Treball final de Màster Codi:  M5.258    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball Fi de Màster és una assignatura pensada perquè l'alumnat faci un treball individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster així com per posar en pràctica les competències necessàries per optar al títol de màster universitari en ciberdelinqüència. El seu objectiu general és aprofundir en alguna de les temàtiques tractades en les assignatures teòriques, mitjançant l'elaboració d'un informe o treball de recerca en què es treballaran les competències del màster, amb especial dedicació a les relatives a la metodologia; així com el tractament acadèmic independent d'una problemàtica rellevant i la producció d'una redacció que reflecteixi el desenvolupament del projecte.

Amunt

El TFM és una assignatura de 6 crèdits. En el pla d'estudis, l'assignatura TFM està programada al final del màster: com a treball de síntesi que és, aquesta assignatura està pensada per ser la darrera que l'alumnat cursi dins del màster. El TFM recull, per tant, la feina feta a l'assignatura Projectes d'investigació, prevenció i intervenció, i la continua. És molt important tenir en compte l'important nivell de dedicació que exigeix: es recomana que l'alumnat es matriculi de poques assignatures al mateix semestre, valorant també la situació professional i familiar.

Amunt

El TFM es projecta, bàsicament, sobre el camp de l'anàlisi criminològica tant des d'un punt de vista més professional i pràctic - com podria ser, per exemple, l'avaluació o el disseny de plans de prevenció o d'assistència a les víctimes del cibercrim - com des de la perspectiva de l'àmbit de la recerca teòrica i empírica, revisant l'estat de la qüestió d'un tema en concret o fent un treball de camp de tipus qualitatiu o quantitatiu.

Amunt

Cal haver cursat l'assignatura de Projectes d'investigació, prevenció i intervenció (M5.254).

Com s'ha comentat anteriorment, el TFM demana a l'alumnat treballar al màxim nivell i de manera independent les competències que ha anat assolint i integrant al llarg dels semestres del màster. És per això que és altament recomanable realitzar-lo a la fi de la trajectòria formativa de l'alumnat.

Amunt

Cal haver cursat l'assignatura de Projectes de recerca, prevenció i intervenció (M5.254).

Amunt

En aquesta assignatura l'alumnat assoleix les habilitats i competències específiques que li permetran dur a terme el treball final de màster. Aquestes habilitats i competències inclouen la cerca d'informació, la planificació de l'activitat de recerca, o la capacitat de transmetre els coneixements adquirits de forma escrita i oral, entre d'altres.  Més específicament, podeu veure les següents competències:

- Dissenyar i desenvolupar una investigació empírica d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la criminologia.
- Diagnosticar una realitat complexa i diversa en l'àmbit de la ciberdelinqüència a un nivell local, nacional o global a través de l'elaboració d'informes o estudis d'alta qualitat que permetin la prevenció d'aquest tipus de conductes i la proposta de polítiques criminals afins.
- Capacitat per a la gestió i per a la decisió sobre un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals.
- Comunicar-se correctament tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera, oralment i per escrit i en contextos diversos, resultant convincent i adaptant el missatge i els mitjans emprats a les característiques de les situacions i les audiències.
- Consultar i utilitzar correctament les fonts aplicables (articles, informes, estadístiques, bases de dades, legislació i jurisprudència).
- Analitzar, sintetitzar i relacionar les fonts.

Amunt

El TFM és l'activitat a través de la qual s'avalua l'assoliment per part de l'alumnat de les competències i objectius teòrics i pràctics treballats durant el màster. El TFM es podrà fer escollint una de les tres modalitats següents:


a) Informe professional: l'alumnat haurà de redactar un dictamen o informe criminològic. El treball haurà de tenir el degut suport bibliogràfic i documental.

b) Treball de recerca empírica: en aquesta modalitat l'alumnat ha de fer un treball de camp de tipus quantitatiu o qualitatiu, consistent en una recollida de dades. Hi apareixerà també l'estudi bibliogràfic, l'anàlisi dels resultats i les conclusions d'acord amb la metodologia pròpia d'un treball de recerca. 

IMPORTANT: L'extensió màxima dels treballs serà de 40 pàgines, sense tenir en compte els annexos ni la bibliografia.

Amunt

Material Suport
Anàlisi estadística en JASP: una guia per als estudiants PDF
Análisis estadístico en JASP: una guía para estudiantes PDF

Amunt

Trobareu tots aquests recursos a l'apartat pertinent a l'aula. 

Amunt

Trobareu tota la bibliografia i els recursos a l'apartat pertinent dins l'aula. 

Amunt

En una fase inicial, l'alumnat tria el tema sobre el qual versarà el seu TFM (que es recomana que sigui el desenvolupat a l'assignatura de Projectes), així com els esquemes bàsics del que hauria de ser un treball de recerca documental i un treball d'informe professional. L'alumnat disposarà d'uns dies per fer la tria del tema que volen plasmar en el seu treball i ho comunicaran a través del lliurament d'una fitxa inicial continguda adjuntada amb la primera activitat. Amb aquesta activitat es durà a terme l'assignació de director/a.

Un cop assignat, comença la segona fase. El director/a, en la mesura del possible, estarà especialitzat en l'àmbit en qüestió i serà la persona que guiarà a l'estudiant en el desenvolupament del TFM. L'alumnat precisarà, amb l'assessorament del seu director/a, la proposta de TFM a realitzar i començarà a treballar.

Tal com s'indicarà a l'aula, hi haurà un calendari de dates en les quals l'alumnat haurà de lliurar al director/a i també al Registre d'activitats les diferents parts del seu treball final.

Aquestes dates són obligatòries per tothom, sens perjudici que amb els directors del treball els/les estudiants pactin els lliuraments afegits que considereu necessaris i un cronograma intern entre director i estudiant.

Conceptualment, doncs, el TFM es desenvolupa seguint les següents fases:

1. Elecció del tema i subtema del treball: l'alumnat especifica el tema del seu TFM (activitat 1); A continuació es farà l'assignació de director/a.

2. Un cop assignat, la tria de modalitat del tema la farà l'alumnat amb el director/a. Dins del termini establert, l'alumnat lliurarà al director/a un esquema a on consti, a més a més de la temàtica triada, la modalitat, els objectius, les hipòtesis de treball, el pla de treball o cronograma i la bibliografia inicial. Aquesta fase representa un seguiment de l'activitat 1, a on l'alumnat ha de precisar el plantejament del seu projecte i desenvolupar l'estructura argumentativa del TFM. Amb el suport del/la director/a l'alumnat haurà d'identificar els elements fonamentals del TFM (relacionar el tema amb el context d'aplicació i precisar (si cal) les preguntes o propòsits del treball), organitzar els elements fonamentals del treball (estructura, recursos i metodologia) i temporitzar, més detalladament, les diferents fases del treball. 

3. Desenvolupament del treball: en aquesta fase l'alumnat estudia i selecciona les fonts per a la construcció del marc teòric de referència, integra el coneixement, recull, analitza i interpreta les dades obtingudes i ha d'aconseguir expressar-se correctament amb domini del llenguatge del camp científic, amb el suport i la validació del director del TFM. L'extensió màxima dels treballs serà de 40 pàgines.

4. Lliurament i presentació escrita i oral: els treballs es lliuraran al director en la data indicada i aquest l'avaluarà. Els treballs que assoleixin una puntuació mínima de 5 seran defensats davant d'un tribunal format per professors del Màster de Criminologia, a on l'alumnat haurà de comunicar de manera correcta la informació, presentant el treball de manera clara, estructurada i entenedora, expressant i justificant les motivacions que l'han conduït a la selecció del tema. Haurà d'evidenciar i fonamentar les seves aportacions principals assenyalant el seu interès i la seva importància, ajustant-se als criteris establerts per a una correcta comunicació de la informació. L'alumnat haurà de donar resposta a les qüestions que li pugui plantejar el tribunal davant el qual el presentarà o les preguntes que formulin els seus propis companys en el marc de l'acte de defensa oral i públic.

El director del TFM serà la persona encarregada de fer el seguiment del treball i de guiar a l'estudiant durant tot el procés. Un cop finalitzat, el director decidirà si el treball és considerat apte per passar a la fase de defensa oral. Els treballs que siguin considerats pels directors com a no aptes per passar a la fase de defensa seran qualificats amb un suspens. L'avaluació dels TFM que sí que passen a la fase de defensa s'articularà en un 40% amb la qualificació del director del treball i en un 60% amb la qualificació que s'obtingui en l'acte de defensa oral.

La defensa dels TFMs podrà realitzar-se de forma síncrona en el marc de l'aula virtual. Se us informarà a l'aula del format planificat per a dur a terme la vostra defensa. Així i tot, a causa de la situació excepcional creada per la pandèmia, les defenses orals seran virtuals (en absència d'una situació que les permetés fer de forma segura presencialment).

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El TFM és la culminació del procés d'aprenentatge i es valorarà l'assoliment per part de l'alumnat del conjunt de les competències. El TFM requereix una dedicació continuada i rigorosa en si mateix, motiu pel qual la seva avaluació tindrà lloc al final del semestre, en el moment del seu lliurament per escrit al director (si és considerat apte, avaluarà un 40% de la qualificació) i la seva presentació oral en l'acte de defensa (60% de la qualificació). Els lliuraments previs al final, només es qualificaran amb apte/no apte.

És per això que no es preveu l'avaluació continuada com a model d'avaluació. L'alumnat haurà de ser responsable de treballar seguint el calendari validat pel consultor i també el calendari de lliuraments mínims obligatoris previst a l'aula, rebent el seu feedback i la validació corresponent al final de cada etapa. Aquesta validació no implica cap qualificació, sinó simplement la possibilitat de continuar endavant amb garanties de presentar un TFM vàlid i de qualitat i passar a la fase de defensa oral.

Com hem anunciat, el director validarà amb l'estudiant cadascuna de les etapes com a superada i realitzarà un informe final de cada TFM, a on especificarà, entre altres qüestions, si el treball és apte o no apte per passar a la fase defensa. Els no aptes equivaldran a un suspens i no podran ser defensats oralment. Respecte als aptes, el director efectuarà una valoració que correspondrà al 40% de la nota del TFM i passaran a la fase de defensa oral.

La resta de la qualificació dels TFM que arriben a la fase de defensa oral (60%) anirà a càrrec d'un o més dels professors del Màster i es tindran en compte, entre altres qüestions la qualitat global del treball (estructura, metodologia, expressió escrita, originalitat i riquesa de les aportacions o conclusions, qüestions formals i cites, etc.), la presentació oral i la validació i verificació de l'autoria del treball. Amb relació a aquest darrer punt, en cas de detectar problemes pel que fa a la justificació de l'autoria a la defensa oral, el treball serà qualificat amb un suspens.

Les qualificacions finals es determinaran de conformitat amb les següents equivalències:

A: qualificació molt bona
B: qualificació bona
C+: qualificació suficient
C-: qualificació insuficient
D: qualificació molt baix

Amunt

No hi ha nota d'avaluació continuada ni, per tant, prova de síntesi ni examen final. La nota correspon a la ponderació del 40% de la qualificació efectuada pel director i al 60% de la qualificació efectuada pel professor a l'acte de defensa oral.

Amunt

Un cop triat el tema i assignat director/a, és necessari fer un treball de seguiment individualitzat i personalitzat, i és per això que l'alumnat rebrà del seu director les orientacions i especificacions particulars sobre els continguts i altres aspectes del procés d'elaboració del TFM, així com per la tria del tema. El/la director/a ajudarà l'estudiant a triar la modalitat de TFM a desenvolupar, validarà cadascuna de les etapes del treball i a més a més avaluarà i decidirà si el treball és apte per passar a la fase de defensa, tal com s'ha explicat anteriorment. No obstant això, l'alumnat haurà de complir amb les dates i lliuraments mínims recollits al calendari de l'aula, sens perjudici que amb el seu director ampliï lliuraments.

Amunt