Treball final de màster Codi:  M4.966    :  10
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Final de Màster (TFM) és una assignatura de 10 crèdits i de caràcter obligatori. 

En aquesta assignatura l'estudiant integra i aplica les competències i continguts adquirits durant el màster. Per fer-ho, l'estudiant haurà de dissenyar una petita investigació original, desenvolupar-la amb el suport d'un tutor* i, finalment, comunicar-la--tant a un públic especialitzat (en forma de tribunal acadèmic) com a un de generalista (en forma de text divulgatiu). 

La investigació haurà d'estar dimensionada per ser gestionable dins del temps i les possibilitats de les quals disposa l'estudiant en el curs d'un semestre i 250 hores de dedicació (10 crèdits ECTS). 

L'estudiant podrà escollir el tema de la investigació, d'acord amb l'assessorament del coordinador de l'assignatura i/o del tutor del treball. El treball haurà d'estar relacionat amb els continguts i competències desenvolupats al màster. 

La investigació es podrà plasmar en dos formats: un treball acadèmic o bé un article susceptible de ser publicat en una revista científica. 

[*En aquest document s'utilitza el masculí com a gènere no marcat.]

Amunt

El TFM té com a objectiu que l'estudiant posi en joc les competències, coneixements i  procediments adquirits al llarg del màster de manera que sigui capaç d'elaborar una investigació original i rigorosa.

Amunt

Es recomana que l'estudiant matriculi el TFM quan estigui en disposició de finalitzar el màster de manera que pugui posar en joc les competències i coneixements adquirits prèviament. Idealment, el TFM hauria de ser la darrera assignatura a matricular dins del màster. 

En el cas d'estudiants que segueixin l'itinerari o orientació de recerca, es recomana també que matriculin el TFM quan ja hagin cursat assignatures com Metodologia i disseny de la investigacióInvestigació en tecnologies de la traducció o Investigació en lingüística, comunicació y traducció

Amunt

Per poder realitzar el Treball Final de Màster és necessari tenir superat un mínim de 25 crèdits del màster.

Amunt

Els objectius a treballar a l'assignatura són els següents: 

Comprendre les fases fonamentals del procés d'elaboració d'un treball acadèmic.

Conèixer les principals estratègies i procediments per redactar un treball acadèmic adequadament.

Conèixer les principals tècniques per elaborar una presentació de diapositives i defensar oralment un treball acadèmic.

Conèixer els principals mitjans de publicació d'un treball acadèmic.

Les competències a assolir com a resultat del procés d'aprenentatge són les següents:

CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació. 

CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions--i els coneixements i raons últimes que les sustenten--a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG2. Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

CT1. Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CT2. Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats als diversos contextos acadèmics i / o professionals propis de l'especialitat. 

CT3. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

CE10. Dominar les destreses vinculades a l'elaboració, presentació i defensa pública d'un projecte de traducció o un projecte d'investigació en l'àrea de la traducció. 

Els resultats d'aprenentatge a assolir al final de l'assignatura són els següents:

Redactar el Treball Final de Màster sobre la base dels coneixements i competències adquirits al llarg del màster. 

Mostrar que s'ha adquirit un alt domini dels elements formals i propis de l'escriptura acadèmica. 

Mostrar que s'ha adquirit la capacitat de formular preguntes rellevants i donar-los resposta a partir de l'examen de les dades empíriques i teòriques de tipus divers segons els requeriments del projecte.

Mostrar que s'ha adquirit la capacitat d'utilitzar marcs teòrics i conceptuals interdisciplinaris.

Mostra que s'ha adquirit la capacitat per seguir aprenent en nivells avançats de forma autònoma.

Saber confeccionar una bibliografia adequada al tema i citar-la correctament. 

Mostrar un bon coneixement de l'estat de la qüestió del tema tractat i ser capaç de fer prospectiva i apuntar escenaris futurs de recerca.

Estructurar correctament el treball en la seva globalitat i en les diferents parts que el componen. 

Ser capaç de realitzar una presentació de diapositives del treball.

Realitzar una presentació oral del treball. 

Conèixer els principals mitjans de publicació d'un treball acadèmic i saber valorar la possibilitat de presentar el treball a publicació. 

Amunt

L'assignatura estructura el treball que ha de fer l'estudiant en tres reptes o activitats que el volen motivar i acompanyar al llarg de les tres fases del projecte: una primera fase de disseny i conceptualització; una segona fase de desenvolupament de la recerca que culmina amb el lliurament del treball o de l'article; i una tercera fase de comunicació i divulgació de la recerca realitzada. 

Cada activitat desemboca en una PAC. La segona activitat (la més llarga en el temps) inclou lliuraments d'esborranys parcials no avaluables. 

Fase de disseny i conceptualització

L'estudiant haurà d'elaborar una proposta de projecte que inclogui: 

Identificació de l'opció de format escollida: treball acadèmic o article científic. 

Selecció del tema, delimitació dels objectius i redacció del títol (provisional) del projecte. 

Elaboració del cronograma de treball.

Delimitació (provisional) del format, l'estructura i els continguts del treball o l'article que en resultarà. 

Des de l'aula es facilitarà una plantilla per realitzar aquesta activitat. 

Fase de desenvolupament 

Una vegada revisada la proposta per part del tutor, l'estudiant haurà de realitzar la recerca i elaborar el treball o l'article acadèmic a què s'ha compromès. A banda del lliurament final del treball o article, l'estudiant haurà de fer dos lliuraments parcials: un primer esborrany amb els apartats de revisió de la literatura i de metodologia; i un segon esborrany amb els apartats de treball de camp, anàlisi o experiments. 

En el cas del treball, la versió final haurà de tenir una extensió d'entre 105.000 i 125.000 espais (entre 50 i 60 pàgines, aproximadament). En cap cas es podrà superar les 60 pàgines d'extensió. Els annexos no es comptabilitzaran dins d'aquesta extensió màxima. Haurà d'incloure els següents apartats, adaptats, naturalment, a la tipologia específica de treball que hagi escollit cada estudiant:

Portada.

Resum o abstract. Resum del treball d'un màxim de 400 paraules (en 2-3 llengües). 

Paraules clau (en 2-3 llengües). 

Índex o sumari de continguts.

Introducció. Motius de l'elecció del tema; plantejament del problema, del repte o de les preguntes a desenvolupar; antecedents en l'estudi del tema escollit; argumentació de l'estructura del treball. 

Objectius del treball.

Metodologia. 

Desenvolupament o cos central. Descripció, anàlisi, traducció, etc. Explicació rigorosa del desenvolupament de la recerca.

Conclusions. Aportacions del treball realitzat. Si s'escau, també es poden incloure suggeriments i propostes per ampliar el treball en futures investigacions.

Bibliografia i webgrafia. Ordenació de les fonts d'informació que s'han fet servir, respectant-ne sempre l'autoria.

En el cas de l'article de revista científica, la versió final haurà de seguir exactament els mateixos estàndards d'exigència, format i extensió que són propis per a qualsevol revista indexada de l'àmbit. L'estudiant haurà de justificar aquesta elecció al tutor i aportar evidències per contrastar-la. 

En tots dos casos el lliurament es farà de forma electrònica en format PDF per mitjà de la bústia Lliurament i Registre d'AC de l'aula. No s'acceptaran treballs lliurats fora del termini establert.

Fase de comunicació

La fase de comunicació contempla dues activitats: 

Una defensa del treball davant d'un tribunal acadèmic que simuli una presentació en un congrés científic i que inclogui els aspectes més rellevants del projecte desenvolupat, quines són les conclusions més rellevants a què s'ha arribat i què ha aportat aquesta petita investigació. L'estudiant penjarà una breu presentació de vídeo (10') a l'espai Present@ de l'aula. Posteriorment, l'estudiant concertarà una trobada síncrona amb el tribunal per tal de respondre a les preguntes o comentaris corresponents. Des de l'aula es donaran més detalls sobre la defensa al llarg del semestre. 

Un text breu (300-400 paraules, aprox.) per a un possible blog de divulgació científica en què s'expliqui a un públic generalista (no especialitzat) la recerca que s'ha realitzat. S'haurà de penjar al Blog de divulgació de l'aula.

Amunt

Treball final de màster Web
Trabajo final de máster Web

Amunt

 Iria da Cunha, El treball de final de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt