Introducció a la literatura europea Codi:  04.538    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El curs s'articula entorn al tema del viatge, característic de la literatura europea en totes les seves èpoques. A través d'un cànon de lectures de la tradició europea s'il·lustren les perspectives principals d'aquest tema, que permet una àmplia reflexió sobre diferents modalitats literàries i sobre una qüestió de tant relleu com la constitució literària d'una determinada imatge d'Europa i la relació de la cultura europea amb altres cultures. El curs proposa, així, una revisió de la literatura europea a partir d'una perspectiva que posa de relleu les perspectives de l'altre i de gènere en la constitució de la literatura europea a partir de la lectura de textos primaris i crítics i de la relació amb altres arts.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS dels Graus d'Humanitats i de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC.

Els continguts d'aquesta assignatura són d'una gran transversalitat dins dels estudis d'Humanitats i de Llengua i Literatura catalanes. De manera especial, Introducció a la literatura europea té evidents correspondències amb les assignatures d'Història, Història de Catalunya i Història de l'Art, dels estudis d'Humanitats; i amb Introducció a l'Estudi de la Literatura, dels de Llengua i Literatura Catalanes. 

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els àmbits editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), gestió cultural (organització de certàmens culturals, producció i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Introducció a la literatura europea en particular i les humanitats en general ajuden a fornir els estudiants de molts dels recursos que demana el mercat laboral, com són una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per a treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per a treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats. A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que ha de ser inherent a l'hàbit i al gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc.; destreses que són necessàries en moltes professions d'avui.

A més, l'ús de les tècniques que proposarem per abordar l'assignatura (consulta a fonts digitals, comentari filològic de textos, literatura comparada, debats virtuals, presentacions orals etc.) ajudaran l'estudiant a disposar d'eines metodològiques per abordar altres matèries.

Amunt

Introducció a la literatura europea és una assignatura de caràcter introductori i no requereix coneixements previs.

Amunt

L'assignatura s'articula al voltant de les lectures següents:

Alighieri,  Dante. Infern. A: Divina comèdia. Trad. Francesc Mira. Barcelona: Proa, 2004.

Conrad, Joseph. El cor de les tenebres. Trad. Montserrat Vancells. Barcelona: Edicions 62, 2002.

Levi, Primo.  Si això és un home. Trad. Francesc Miravitlles Salvador. Barcelona: Edicions 62, 2005.

Delbo, Charlotte. Cap de nosaltres tornarà. Trad. Valèria Gaillard. Barcelona: Club Editor, 2020.

Amunt

Objectiu general de l´assignatura

L'assignatura estudiarà la formació i consolidació de la tradició literària europea.

Objectius específics

1. Desenvolupar i comunicar en un llenguatge acadèmic arguments propis i creatius a partir de la confrontació de les diverses perspectives tractades. 

2. Reflexionar sobre la producció d'una identitat europea per mitjà de la tradició literària i les seves respostes.

3. Reconèixer i interrogar els mecanismes de constitució del cànon i la tradició literària europea a partir de les reflexions teòriques existents.

4. Relacionar obres de la producció europea en les seves adaptacions i relacions interartístiques.

5. Comprendre els contextos històrics de producció i recepció de les obres tractades.

6. Comprendre el substrat ideològic de les obres de tradició europea i estudiar-les críticament des de punts de vista com la perspectiva de gènere i la perspectiva postcolonial.

7. Reflexionar sobre la idea de viatge en les tres obres proposades.

8. Comunicar en un llenguatge acadèmic en format escrit i oral arguments propis i creatius a partir de la confrontació de les diverses perspectives tractades.


Competències

Humanitats

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 

CE8 - Capacitat per a qüestionar-se críticament les idees sobre la naturalesa de la realitat, de l'experiència i dels valors que exerceixen un paper central en la comprensió del món i de nosaltres mateixos.

CE11- Capacitat per a analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica.

CE13 - Capacitat per a identificar, analitzar i comentar críticament obres, corrents i moviments literaris i artístics en el marc de les tradicions culturals i dels seus contextos socials.  

CT1- Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en les diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.

CT3 - Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació.

 

Llengua i Literatura Catalanes

CE3. Aplicació del pensament crític als objectes d'estudi de la disciplina, i replantejament de les idees i els judicis, tant propis com aliens, sobre aquests objectes.

CE7.6. Comprendre i analitzar l'evolució estètica i ideològica d'autors, períodes i moviments literaris.

CE8.2. Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.

CE9.2. Entendre com els diferents contextos històrics, culturals, institucionals o socials influeixen en la producció i interpretació dels textos.

CE15.5. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.

CE15.6. Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció.

CE15.7. Analitzar els diferents tipus de textos i productes en funció dels processos de recepció que els afecten.

CE16.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.

CT6.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.

CT6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

CT8.2. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Amunt

REPTE 1. Existeix una identitat literaria europea?

REPTE 2. Dante: l'Europa cristiana

REPTE 3. Conrad: civilització i barbàrie europees

REPTE 4. Levi: viatge a l'abisme de la consciència europea

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
L'ABC dels Estudis Literaris. Termes crítics per a l'estudi de la literatura Audiovisual

Amunt

 L'aula disposa dels recursos d'aprenentatge i eines de suport suficients per a aquesta assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
    • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt