Investigació, estratègia i planificació de mitjans Codi:  M5.805    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els objectius generals d'aquesta assignatura en el conjunt del pla d'estudis són adquirir els coneixements necessaris relatius al procés de planificació de mitjans, des d'un punt de vista teòric i pràctic.

Amb aquest objectiu, es dóna una visió de l'anàlisi, investigació i assessorament dels mitjans de comunicació com a vehicles adequats per a transmetre un missatge publicitari.

Aquesta assignatura aporta els coneixements necessaris sobre tot el procés relatiu a la planificació de mitjans i a les habilitats adequades pel seu correcte desenvolupament i interpretació.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de les matèries obligatòries del màster.

Amunt

Es projecta en el camp de la gestió publicitària, concretament en:

Planificador/a de mitjans: especialista en dissenyar, desenvolupar i avaluar estratègies de mitjans de comunicació adequades per a cada marca, tenint en compte la investigació sobre públics objectius, usos i consums, i amb plena orientació a resultats.

Amunt

En el cas d’estudiants provinents d’àmbits diferents als de la Comunicació o la Publicitat i les Relacions Públiques, cal cursar prèviament l’assignatura Fonaments de la planificació de mitjans.

Amunt

Competències Bàsiques i Generals:

CB7- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

CB8- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements.

CB9- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CG1- Identificar, analitzar i definir els elements significatius que formen un problema de comunicació per poder prendre decisions que el resolguin de manera efectiva.

CG3- Dissenyar, planificar i gestionar projectes (professionals o de recerca) tenint en compte els recursos i objectius, amb orientació a l'excel·lència i capacitat de lideratge i treball en equip.

 

CG4- Adaptar-se a noves situacions i entorns canviants amb actitud positiva, a partir de l'adquisició de l'hàbit de l'actualització permanent (aprendre a aprendre).


Competències transversals:

 

CT1- Aportar valor a l'àmbit publicitari utilitzant les TIC de forma avançada.

CT2- Expressar-se per escrit i oralment de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.

 

Competències específiques:

 

CE1- Identificar les característiques, atributs, components, estructura i possibilitats de la comunicació publicitària actual.

CE3- Formular en diversos documents professionals (estratègics, creatius, econòmics, marquetinians, d'investigació o de planificació de mitjans) els plans d'acció que requereix un problema de comunicació persuasiva.

CE6- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats assolits, gestionar situacions de crisi o detectar noves oportunitats estratègiques.

CE8- Valorar i implementar adequadament les tecnologies i eines més recents per proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu, com estratègic o de la planificació transmèdia.

 

Resultats d’aprenentatge: 

-      Valorar, comparar i decidir entre diferents mitjans i suports de comunicació en funció dels resultats que aporten en una acció comunicativa.

-        Reconèixer l'evolució de la publicitat (característiques, perfil de l’audiència i hàbits de consum) en diferents mitjans (online i offline)

-        Desenvolupar, interpretar, gestionar i avaluar un pla de mitjans.

-        Detectar i analitzar tendències catalitzadores d’innovació en planificació de mitjans.

 


Amunt

- La planificació de mitjans: principis i conceptes clau.

- Investigació en mitjans.

- Panorama actual dels mitjans de comunicació.

- L’estratègia de mitjans.

- Negociació, gestió, seguiment i avaluació de campanya.

 

Amunt

La proposta metodològica i docent de l'assignatura es concretarà a partir dels textos i vídeos del material didàctic proporcionat, que l'estudiant haurà de comprendre.

Al llarg de tot el període docent l'alumne podrà aclarir qualsevol dubte o fer qualsevol comentari al seu consultor. Per tal d'assolir els objectius proposats, aquesta assignatura requereix, a més de l'estudi personal, la participació activa i dinàmica del conjunt del grup. Així, la utilització del Fòrum serà vital per a la consecució dels objectius de l'assignatura. En aquest espai es podrà treballar tant les propostes de reflexió contingudes en el material com aquells aspectes o elements relacionats que puguin ser d'interès per a una millor comprensió de les implicacions dels continguts en l'anàlisi de situacions, casos o esdeveniments concrets

Alhora, entenem que és bàsic el procés de construcció conjunta del coneixement, tant en el fòrum com en el desenvolupament de les activitats que es proposen. L'avaluació continuada, doncs, no és només una eina d'avaluació, sinó que ha de ser, sobretot, una eina d'aprenentatge amb la qual l'alumne pugui enriquir els seus coneixements i al mateix temps desenvolupar les seves destreses en el treball intel·lectual i en les pràctiques pròpies de la seva projecció professional.

 

Durant el semestre es realitzaran 3 proves d'avaluació contínua (PAC).

 

Aquestes proves s'hauran de lliurar en la data indicada (vegeu l'apartat de Dates Clau) a la bústia de Lliurament d'Activitats. Les proves s'enviaran etiquetades amb els cognoms de l'estudiant i el nombre de PAC (per exemple la primera prova d'avaluació continuada seria: "Cognom1Cognom2PAC1.doc").

 

Els estudiants hauran de lliurar totes les activitats d'avaluació contínua proposades en el pla docent per obtenir una qualificació final d'AC diferent de N (A, B, C +, C-, o D). Tots els estudiants que no lliurin totes les activitats d'avaluació contínua propostes tindran com a qualificació final d'AC una N.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt