Publicitat alternativa, mobile i cross-device Codi:  M5.856    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La publicitat serà alternativa, mòbil i multidispositiu o no serà.
De fet, ja ho és avui.
Els professionals de la comunicació persuasiva han de conèixer les claus estratègiques i creatives que permetin arribar als públics (1) de manera diferenciada, (2) en el moment i lloc precís, i (3) a través dels canals oportuns.
En aquesta assignatura es tractaran els tres aspectes d'una manera fonamentalment pràctica, però sense renunciar al coneixement d'investigacions que aportin la visió teòrica i analítica distintiva en uns estudis de màster i valorable en l'entorn professional.


Amunt

Publicitat alternativa, mobile i cross-device és una assignatura del mòdul obligatori del Màster Universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat, de 5 crèdits ECTS.

Amunt


L'aplicabilitat d'aquesta matèria es projecta en tots els camps de la comunicació que requereixin de professionals actualitzats i open minded. Poden treballar en agències de publicitat, departaments de comunicació d'anunciants, centrals de mitjans, estudis gràfics, productores audiovisuals, etc.

Amunt


No es requereixen coneixements previs específics fora de l'àmbit del màster, tot i que es recomana la matriculació d'aquesta assignatura entre les últimes de les obligatòries. Així s'assegura que els estudiants hagin pogut adquirir les bases estratègiques i creatives que possibilitin un major aprofitament i aplicabilitat dels continguts.

Amunt

Els objectius, entesos com a resultats d'aprenentatge, que es persegueixen en aquesta assignatura són:

- Abordar projectes professionals tenint en compte disciplines publicitàries alternatives, des de l'estratègia fins a l'execució creativa.
- Aplicar el potencial dels dispositius mòbils, la geolocalització i les multipantalles perquè les marques arribin als seus públics en el moment i el lloc adequats.
- Adquirir l'hàbit d'estar permanentment informats de noves tendències tecnològiques que puguin adaptar-se a la comunicació publicitària holística.


Les competències específiques que adquiriran els estudiants són:

- Valorar els recursos necessaris per a abordar un projecte de comunicació postdigital per marca o un tipus d'anunciant, des del punt de vista estratègic i / o creatiu.
- Produir continguts creatius, en diferents formats i formes narratives, que s'adeqüin a les singularitats dels mitjans, canals o plataformes de comunicació, i connectin amb els seus públics i audiències.
- Valorar i implementar adequadament les tecnologies i eines més recents per proposar campanyes diferenciadores, tant des del punt de vista creatiu, com estratègic o de la planificació transmèdia.
- Incorporar la innovació i experimentar amb noves formes publicitàries, el seu estudi o anàlisi, tenint en compte els nous entorns i les tendències de comunicació social.

Amunt


Publicitat alter i nativa: l'alternatiu versus el convencional

- Parlem de línies (above, below the line ...) o de graus (360, 6 de separació, 3 de influència ...)?
- Estratègies publicitàries alternatives.
- La conceptualització publicitària alternativa.
- Tècniques alternatives: publicitat de guerrilla, ambient màrqueting, remor i buzz màrqueting, publicitat viral, PLV i esdeveniments alternatius, social mitjana alternatiu, advertainment, UGC, ambush màrqueting, tryvertising, publicitat olfactiva ...

Publicitat mobile i cross-device

- El model SO-EL-MO.
- Geopublicidad: la geolocalització és estratègica.
- Formats i creativitat mobile.
- Beacons i dispositius per a la comunicació de marca.
- Mobile programmatic.
- Tabvertising.

Amunt

Material Suport

Amunt

Borges, V. (2015). No gastes en marketing. Ed. Sinindice.

Caporale, B. (2015). Creative strategy generation. Ed. McGraw-Hill.

Dorrian, M., Lucas, G. (2006). Publicidad de guerrilla. Otras formas de comunicar. Ed. Gustavo Gili.

Himpe, T. (2007) La publicidad ha muerto, viva la publicidad. Barcelona, Blume.

Leboff, G. (2014). Stickier marketing: how to win customers in a digital age. Ed.: Kogan Page.

Levinson, J.C. (2009). Marketing de guerrilla. Morgan James Publishing.

Lucas, G. (2011). Publicidad de guerrilla 2. Otras formas de comunicar. Parramón Ediciones.

Rowles, D. (2014). Mobile Marketing: How mobile technology is revolutionising marketing, communications and advertising. Ed. Kogan Page. 

Sánchez, J.; Pintado, T. (2017). Nuevas tendencias en comunicación estratégica. ESIC Editorial.

Schaeffler, J. (2008). Digital signage: Software, networks, advertising, and displays: A primer for understanding the business. Ed. Focal Press. 

Stone, A.N. (2015). Unbrandable. Ed. Thames & Hudson.

Revistes acadèmiques:

Adweek

European Journal of Marketing 

International Journal of Advertising

Journal of Advertising

Journal of Advertising Research

Journal of Marketing

Journal of Marketing Research

Amunt


Les metodologies docents a què es recorrerà perquè els estudiants puguin fer un seguiment efectiu de l'avaluació continuada i aconseguir les competències i resultats d'aprenentatge esperats són:

- Aprendre fent (learning by doing)
- Aprenentatge autònom
- Treball per projectes
- Aprenentatge basat en problemes (ABP)
- Aprenentatge indagatiu
- Aprenentatge basat en jocs

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Totes les assignatures del màster segueixen el model d'avaluació continuada per tal d'assegurar un seguiment correcte i assumible dels continguts i les activitats proposades.

Els terminis de lliurament de les diferents activitats són prou amplis perquè els/les estudiants puguin organitzar-se i gestionar el seu calendari acadèmic amb temps suficient. Tanmateix, si per motius laborals o de salut demostrables no es pugui presentar un exercici dins dels dies fixats, l'estudiant informarà prèviament al docent de l'aula i es pactarà una nova data de lliurament. Com a norma general, si el lliurament es fa dins de les 72 h posteriors al darrer dia fixat al calendari, la nota tindrà una penalització d'un 30%. Si es fa passats aquests 3 dies, la nota serà un suspens però l'estudiant tindrà dret a feedback. El valor del suspens dependrà de la qualitat del treball lliurat: 4 per a un treball excel·lent, 3 per a un notable, 2 per a un suficient o D per a un treball insuficient.

Aquesta mesura de flexibilització només serà aplicable un cop per semestre i per assignatura per part d'un/a estudiant. Això implica que, per superar l'avaluació continuada, caldrà lliurar la resta de reptes dins dels terminis fixats.

Els/les estudiants que no superin una assignatura perquè hagin deixat de lliurar un (i només un) dels reptes  tindran l'opció de realitzar un repte global al final del semestre. La qualificació del repte global serà màxim una C+ (entre 5 i 6,9) i ponderarà amb la resta de notes obtingudes en l'avaluació contínua.

Amunt

La nota final de l'assignatura serà la resultant de la ponderació dels reptes plantejats.
És imprescindible haver lliurat tots i cada un dels exercicis dins dels terminis estipulats en el calendari de l'aula per tenir opció a superar l'assignatura.

Amunt


El / la professor / a col·laborador / a donarà sempre resposta als dubtes plantejats pels estudiants en els espais de comunicació de l'aula en un termini màxim de 48 hores.

En el cas del retorn de les activitats proposades, en el calendari de l'aula es fixa des del primer dia de curs un compromís de publicació de notes i comentaris. Aquests comentaris seran personalitzats i també poden ser globals, si el docent ho considera oportú.
Les notes es faran constar en l'espai d'Avaluació i, prèvia autorització dels autors, el docent podrà compartir en el Tauler de l'aula alguns dels exercicis més ben resolts perquè serveixin d'orientació als companys i puguin motivar discussions d'interès.

Amunt