Problemes recurrents de traducció Codi:  M4.962    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Un dels reptes més importants amb què s'enfronta la lingüística aplicada a la traducció és la resolució eficaç de la gran varietat de problemes lingüístics que sorgeixen per exemple a l'hora de traduir una llengua germànica com l'anglès a una llengua romànica com el català o el castellà. En aquesta assignatura es posa un èmfasi especial en la relació entre la lingüística contrastiva (cf. el català i el castellà com a llengües romàniques vs. l'anglès com a llengua germànica) i la lingüística aplicada a la traducció (de l'anglès, com a llengua font, al català/castellà, com a llengua meta).

Amunt

Aquesta assignatura del Màster Universitari en Traducció i Tecnologies és obligatòria. S'hi presenten els principals conceptes de lingüística i traductologia necessaris per exercir amb èxit la professió de traductor. Així mateix, s'aprofundeix en el coneixement gramatical de les llengües implicades (català o castellà i anglès).

Amunt

Aquesta assignatura, juntament amb les altres del màster, s'orienta a la formació de traductors capaços de reconèixer i conèixer una gran varietat d'aspectes lingüístics que els permetran millorar la qualitat del seu treball.

Amunt

Domini superior de la llengua catalana i/o castellana  — equivalent al nivell nadiu o al nivell C2 del marc comú europeu de referència —  i bona comprensió de l'anglès escrit, equivalent al nivell B2.

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les competències següents :

1. Identificar les estructures gramaticals, lèxiques i idiomàtiques i les convencions gràfiques i tipogràfiques de la llengua A i de la llengua B, i aplicar solucions apropiades de traducció.

2. Identificar la funció i el significat de les variacions de la llengua (social, geogràfica, històrica, estilística) i obtenir solucions apropiades de traducció.

3. Analitzar els aspectes culturals i les problemàtiques interculturals que intervenen en els processos de traducció.

4. Analitzar textos o dades, fer judicis i expressar-los de manera, precisa, sintètica i consistent.

5. Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat.

Amunt

1. Tipologia lingüística, lingüística contrastiva i lingüística aplicada a la traducció.

2. Metàfores conceptuals i construccions idiomàtiques.

3. Aspectes de gramàtica comparada (anglès - català/castellà).

Amunt

Contrastive Linguistics XML
Contrastive Linguistics DAISY
Contrastive Linguistics EPUB 2.0
Contrastive Linguistics MOBIPOCKET
Contrastive Linguistics HTML5
Contrastive Linguistics PDF

Amunt

Material (continuació).

Alvarez, Antonia. (1993). "On Translating Metaphor". Meta: journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal. Vol. 38, n° 3, pp. 479-490. ISSN 0026045.

Cifuentes Férez, Paula. (2008). "La traducción de manera de movimiento en textos narrativos del inglés al español". Dins Rafael Monroy Casas & Aquilino Sánchez Pérez (coord.). 25 años de lingüística en España: hitos y retos, pàg. 1001-1009. ISBN 978-84-8371-714-1.

Curell Gotor, Hortensia &  A. Fernández-Montraveta (2018). "Major Constructions" (materials UOC), pàg. 24-38. 

Gonzàlvez i Escolano, Héctor (2001). "Estudi contrastiu de l'expressió del desplaçament físic espacial en les traduccions de novel·les angleses al català. Unes quantes orientacions cognitives per als traductor". Universidad de León. ISBN 9788477199847.

Ibarretxe-Antuñano, Iraide. (2003). "What translation tells us about motion: a contrastive study of typologically different languages". International Journal of English Studies 3(2): 151-176.

Lakoff, G. (1993). "The Contemporary Theory of Metaphor". Dins A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought, 202-251. Cambridge: Cambridge University Press.

Mateu Fontanals, Jaume (2001). "Tipología lingüística y enseñanza de segundas lenguas". Dins Duran, J.R.L.(ed.). Actas do I Congreso Internacional de Lingüística Contrastiva, Bilingüísmo, Traducción ea súa Aplicación ó Ensino das Linguas. pàg. 91-99. Vigo: Servicio de Publicacions da Universidade de Vigo. ISBN 9788481581348.

Schäffner, C. (2004). "Metaphor and translation: some implications of a cognitive approach." Journal of Pragmatics 36.7: 1253-1269. ISSN 0378-2166.

Slobin, D. I. (1996). "Two Ways to Travel: Verbs of Motion in English and Spanish." Dins Shibatani, M. & Thompson, S.A. (eds.). Grammatical constructions: their form and meaning, pàg. 195-219. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198238713.

Slobin, D. I. (2005). "Relating narrative events in translation.". Dins Ravid, Dorit, Shyldkrot, Hava Bat-Zeev (eds.). Perspectives on language and language development: Essays in honor of Ruth A. Berman, pàg. 115-130. Dordrecht: Kluwer. ISBN 9781402079030.

Tolkien, J.R.R. "Capítol 6: Fugir del foc i caure a les brases.". Dins Tolkien, J.R.R. El Hòbbit, pàg. 89-106. Barcelona : La Magrana, 1983. ISBN 9788474101294

Tolkien, J.R.R. "Capítol 6: De la Sartén al Fuego.". Dins Tolkien, J.R.R. El Hòbbit, pàg. 114-137. Minotauro. ISBN 9789706906540.

Tolkien, J.R.R. "Chapter 6: Out of the Frying Pan into the Fire.". Dins Tolkien, J.R.R.. The Hobbit, pàg. 83-88. Houghton Mifflin, 1966. ISBN 395071224.

Wheeler, M., A. Yates & N. Dols (1999). Catalan. A Comprehensive Grammar. London/New York: Routledge. [caps. 35 & 36 de IV: "Information structure and word order"]. ISBN 9780415103428.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt