Branding i growth hacking Codi:  M5.802    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Les marques neixen, creixen, es posicionen i --si no en tenim prou cura-- moren. Aquesta assignatura ens ajudarà a gestionar adequadament una marca i els seus actius per garantir-ne la pervivència i l'èxit. Entre d'altres estratègies, es treballarà específicament l'anomenat growth hacking, que aplega diverses tècniques orientades a aconseguir un posicionament i un creixement optimitzats.

Amunt

Com a matèria obligatòria del màster, aporta una bona base per abordar les matèries optatives, particularment les dedicades al Marketing de continguts i branded content i a la Publicitat en els social media. D'altra banda, també presenta forts lligams amb d'altres assignatures obligatòries com ara Creació i gestió de l'empresa publicitària, Direcció creativa, i Marketing experience: consumidors i mercats.

Amunt

Els perfils professionals més directament vinculats a l'assignatura són els següents:
 • Brand shaper (domina i diferencia el màrqueting de continguts i el branded content, i assessora en la creació i gestió de marques)
 • Growth hacker (responsable global de creixement i desenvolupament de negoci digital, conjumina tasques d'anàlisis, programació, màrqueting, publicitat i creativitat)
 • Responsable d'innovació i new business (coneix el mercat i obre portes a nous clients elaborant propostes de valor, identificant tendències i innovant en els processos)

Amunt

Aquesta assignatura pot ser cursada sense cap requeriment addicional per tots aquells estudiants que compleixin els criteris d'admissió específics del Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat.

Amunt

Pel seu caràcter fonamental i la seva aplicabilitat en múltiples àmbits, es recomana cursar aquesta assignatura durant el(s) semestre(s) inicials(s) del màster.

Amunt

Els principals resultats d'aprenentatge que es deriven d'aquesta assignatura són els següents: 

 

 • Reconèixer tots els aspectes vinculats a la creació d'una marca
 • Dissenyar un pla estratègic per al desenvolupament i la gestió de marques
 • Presentar un pla de growth hacking

Pel que fa a les competències que es vinculen a l'assignatura, podem destacar les següents:

 

 

 • Identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema de comunicació per poder prendre decisions que ho resolguin de manera efectiva.
 • Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària actual.
 • Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.
 • Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i capacitat de lideratge i treball en equip.
 • Formular i/o executar l'estratègia de comunicació publicitària que s'adapti als objectius i finalitat fixats, establint protocols d'actuació i planificant la divisió per tasques i la seva assignació.
 • Plantejar i desenvolupar projectes de recerca rellevants en el context publicitari actual, que responguin a les necessitats de les marques i a la sensibilitat de les demandes socials.
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.
 • Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
 • Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.

 


Amunt

1. Creació de marca.
Naming.
Cultura corporativa i valors de marca.
Identitat visual.
Arquitectura de marca.

2. Estratègia de marca.
Pla de branding.
Desenvolupament de marca.
Públics target.

3. Growth hacking.
Diagnòstic.
Optimització del creixement.
Acceleració del creixement.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt