Traducció i tecnologies Codi:  M4.964    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les tecnologies s'estan introduint de forma ràpida en totes les activitats humanes. La traducció no és una excepció i en els últims anys han anat apareixent una gran quantitat d'eines i utilitats que poden facilitar enormement la tasca del traductor. Davant aquesta allau de diferents productes el traductor es pot trobar perdut i pot acabar triant una eina que no sigui la més adequada a les seves necessitats.

Darrerament el moviment de programari lliure ha vist molt renovades les seves forces i ha trobat suport en institucions, empreses, governs i fabricants de maquinari. El món de les eines de traducció assistida no és aliè a tot aquest moviment. L'ús de programari lliure pot oferir nombrosos avantatges a un traductor. Aquesta assignatura pretén contribuir a l'extensió de l'ús de programari lliure entre els traductors. Durant el curs es presenten els principals conceptes relacionats amb el programari lliure, i en les pràctiques farem un ús majoritari d'aquest tipus d'eina.

En aquesta assignatura presentem amb detall els següents temes:

 • Una introducció detallada dels conceptes fonamentals relacionats amb el programari lliure, amb l'objectiu que el lector sàpiga distingir una aplicació de programari lliure i valorar els avantatges que proporcionen.
 • Les eines de traducció automàtica, perquè el lector conegui les principals tècniques i que sàpiga valorar en quines situacions pot resultar d'utilitat l'ús d'aquests sistemes.
 • Les eines de traducció assistida per ordinador, en un sentit ampli.
 • Conèixer els trets distintius que permeten classificar els diferents tipus d'eines de traducció assistida.
 • S'aprofundeix en el tema de les memòries de traducció amb l'objectiu de conèixer les principals tècniques de creació i organització de memòries de traducció. Es presenten també les tècniques d'alineació automàtica de documents.
 • La terminologia, especialment el que fa referència a la creació de recursos terminològics i a la seva organització. Dedicarem especial atenció a les tècniques d'extracció automàtica de terminologia. També es presenten una gran quantitat de recursos terminològics gratuïts o de lliure accés.
 • Dediquem també un capítol als corpus lingüístics i molt especialment a aquells usos dels corpus que poden ser especialment interessants per als traductors.
 • Es presenta amb molt detall la codificació d'informació amb ordinador, especialment el tema de la codificació de caràcters, amb una atenció especial a l'Unicode.
 • Es fa una introducció als llenguatges de marcatge HTML i XML.
 • Es fa una introducció a la localització de programari, que pretén presentar tots aquells aspectes imprescindibles per a tot traductor que vulgui participar en projectes de localització.

L'assignatura es complementa amb una sèrie de pràctiques. Trobareu pràctiques dedicades a aprendre a utilitzar diferents eines de traducció assistida gratuïtes, crear glossaris terminològics mitjançant extracció automàtica de terminologia, aprendre a alinear documents de forma totalment automàtica, aprendre a combinar traducció assistida i traducció automàtica, etc.

Amunt

L'assignatura està dirigida a traductors, tant professionals freelace com a treballadors d'empreses proveïdores de serveis de traducció. També està orientat a persones amb necessitats ocasionals de traducció, com professors, tant universitaris com de secundària, editors, periodistes, etc.

Amunt

Aquesta assignatura no té cap requisit previ a la matrícula.

 

Amunt

En l'assignatura es treballen les següents competències:

 

B10.- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CE7. Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia.

CE8. Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.

CE11. Desenvolupar habilitats interpersonals per al treball en entorns professionals tant presencials com virtuals

Amunt

1. La traducció assistida per ordinador

2. Les memòries de traducció

3. Les bases de dades terminològiques

4. La traducció automàtica

5. Tractament de formats

6. La representació d'informació no textual

7. XML

8. Formats XML utilitzats en traducció

Amunt

Traducción y tecnologías: herramientas, procesos y recursos PDF
Traducció i tecnologies: eines, processos i recursos PDF
Contingut Wiki MU en Traducció i Tecnologies Web
Wiki MU Traducció i tecnologia Web
La traducció automàtica neuronal XML
La traducción automática neuronal XML

Amunt

Els materials d'aquesta assignatura són tant un material escrit com vídeos i tutorials per a la utilització de les diferents eines.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt