Literatura catalana moderna Codi:  07.507    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura adoptarem un discurs renovador que es proposa redibuixar les definicions epocals de Renaixement, Barroc i Il·lustració (Il·luminisme), i que es proposa sobretot una lectura dels textos catalans sense apriorismes.

S'hi deixen ben establerts els conceptes de Renaixement, Barroc i Il·lustració, en connexió amb el context cultural europeu coetani, i també les especificitats en l'àrea catalana. Igualment es dedica una atenció proporcional al seu pes en la producció global, mitjançant la lectura i comentari de textos originals, a cadascun dels gèneres i autors principals del període.

Es treballa a partir dels mòduls didàctics preparats per investigadors reconeguts de l'especialitat (Eulàlia Duran, Albert Rossich, Josep Solervicens o Pep Valsalobre). La proposta didàctica es pot complementar amb una tria de lectures d'obres literàries originals (o fragments) del període i amb la lectura selectiva de bibliografia sobre l'abordatge de la literatura d'època moderna i sobre els criteris actualitzats en la seva valoració.  

L'assignatura se supera mitjançant el seguiment positiu de les diverses activitats d'Avaluació continuada i una Prova de síntesi final, o bé alternativament mitjançant un Examen final. 

Amunt

Literatura catalana moderna permet un primer acostament panoràmic a la producció literària més destacable de l'època moderna, aquest període de més de 300 anys de literatura catalana (s. XVI-inici s. XIX, a grans trets) que en els darrers anys s'ha beneficiat d'un increment de recerca i d'una notable renovació en les perspectives d'anàlisi. L'assignatura se centra en el que actualment anomenem 'literatura de creació': la poesia, el teatre i la prosa literària.

Té la seva continuïtat natural en l'assignatura optativa Literatura i cultura i del Barroc i la Il·lustració, matèria d'aprofundiment que planteja un recorregut a partir de pressupòsits més centrats en les problemàtiques socials i culturals, en els usos lingüístics o en els gèneres memorialístics i historiogràfics.

Amunt

 • Docència
 • Escriptura
 • Comunicació cultural

Amunt

No cal tenir coneixements previs sobre aquesta àrea d'estudi.

El grau de domini de la llengua escrita (expressió i normativa) es tindrà en compte en aquesta assignatura, com en totes, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el propi estudiant, el seu tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final de semestre pot comportar la no superació de l'Avaluació Continuada. 

Amunt


Pel que fa a la lectura obligatòria (PAC 4: Il·lustració) de la tragèdia Lucrècia de Joan Ramis, tot i que l'estudiant disposarà del text de l'obra a l'aula, l'edició més actualitzada disponible, amb una introducció molt compelta, és: Joan Ramis i Ramis, Lucrècia. A cura de Pep Valsalobre i Vicent de Melchor. Edicions Vitel·la, 2019. ISBN 9788494383991


Amunt

 Objectius

1. Aprendre a llegir i comentar de manera contextualitzada els textos literaris catalans del Renaixement, el Barroc i la Il·lustració.

2. Llegir i posar en relació amb els textos literaris catalans els textos literaris d'altres literatures europees (sobretot la castellana, però també la italiana i la francesa --encara que sigui a partir de traduccions--).

3. Posar en relació les manifestacions literàries amb els textos teòrics sobre literatura.

4. Relacionar el context cultural, artístic i teoricoliterari amb les pràctiques literàries concretes.

5. Llegir, resumir i ressenyar algunes mostres bàsiques de la bibliografia contemporània sobre les tres èpoques modernes; saber relacionar aquesta bibliografia amb els textos literaris llegits.

6. Ser capaç de produir textos coherents, cohesionats i adequats al context que es demana.

 

Competències Específiques

1. Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana

1.1. Conèixer les principals obres i autors de la literatura catalana.

1.2. Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana.

 

2. Anàlisi i comentari crític d'obres literàries

2.1. Anàlisi crítica de textos literaris representatius d'un període, moviment o autor

2.2. Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.

 

3. Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural

3.1. Comprendre i relacionar la creació literària amb els processos sociolingüístics de la llengua catalana.

 

4. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives

4.1. Saber relacionar gèneres i moviments literaris i artístics amb qüestions sociolingüístiques i amb els usos del català.

 

5. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana

5.1. Conèixer les etapes i els moviments principals de la història de la cultura catalana, i els seus actors més importants, així com l'evolució històrica dels diversos processos simbòlics i culturals en el context específic de la cultura catalana.

 

Competències transversals

6. Exercici de l'anàlisi i la síntesi

6.1. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa. 

Amunt

El curs s'estructura en quatre unitats: una primera, introductòria, i tres més que s'ocupen de l'estudi del Renaixement, el Barroc i la Il·lustració i de les seves manifestacions literàries en l'àrea lingüística catalana. 

1. Literatura catalana moderna: presentació general

2. El Renaixement: concepte, definició, límits i nocions clau. La literatura catalana del Renaixement.

3. El Barroc: concepte, definició, límits i nocions clau. La literatura catalana del Barroc.

4. La Il·lustració: concepte, definició, límits i nocions clau. La literatura catalana de la Il·lustració.

 

UNITAT 1

Literatura catalana moderna: presentació general

La primera unitat és una contextualització introductòria a la literatura catalana moderna en general, que serveix d'estat de la qüestió sobre els estudis moderns a l'àmbit català, i que opera també com a presentació a les tres grans èpoques que la formen: Renaixement, Barroc i Il·lustració.

 

UNITAT 2

El Renaixement: concepte, definició, límits i nocions clau. La literatura catalana del Renaixement

En aquesta unitat ens ocuparem del concepte de Renaixement: què caracteritza el Renaixement en general i com es concreta a l'àrea catalana. Caldrà fer referència també a alguns textos que marquen el pensament i les pràctiques literàries renaixentistes arreu, com ara la Poètica d'Aristòtil.

Un cop assumida aquesta contextualització, prendrem contacte directe amb els textos literaris. El teatre és un dels gèneres que més evolucionen, sobretot a partir de la imitació dels models grecollatins, que durant el Renaixement són redescoberts i readaptats. Dins de la prosa literària del Renaixement, prestarem especial atenció a dos gèneres literaris que, tot i que no són nous, reben un impuls especial (de teorització i de pràctica) durant aquesta època: el diàleg i l'epístola. Del primer en tenim exemples com El Cortesano de Lluís del Milà, però sobretot, com Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig. Pel que fa a la poesia del Renaixement català, s'articula sobretot a partir de la fluctuació constant entre dos pols: d'una banda, el respecte per una sòlida tradició poètica representada per Ausiàs Marc, Jaume Roig i d'altres models catalans medievals; i, d'altra banda, una nova manera de fer poètica, que imita sobretot els models italians (ja sigui directament, ja sigui a partir de la literatura castellana), però també castellans i francesos. En aquest panorama destaquen els noms de Pere Serafí i Joan Pujol. 

 

UNITAT 3

El Barroc: concepte, definició, límits i nocions clau. La literatura catalana del Barroc

La tercera unitat servirà per presentar el concepte de Barroc. S'analitzarà com d'un adjectiu negatiu aplicat sobre els textos pels autors neoclàssics, el terme barroc passa a designar una època caracteritzada pels conceptes de meravella, novetat, desengany del món, per una relectura (diferent) del classicisme, per la fusió de gèneres...

Veurem com els màxims representants del Barroc català comparteixen amb els homòlegs europeus les preocupacions i els gustos estètics. En teatre ens ocuparem de la profunditat temàtica i formal que proposa Francesc Fontanella a les seves obres dramàtiques, la TragicomèdiaLo desengany. En poesia veurem que els pretesos jocs de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona, van molt més enllà de l'estirabot, contràriament al que una tradició que l'havia llegit superficialment volia fer creure; també com Francesc Fontanella, el màxim representant de la segona generació barroca, és un poeta complet, que viu en i per la literatura. Pel que fa a la prosa de ficció, ens ocuparem de les mostres existents en llengua catalana i mirarem d'entendre quina és la raó de la seva migradesa. 

 

UNITAT 4

La Il·lustració: concepte, definició, límits i nocions clau. La literatura catalana de la Il·lustració

La unitat 4 versarà sobre la Il·lustració o Il·luminisme, i sobre els problemes conceptuals i estètics de fer servir aquesta etiqueta per a la producció artística. El Segle de les Llums o de la Raó, en la terminologia de l'època, porta associades les nocions clau de norma, de cànon, de bon gust, de puresa, etc. Caldrà veure fins a quin punt el terme Neoclassicisme pot ser útil per parlar del vessant estètic il·lustrat o cal una redefinició de termes i accepcions.

Pel que fa a la producció literària, repassarem les mostres representatives de la literatura il·lustrada o il·luminista (o neoclàssica?) de l'àmbit català. El màxim representat és, sens dubte, el menorquí Joan Ramis i Ramis i la seva trilogia teatral LucrèciaRosaura i Arminda. En l'àmbit de la poesia farem un repàs per la fragmentada tradició lírica, i pel que fa a la narrativa buscarem les traces de la nova prosa, que precedirà l'eclosió del segle novel·lesc per excel·lència, el XIX.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Literatura catalana moderna Audiovisual
Catarsi (Josep Solervicens) Audiovisual
Nous conceptes i nous valors: el cànon renaixentista XML
Nous conceptes i nous valors: el cànon renaixentista DAISY
Nous conceptes i nous valors: el cànon renaixentista EPUB 2.0
Nous conceptes i nous valors: el cànon renaixentista MOBIPOCKET
Nous conceptes i nous valors: el cànon renaixentista HTML5
Nous conceptes i nous valors: el cànon renaixentista PDF
La poesia del Renaixement XML
La poesia del Renaixement DAISY
La poesia del Renaixement EPUB 2.0
La poesia del Renaixement MOBIPOCKET
La poesia del Renaixement HTML5
La poesia del Renaixement PDF
La poesia del barroc i de l'il·luminisme XML
La poesia del barroc i de l'il·luminisme DAISY
La poesia del barroc i de l'il·luminisme EPUB 2.0
La poesia del barroc i de l'il·luminisme MOBIPOCKET
La poesia del barroc i de l'il·luminisme HTML5
La poesia del barroc i de l'il·luminisme PDF
La prosa literària del Renaixement XML
La prosa literària del Renaixement DAISY
La prosa literària del Renaixement EPUB 2.0
La prosa literària del Renaixement MOBIPOCKET
La prosa literària del Renaixement HTML5
La prosa literària del Renaixement PDF
Les cultures del barroc i de l'il·luminisme XML
Les cultures del barroc i de l'il·luminisme DAISY
Les cultures del barroc i de l'il·luminisme EPUB 2.0
Les cultures del barroc i de l'il·luminisme MOBIPOCKET
Les cultures del barroc i de l'il·luminisme HTML5
Les cultures del barroc i de l'il·luminisme PDF
El teatre del Renaixement XML
El teatre del Renaixement DAISY
El teatre del Renaixement EPUB 2.0
El teatre del Renaixement MOBIPOCKET
El teatre del Renaixement HTML5
El teatre del Renaixement PDF
La prosa i el teatre del barroc i de l'il·luminisme XML
La prosa i el teatre del barroc i de l'il·luminisme DAISY
La prosa i el teatre del barroc i de l'il·luminisme EPUB 2.0
La prosa i el teatre del barroc i de l'il·luminisme MOBIPOCKET
La prosa i el teatre del barroc i de l'il·luminisme HTML5
La prosa i el teatre del barroc i de l'il·luminisme PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt