin realitzar treballs de recerca en els camps de la traducció, les tecnologies de la traducció, i la lingüística i la comunicació relacionades amb la traducció.

Amunt

Per cursar Metodologia i disseny de la investigació són necessaris els coneixements de grau que han conduït a l'acceptació de la inscripció en el Màster de Traducció i Tecnologies.

Amunt

Vegeu els apartats "L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis" i "Coneixements previs".

Amunt

D'acord amb la Memòria de Verificació, en l'assignatura s'hi treballen les següents competències pròpies del Màster: 

 • Aplicar les tècniques i metodologies pròpies de la investigació científica en l'àrea de la traducció i tecnologia.
 • Dominar les destreses vinculades a l'elaboració, presentació i defensa pública d'un projecte de traducció o un projecte d'investigació en l'àrea de la traducció.
 • Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera, precisa, sintètica i consistent.
 • Utilitzar i aplicar les TIC per a identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació i usar-la de manera significativa en contextos específics.
 • Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

 A més, també li són d'aplicació les següents competències bàsiques definides per la normativa docent general:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 Aquestes competències es concretaran en l'assumpció dels següents objectius:

 • Plantejar una proposta d'investigació raonable i viable, de forma autònoma i partint dels coneixements previs, de llicenciatura o grau.
 • Dissenyar una investigació d'acord amb els estàndards metodològics, en les seves fases definitòries: abast, objectius, formulació de preguntes i plantejament d'hipòtesis.
 • Conèixer les metodologies qualitatives, quantitatives o mixtes de la recerca aplicables al camp de la traducció i àrees afins.
 • Identificar en una investigació del camp de la traducció i àrees afins les metodologies qualitatives, quantitatives o mixtes que s'hi han aplicat.
 • Exposar arguments que mostrin quines metodologies qualitatives, quantitatives o mixtes s'han aplicat en una investigació del camp de la traducció i àrees afins.
 • Identificar i descriure des d'un punt de vista conceptual les metodologies qualitatives, quantitatives o mixtes que s'han aplicat en una investigació del camp de la traducció i àrees afins.
 • Redactar un text utilitzant la terminologia i les estructures pròpies del registre acadèmic.
 • Presentar un projecte de recerca de forma clara, informativa i sintètica mitjançant eines audiovisuals.

Amunt

 

 

 1. Plantejament de la investigació: idees, antecedents, preguntes, objectius, hipòtesis.
 2. Metodologies qualitatives en Traducció.            
 3. Metodologies quantitatives en Traducció.

 

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Estadística: Análisis de datos Audiovisual

Amunt

El material docent d'aquesta assignatura consisteix en una selecció de capítols de llibre, articles i vídeos docents específicament assignats a cada una de les activitats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt