Traducció tècnica Codi:  M4.965    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura optativa Traducció tècnica complementa l’assignatura obligatòria Introducció a la traducció especialitzada. Té una orientació clarament aplicada que té l'objectiu de proporcionar a l'estudiant les competències, les estratègies i les tècniques necessàries per traduir adequadament textos especialitzats. 

Amunt

Traducció tècnica és una assignatura optativa del Màster Universitari de Traducció i Tecnologies. És molt recomanable cursar-la després d'haver fet l’assignatura obligatòria Introducció a la traducció especialitzada.

Amunt

Les competències definides a la memòria de l'assignatura són les següents:
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi. CG2. Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats. CT1. Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics. CE1. Obtenir els requisits, objectius i propòsits del client o destinatari de la traducció i complir les instruccions, els terminis de lliurament i compromisos, tant de forma individual com formant part d'un equip. CE2. Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades a aquests problemes i justificar les pròpies solucions de traducció. CE5. Analitzar la macroestructura d'un document i la seva coherència global, així com extreure i resumir la seva informació essencial. CE7. Desenvolupar estratègies per a la recerca terminològica i dominar l'ús d'eines d'extracció, gestió i consulta de terminologia. CE8. Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.
Aquestes competències s'han de concretar en els següents resultats d'aprenentatge:
Sobre les característiques dels textos tècnics:

 • Definir i reconèixer les característiques generals dels textos tècnics i els seus problemes principals de traducció.
 • Reconèixer i comparar la tipologia o gènere textual dels textos tècnics a partir de la seva estructura.
 • Identificar i resoldre en els textos tècnics la presència d'elements paratextuals i culturals i els contrastos lingüístics en les expressions numèriques.


Sobre l'encàrrec de traducció:

 • Identificar els requisits dels encàrrecs de traducció.
 • Identificar, i crear i gestionar, recursos de traducció per resoldre problemes de traducció específics dels textos tècnics.
 • Produir una traducció d'un text tècnic que complexi amb els requisits de l'encàrrec i avaluar les decisions de traducció preses i els recursos utilitzats.


Sobre la traducció assistida per ordinador (TAO):

 • Produir una traducció d'acord amb els requisits de l'encàrrec amb una eina de TAO tot respectant el format del text original.
 • Avaluar l'ús de les eines de TAO per a la traducció de textos tècnics.


Sobre la revisió del text traduït:

 • Identificar les tasques principals que cal dur a terme per a la revisió d'una traducció abans de lliurar-la al client.
 • Revisar una traducció i argumentar les correccions introduïdes.


Sobre el treball col·laboratiu:

 • Produir una traducció de manera col·laborativa treballant com a traductor, terminòleg o gestor.
 • Monitorar el rendiment traductor i avaluar-lo.

Amunt

1. Els textos tècnics i les seves característiques: des de l’encàrrec a la reflexió sobre la traducció.
2. Els problemes de traducció en els textos tècnics: des dels contrastos lingüístics a l’ús d’eines de traducció
3. La revisió de la traducció d’un text tècnic: des de la revisió del propi text al treball en grup

Amunt

Metodologia de la traducció PDF
La competència del traductor PDF
Aspectes generals de la pràctica de la traducció PDF
La competencia del traductor PDF
Metodología de la traducción PDF
Aspectos generales de la práctica de la traducción PDF

Amunt

Conformen els materials de l'assignatura un conjunt de mòduls de metodologia de la traducció produïts per la UOC i un conjunt de capítols de llibres i articles sobre la pràctica de la traducció tècnica i especialitzada.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt