Pràctiques Codi:  M4.967    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Assignatura de pràctiques professionals en l'entorn de la traducció. Al llarg de les 4 PAC, els alumnes reflexionaran sobre les tasques que realitzen i, a més, han de portar a terme diferents activitats relacionades amb la inserció en el món laboral (elaboració de currículum, informació sobre possibles sortides professionals, recerca de possibles programes de doctorat, etc.).

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria. Les pràctiques poden ser dels diferents àmbits que es tracten al màster. D'aquesta manera aquesta assignatura pot estar relacionada amb qualsevol altra assignatura del màster.

Amunt

Les pràctiques associades a aquesta assignatura poden estar relacionades amb qualsevol assignatura del màster. Per posar alguns exemples:

  • Participació en projectes de subtitulació o adaptació de productes audiovisuals.
  • Participació en projectes de localització de programari.
  • Creació o manteniment de llocs web multilingües.
  • Creació de recursos lingüístics: memòries de traducció, bases de dades terminològiques.
  • Participació en projectes de traducció o postedició.

A més a més, aquestes pràctiques poden tenir una orientació de recerca, on els estudiants puguin participar en tasques o experiments duts a terme en el marc d'un projecte de recerca.

Amunt

Per a dur a terme les pràctiques i aquesta assignatura és necessari haver superat un mínim de 20 crèdits del màster.

L'assignatura s'ha de fer de forma simultània a les pràctiques en empreses o agència virtual. Per aquest motiu el calendari és especial i cal estar atent a les indicacions del tutor, ja que cal trobar les ofertes de pràctiques, inscriure's i completar el conveni abans de matricular-se a l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals

CG2.- Treballar col·laborativament en projectes individuals o col·lectius assumint les actituds i els rols més adequats.

Competènceis transversals

CT1 - Utilitzar i aplicar les TIC per identificar, seleccionar, gestionar i analitzar la informació per al seu ús significatiu en contextos específics.

CT3.- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Competències específiques

CE1. Obtenir els requisits, objectius i propòsits del client o destinatari de la traducció i complir les instruccions, els terminis de lliurament i compromisos, tant de forma individual com formant part d'un equip.

CE2. Complir els requisits del client, definir i avaluar els problemes de traducció. Trobar solucions apropiades a aquests problemes i justificar les pròpies solucions de traducció.

CE8. Utilitzar amb eficàcia i rapidesa una àmplia gamma d'eines de traducció assistida i automàtica, així com avaluar aquestes eines i determinar la seva adequació a diverses necessitats.

CE11. Desenvolupar habilitats interpersonals per al treball en entorns professionals tant presencials com virtuals.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt