TFM Recerca Codi:  M7.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és una continuació del treball iniciat en l’assignatura de disseny de la recerca. Desprès de l’elaboració de un projecte de recerca, ara es tracta de completar el treball de recerca amb l’anàlisi de les dades, la interpretació dels resultats i la redacció de un informe final, en format d’article acadèmic.

 

Com en el cas de l’assignatura de disseny de la recerca, el treball de l'estudiant ha de ser tutoritzat per un director, un especialista en el tema escollit per l'estudiant que l'orientarà en les diferents fases de la seva elaboració. En cap cas no podrà ser aprovada aquesta assignatura sense el seguiment continuat del treball que s'ha desenvolupat per part del director de recerca.

Amunt

La assignatura de disseny de recerca té com a objectiu desenvolupar les següents competències específiques:

- Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes d'alta qualitat que permetin la comprensió per la presa de decisions.

- Avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que es fan servir a la ciència política.

- Dissenyar i desenvolupar una recerca d'acord amb les regles del coneixement científic en l'àmbit de la ciència política.

Amunt

El tema i la pregunta de recerca. Recursos i qüestions metodològiques de la recerca PDF
La ressenya de la bibliografia. Teories, hipòtesis i contrasts PDF
La secció de mètodes. El disseny de recerca, la recollida de dades i l'anàlisi dels resultats PDF
L'edició del TFM. L'estructura del treball de recerca i l'estil d'escriptura científica PDF
La sección de métodos. El diseño de investigación, la recogida de datos y el análisis de los resultados PDF
La revisión de la literatura: teorías, hipótesis y contrastes PDF
La edición del TFM: la estructura del trabajo de investigación y el estilo de escritura científica PDF
El tema y la pregunta de investigación. Recursos y cuestiones metodológicas de la investigación PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt