Investigació, estratègia i planificació de mitjans Codi:  M5.805    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els objectius generals d'aquesta assignatura en el conjunt del pla d'estudis són adquirir els coneixements necessaris relatius al procés de planificació de mitjans, des d'un punt de vista teòric i pràctic.

Amb aquest objectiu, es dóna una visió de l'anàlisi, investigació i assessorament dels mitjans de comunicació com a vehicles adequats per a transmetre un missatge publicitari.

Aquesta assignatura aporta els coneixements necessaris sobre tot el procés relatiu a la planificació de mitjans i a les habilitats adequades pel seu correcte desenvolupament i interpretació.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de les matèries obligatòries del màster.

Amunt

Es projecta en el camp de la gestió publicitària, concretament en:

Planificador/a de mitjans: especialista en dissenyar, desenvolupar i avaluar estratègies de mitjans de comunicació adequades per a cada marca, tenint en compte la investigació sobre públics objectius, usos i consums, i amb plena orientació a resultats.

Amunt

En el cas d’estudiants provinents d’àmbits diferents als de la Comunicació o la Publicitat i les Relacions Públiques, cal cursar prèviament l’assignatura Fonaments de la planificació de mitjans.

Amunt

Competències Bàsiques i Generals:

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.

CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG1- Identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema de comunicació per poder prendre decisions que el resolguin de manera efectiva.

CG3- Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i capacitat de lideratge i treball en equip.

 

CG4- Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).


Competències transversals:

 

CT1- Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.

CT2- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.

 

Competències específiques:

 

CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària actual.

CE3- Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, marquetinians, d'investigació o de planificació de mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.

CE6- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.

CE8- Valorar i implementar adequadament les tecnologies i eines més recents per proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu, com estratègic o de la planificació transmèdia.

 

Resultats d’aprenentatge: 

-      Valorar, comparar i decidir entre diferents mitjans i suports de comunicació en funció dels resultats que aporten en una acció comunicativa.

-        Reconèixer l'evolució de la publicitat (característiques, perfil de l’audiència i hàbits de consum) en diferents mitjans (online i offline)

-        Desenvolupar, interpretar, gestionar i avaluar un pla de mitjans.

-        Detectar i analitzar tendències catalitzadores d’innovació en planificació de mitjans.

 


Amunt

- La planificació de mitjans: principis i conceptes clau.

- Investigació en mitjans.

- Panorama actual dels mitjans de comunicació.

- L’estratègia de mitjans.

- Negociació, gestió, seguiment i avaluació de campanya.

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt