Direcció creativa executiva Codi:  M5.804    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
La Direcció creativa executiva és el darrer graó en l'escala de responsabilitats d'un equip de professionals que vetlla per la creació de missatges publicitaris eficaços. Per tant, qui assoleixi aquest rol ha de tenir altes capacitats de lideratge i dominar les tècniques i llenguatges que fan possible la construcció de campanyes que responen a les necessitats comunicatives de tot tipus d'anunciants.

Amunt

Direcció creativa executiva és una de les set assignatures que composen el mòdul obligatori del Màster universitari en Estratègia i Creativitat en Publicitat, amb un creditatge lectiu de 6 ECTS.

Amunt

El rol de la direcció creativa executiva es desenvolupa especialment en agències de publicitat i de comunicació, però també és rellevant en altres empreses del sector que proveeixen serveis relacionats i complementaris (per exemple, productores audiovisuals o agències de mitjans), però per suposat també en empreses anunciants.

Amunt

En cas que l'estudiant no tingui coneixements bàsics ni experiència professional relacionada amb la creativitat publicitària, podrà cursar prèviament com a complement formatiu l'assignatura Creativitat publicitària I.
Aquesta assignatura aporta una visió detallada del procés de creació d'una idea publicitària i dels actors i factors necessaris per a dur-la a terme.
Els continguts aborden conceptes teòrics sobre creativitat i tècniques de pensament lateral, així com les especificitats del procés creatiu publicitari i la importància del brífing i l'estratègia creativa. També es tracten aspectes de producció i postproducció de campanyes, presentació a client i avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura obligatòria del màster resultarà especialment útil per a aquells estudiants que vulguin matricular posteriorment alguna de les optatives següents:

- Taller de direcció d'art.
- Taller de narrativa publicitària transmèdia.
- Publicitat en social media.
- Publicitat display.
- Màrqueting de continguts i branded content.

Amunt

Els objectius de l'assignatura, entesos com a resultats d'aprenentatge per a l'estudiant, són:
- Liderar i executar un procés de creació publicitària en totes les fases (preproducció, producció i postproducció).
- Adquirir criteri professional per a l'avaluació d'idees creatives.
- Dominar els llenguatges i recursos necessaris per a interlocutar eficaçment amb tots els actors implicats en el procés publicitari: anunciants, equips de gestió i proveïdors.

Pel que fa a les competències que es treballaran, es detallen a continuació en funció del nivell.

Competències bàsiques i generals:
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
- Saber comunicar conclusions -i els coneixements i raons darreres que els sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
- Abordar els reptes amb creativitat i voluntat d'innovació, introduint elements nous en els plantejaments, els processos i els resultats.
- Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o d'investigació) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i amb capacitat de lideratge i de treball en equip.
- Desenvolupar el pensament crític i autocrític, en paral·lel al respecte per la deontologia i l'ètica professional.

Competències transversals:
- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de mode persuasiu.

Competències específiques:
- Valorar els recursos necessaris per abordar un projecte de comunicació postdigital per a qualsevol marca o tipus d'anunciant, des del punt de vista creatiu.
- Formular en diversos documents professionals els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.
- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els públics i audiències.
- Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.

Amunt

- La creativitat com a valor publicitari.
- Funcions de la direcció creativa.
- Copywriting, direcció d'art, programació creativa.
- Lideratge i gestió d'equips creatius.
- Tècniques per a l'avaluació d'idees.
- Recursos per a la direcció creativa.
- Presentació i defensa de campanyes.
- Deontologia professional.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt