Creació i gestió de l'empresa publicitària Codi:  M5.800    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura tracta d'aproximar l'estudiant als diferents models i estructures de les empreses publicitàries per tal que aprenguin a identificar oportunitats de negoci en aquest àmbit i tinguin uns coneixements per poder dur a terme els seus propis projectes empresarials. Baix aquest pretext es pretén que desenvolupin habilitats organitzatives, directives i de coordinació d'equips que repercutiran en l'òptima gestió de projectes publicitaris.


Amunt

Es tracta d’una assignatura obligatòria de primer semestre que consta de 6 crèdits i que pretén mostrar a l'estudiant que tot el que aprengui al llarg del màster en la resta d'assignatures pot ser aplicat no només en cas de treballar per compte aliè, sinó també per compte propi. Donar-los les eines per a que en un moment determinat puguin muntar la seva pròpia empresa de publicitat.


A més els ajuda a tenir una visió no només creativa sinó també de negoci, aspecte fonamental que els servirà també de cara a la resta de matèries.

Amunt

Aquesta assignatura aporta els conceptes bàsics per comprendre el funcionament i la idiosincràsia dels diferents tipus d'empreses publicitàries, així com les pautes essencials per crear una d'elles fomentant així l'opció de l'emprenedoria entre els estudiants del màster.


El camp professional en què es projecta és el publicitari, el qual contempla àmbits d'especialització diferents els quals, atenent a les seves característiques i necessitats podran gestionar-se a través d'un tipus de societat o d’altra.


Amunt

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

L'assignatura permet conèixer les característiques i el funcionament d’una empresa publicitària, atenent des de qüestions merament organitzatives fins a altres més relacionades amb les comptes o la gestió d’equips humans.

Amunt

L'assignatura té com a raó de ser que l'alumne/a aconsegueixi el següents objectius:


 • Desenvolupar habilitats organitzatives, directives i de coordinació d'equips per a l'òptima gestió de projectes publicitaris.

 • Identificar oportunitats de negoci en l'àmbit publicitari i dissenyar el consegüent pla d'empresa publicitària per donar-los resposta.

 • Interpretar i gestionar documents comptables bàsics d'una empresa publicitària.

 • Garantir l'adequació ètica i legal de l'activitat empresarial publicitària.


Competències bàsiques i generals:

 • CB6- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

 • CB8- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.

 • CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.


 • CG3- Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i capacitat de lideratge i treball en equip.

 • CG4- Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).

 • CG5- Desenvolupar el pensament crític i autocrític, en paral·lel al respecte per la deontologia i l'ètica professional.


Competències específiques:

 • CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària actual.

 • CE3- Formular en diversos documents professionals els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.

 • CE6- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.


Competències transversals:

 • CT2- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.

Amunt

L'assignatura aborda, a través dels mòduls temàtics i altres materials que es poden trobar a l'aula, els següents continguts:


 • L'empresa publicitària: concepte i tipologies.

 • Conceptes empresarials claus en el sector publicitari.

 • El pla d'empresa: un procés de disseny i planificació estratègica.

 • Organització de l'empresa publicitària: estructura i funcions.

 • El sistema empresarial publicitari actual.

 • Lideratge empresarial i direcció de persones a l'empresa de publicitat.

 • La gestió operativa d'empreses publicitàries: disseny i coordinació del procés productiu.

 • La funció financera: del compte d'explotació a la remuneració de l'agència.

 • Contractació i condicionants legals i ètics de l'activitat publicitària.

Amunt

Aquesta assignatura pot comptar amb materials de recolzament tals com informes que puguin ser útils per complementar l’aprenentatge.

Amunt

Bibliografia bàsica

 • Caro, F.J.; Fernández, J.D. (2016). Empresa Publicitaria. Administrar y emprender en publicidad. Sevilla: Advook.

Bibliografia complementaria


 • Aaker, D. ; Myers, J.G. (1984): Mnagement de la publicidad. Perspectivas prácticas. Barcelona: Hispano-Europea.

 • Arens, W. (2000). Publicidad. México: McGraw-Hill.

 • Burtenshaw, K.; Mahon, N. y Barfoot, C. (2007). Principios de publicidad. El proceso creativo: agencias, campañas, medios, ideas y direcciones de arte. barcelona: Gustavo Gili.

 • Castellblanque, M. (2001). Estructura de la actividad publicitaria. La industria publicitaria de la “A” a la “Z”: España: un caso extrapolable. Barcelona: Paidós.

 • Castellblanque, M. (2006). Perfiles profesionales de publicidad y ámbitos afines. Barcelona: UOC.

 • Victoria Mas, J.S. (2005). Reestructuras del sistema publicitario. Barcelona: Ariel.

 • Fernández Gómez, J.D. (2005). Aproximación a la estructura de la publicidad. Sevilla: Comunicación Social.

 • Ferrer, I. y Medina, P. (2014). De director de cuentas a director de agencia. Madrid: Dykinson.

 • Ferrer, I. y Medina, P. (2014). Gestión empresarial de la agencia de publicidad. Madrid: Díaz de Santos.

 • Ferrer, I. y Medina, P. (2016). manual de gestión para la empresa de publicidad. Madrid: Pirámide.

 • Johnson, G.; Scholes, K. y Whittington, R. (2006). Dirección estratégica. Madrid: Prentice-Hall.

 • Medina, p. y Ferrer, I. (2014). Dirección empresarial para publicitarios. Madrid: Dykinson.

 • Morgan, J. (2014). The future of work: Atract new talent, build better leaders, and create a competitive organization. Nueva Jersey: John Wiley & Sons.

 • Pérez Ruiz, M. A. (2001). La publicidad en España: anunciantes, agencias y medios (1850-1950). Madrid: Fragua.

 • Pérez Ruiz, M. A. (2003). La transición de la publicidad española: anunciantes, agencias, centrales y medios (1950-1980). Madrid: Fragua.

 • VV.AA. (2016). Convenio colectivo del sector de empresas de publicidad. (BOE-A-2016-1290)

Amunt

El material didàctic d'aquesta assignatura s'engloba en quatre mòduls que permetran a l’estudiant aprendre els conceptes i continguts necessaris que li permetran dur a terme les diferents activitats de l'avaluació continuada.


Aquestes no només es basaran en l'anàlisi a partir del que s'ha après en els materials sinó que hi haurà algunes que requereixin que l'estudiant vagi més enllà fent les seves pròpies indagacions, en un intent de fomentar l'autonomia i l'esperit investigador necessari per fer una bona tasca crítica i de reflexió.


L'assignatura també promourà la participació activa dels/les estudiants mitjançant la utilització del Fòrum, on podran plantejar dubtes o compartir aquelles qüestions, films, o reflexions que considerin d'interès general.


Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Els alumnes realitzaran quatre proves corresponents a cadascun dels mòduls que formen el temari de l'assignatura. La nota final de l'avaluació continuada s'obtindrà a partir de la mitjana de les qualificacions de les quatre proves.


L'avaluació continuada permet fer un seguiment de l'assignatura amb molt bon rendiment.


Aquest sistema d'avaluació generalment facilita l'aprenentatge i l'assimilació dels continguts de l'assignatura, i ajuda a dominar les eines conceptuals que es presenten en tant que no només es tracta d'un sistema d'avaluació, sinó també d'un mètode d'estudi que permet que l'estudiant vagi adquirint els coneixements a un ritme adequat.


Les proves d'avaluació continuada es realitzaran individualment i s'hauran de lliurar en la data indicada. S'enviaran preferiblement en format word (excepte als formats audiovisuals o presentacions) i el nom del fitxer serà el nom i cognom de l'estudiant i el nombre de prova continuada (per exemple per a la prova d'avaluació continuada 1 seria: "NomCognomRepte1.doc". També cal incloure el nom i cognom en exercici.


Amunt

La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació dels reptes realitzats.


És imprescindible haver lliurat tots i cadascun dels Reptes dins dels terminis assenyalats en el calendari de l'aula per tenir opció a superar l'assignatura.


Amunt

El feedback de les diferents activitats que realitzarà el professor/a col·laborador/a amb comentaris a través del RAC (Registre Avaluació Continuada), i/o en el propi document retornat amb les correccions i observacions pertinents.

Hi ha la possibilitat que el professor/a es decanti per l'opció de fer audiofeedback a través d'un arxiu d'àudio.


La comunicació del professor/a col·laborador/a amb els/les estudiants es pot portar a terme a través de diverses vies:

 • El tauler quan el professor hagi de remetre informacions al grup de forma unidireccional.

 • El fòrum quan afecti al grup i requereixi interacció.

 • El correu electrònic o bústia quan es tracti de fils de caràcter individual.


Quin tipus de qüestions s'abordaran en cada cas?


Tauler:

El professor col·laborador penjarà amb freqüència missatges al Tauler en relació a l'inici i/o final de cada mòdul, per proporcionar les informacions relatives als enunciats i les solucions de les Proves d'Avaluació Continuada i per lliurar materials i indicacions diverses referides a les proves o altres aspectes de l'assignatura. Per aquest motiu, és important que l'alumne estigui pendent d'aquests missatges amb la finalitat que pugui dur a terme un bon seguiment del curs.


Fòrum:

Serveix per a albergar tant qüestions relacionades amb les activitats de manera més directa (consultes sobre la confecció dels Reptes, comentaris sobre la bibliografia recomanada, etc.) com altres de caràcter més tangencial (debats, recomanacions, comentaris sobre pàgines web relacionades amb l’àmbit d'estudi, comentaris en relació als conceptes estudiats als mòduls, etc.). No és un espai tant del professor/a sinó dels/les estudiants, que podran usar-lo com a espai de compartició d'allò que considerin rellevant sempre que estigui relacionat amb l'assignatura. El professor/a estarà pendent per tal de fer el seguiment dels fils de discussió així com per poder contestar els possibles dubtes que se li plantegin.


Bústia personal del professor/a o correu electrònic:

Serveix per resoldre tot tipus de temes relacionats amb els Reptes i amb l'assignatura en general, que afecten a l’estudiant de forma individual.


Amunt