Llengua, cultura i societat Codi:  04.543    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua, cultura i societat (Llengua catalana) forma part del bloc de matèries de Formació bàsica dels graus d'Humanitats, de Llengua i Literatura Catalanes i de Ciències Socials de la UOC, i de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UOC i la Universitat de Vic. Té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva d'unes 150 hores.

Aquesta assignatura se centra en la dimensió social i cultural de la llengua: la interrelació entre llengua i cultura, el paper de la llengua en la construcció de les identitats, i la comunicació, especialment pel que fa a les formes del discurs no literari i especialitzat, en el camp de les ciències humanes i socials.

Al mateix temps que aprendreu aquests continguts, anireu treballant la competència d'expressió escrita (especialment en relació amb la planificació i estructuració de textos acadèmics) i els diversos processos cognitius que hi intervenen, com ara l'anàlisi i la síntesi, la formulació de preguntes o l'argumentació, mitjançant un seguit d'activitats anomenades Pràctiques d'Avaluació Continuada (PAC), en les quals es treballen competències transversals essencials per a qualsevol graduat universitari. Totes aquestes competències són avaluables.

En aquesta assignatura el treball de l'escriptura acadèmica està completament integrat amb l'estudi dels continguts.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme mitjançant l'eina Folio (consulteu l'apartat Metodologia, més avall).

Tota la interacció a l'aula i els lliuraments per a l'avaluació són en català.

Amunt

Per a qualsevol estudiant de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques és essencial disposar de coneixements sobre la llengua i el llenguatge, especialment pel que fa als seus aspectes socials i culturals. Aquests coneixements tenen una relació directa tant amb l'herència cultural com amb els fenòmens de la realitat social que ambdues branques de coneixement pretenen estudiar.

D'altra banda, millorar el domini de tots els processos que intervenen en l'elaboració de textos escrits és un objectiu bàsic dels graus d'Humanitats, de Llengua i Literatura Catalanes i de Ciències Socials de la UOC, i de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UOC i la Universitat de Vic. Durant els estudis i en les sortides professionals, escriure textos clars, coherents, persuasius i correctes és una tasca a la qual us haureu d'enfrontar repetidament. Aquesta assignatura pretén ajudar-vos a fer-ho amb més seguretat i efectivitat i a desenvolupar la vostra pròpia veu, tot posant l'èmfasi en els processos cognitius que intervenen en l'escriptura acadèmica. Així, el treball d'expressió escrita que feu en aquesta assignatura us resultarà de gran utilitat per a la resta del vostre grau.

Amunt

Escriure amb correcció i eficàcia és imprescindible en qualsevol camp professional. L'assignatura posa un èmfasi especial en la competència de comunicació escrita, particularment en relació amb els gèneres acadèmics, de forma que aquelles habilitats que aprendreu o millorareu en aquesta assignatura les podreu aplicar a la resta del grau i més enllà, ja sigui en cursos de postgrau o en el món professional.

Amunt

Els continguts de Llengua, cultura i societat (Llengua catalana) són perfectament assumibles sense tenir uns coneixements teòrics previs.

Pel que fa al nivell de llengua, cal saber escriure català amb correcció. L'assignatura ajuda a millorar també aquest aspecte, però no és el seu objectiu principal. La correcció gramatical es valora tant a les activitats d'avaluació continuada com a les proves finals, i les mancances greus en aquest sentit poden fer que un estudiant no superi l'assignatura.

La UOC ofereix els cursos Català Obert per a aquells de vosaltres que necessiteu millorar el vostre domini de la llengua.

Amunt

Aquesta assignatura pertany al bloc de 36 crèdits ECTS de matèries de formació bàsica dels graus d'Humanitats, de Llengua i Literatura Catalanes i de Ciències Socials de la UOC, i de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades de la UOC i la Universitat de Vic. És obligatòria per a tots els estudiants dels quatre graus.

Per cursar aquesta assignatura, cal saber escriure català amb una certa correcció. L'assignatura ajuda a millorar també aquest aspecte, però no és el seu objectiu principal.

Tota la comunicació amb els consultors i els treballs escrits es faran en català.

Amunt

En el grau d'Humanitats, aquesta assignatura té assignades les següents competències:

 • CB1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i que se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CT1: Produir textos orals i escrits clars, precisos, estructurats, correctes i adequats en els diversos contextos acadèmics i/o professionals propis de l'especialitat.
 • CE3: Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
 • CE6: Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics en la història des d'una perspectiva actual.
 • CE7: Comprendre els processos de reproducció i transformació socials en les interaccions humanes.

En el grau de Llengua i Literatura Catalanes, aquesta assignatura té assignades les següents competències:

Competències específiques

 • Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i singularitza com a ciència.
 • Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els difererents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.
 • Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.
 • Expressió oral i escrita per la vida acadèmica i professional.

Competències transversals

 • Cerca, gestió i ús de la informació.
 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi
 • Actualització permanent i adaptació a noves situacions.
 • Compromís ètic, respecte cap els altres i reconeixement de la diversitat.

En el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, aquesta assignatura té assignades les següents competències:

 • CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat. 
 • CG1: Gestionar, analtizar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • CG2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • CE4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • CT5: Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb el compromís en els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge i servei i la inclusió social.
 • CT6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.
 • CT7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

En el grau de Ciències Socials, aquesta assignatura té assignades les següents competències:

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions tant a un públic especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants puguin aplicar les tècniques d'investigació, cerca, recuperació, tractament i presentació de la informació.
 • Que els estudiants puguin fer servir els coneixements i eines de les diferents disciplines de les ciències socials per a analitzar, evaluar i intervenir professionalment en institucions i organitzacions públiques i privades.

Aquestes competències es desenvolupen mitjançant els següents objectius:

 1. Saber concebre i analitzar els processos d'interrelació de la llengua i els entorns i processos culturals.
 2. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.
 3. Conèixer com diverses concepcions de la llengua responen a diverses formes d'organització social i exercici del poder.
 4. Conèixer la posició diferenciadora de les habilitats comunicatives i les llengües dintre de les diverses formes d'activitat econòmica.
 5. Conèixer les relacions entre extracció social i capital lingüístic.
 6. Comprendre la complexitat del concepte de "cultura" i del seu desenvolupament.
 7. Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant la cultura, i les conteses simbòliques que impliquen aquests processos.
 8. Comprendre i analitzar la relació entre discurs, cultura i identitat.
 9. Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres en què s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics, amb el propòsit de persuadir els interlocutors.
 10. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 11. Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades). 
 12. Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.
 13. Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
 14. Comprendre i conceptualitzar la informació, organitzar-la, classificar-la, indexar-la, titular-la, resumir-la, extreure la informació que és pertinent per a un context especificat i crear compendis a partir de múltiples fonts i documents.
 15. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.
 16. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.
 17. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.
 18. Actuar de manera honesta i cívica en el treball acadèmic i professional, amb responsabilitat social, i amb compromís envers els valors democràtics i la llengua i la cultura catalanes.

Amunt

L'assignatura Llengua, cultura i societat no té uns continguts fixos establerts en mòduls pròpiament dits. Els coneixements que s'adquireixen treballant en les diferents pràctiques d'anàlisi, síntesi i escriptura es poden estructurar en els tres eixos principals que enunciarem a continuació i que recolzen en les lectures que es descriuen. Aquestes lectures serveixen de base per a la construcció del coneixement propi, però en diversos casos no seran suficients, atès que caldran complements bibliogràfics que us anirem proporcionant o que haureu de cercar per vosaltres mateixos com a part del procés d'aprenentatge.

Així doncs, l'assignatura s'estructura en tres blocs de contingut, que es reparteixen entre 6 proves d'avaluació contínua (PAC).

Llengua i cultura (PAC 1 i 2)

Fa una presentació i una caracterització general de la llengua com a objecte d'estudi, per tal d'emmarcar l'anàlisi dels diferents aspectes socials de la llengua que es fa als mòduls següents. És, doncs, la introducció a l'assignatura. Al mateix temps, presenta les relacions entre llengua i cultura. Tant els models de discurs com els textos d'especialitat són formes que organitzen aquestes relacions.


Llengua i identitat (PAC 3 i 4)

Explora les diverses i complexes relacions entre la llengua i els processos de construcció de les identitats, des del gènere fins a la classe social, passant pel sentiment de pertinença nacional.


Llengua i comunicació (PAC 5 i 6)

Ofereix els patrons i els recursos dels discursos no literaris, tot centrant-se en les diferents tipologies textuals al nostre abast. Situa els llenguatges d'especialitat de les ciències humanes i socials en el conjunt de la llengua i els caracteritza des del punt de vista lingüístic: sintaxi, terminologia, etc. Es presta especial interès a la llengua dels mitjans de comunicació i al llenguatge inclusiu.

Expressió escrita

Aquesta assignatura va acompanyada d'uns altres materials, Composició I, que podeu considerar com un manual per al treball de les competències comunicatives durant tot el grau. Aquests materials plantegen les relacions entre comprensió i expressió, i entre el llenguatge oral i l'escrit, i descriu, amb una clara orientació pràctica, el procés de composició escrita.

També disposeu del material Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic, que aporta informació valuosa sobre la pràctica de la citació i com evitar el plagi.

Amunt

Composició I PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Seleccionar, recollir, organitzar i elaborar la informació escrita PDF
Ús no sexista de la llengua Web
Llengua i comunicació I XML
Llengua i comunicació I DAISY
Llengua i comunicació I EPUB 2.0
Llengua i comunicació I MOBIPOCKET
Llengua i comunicació I HTML5
Llengua i comunicació I PDF

Amunt

L'assignatura disposa de dos tipus de materials. D'una banda, alguns mòduls en format web o PDF produïts per la UOC, amb alguns dels continguts sobre els que es basa el curs. D'altra banda, un conjunt de recursos d'aprenentatge (web, lectures en format PDF), que aporta la base principal del coneixement que adquirireu i que enriqueix i il·lustra diversos aspectes treballats en l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt