Llengua catalana i tecnologies digitals Codi:  07.510    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura que ofereix a l'estudiant els conceptes bàsics, teòrics i pràctics sobre les tecnologies del llenguatge i el processament del llenguatge natural. Està dissenyada i organitzada de forma que els alumnes prenguin consciència de l'ampli ventall d'eines electròniques aplicades a la traducció i al tractament automàtic de la llengua. Tanmateix, es pretén que els estudiants adquireixin una actitud crítica cap a aquestes eines per a que siguin capaços de fer-les servir de forma correcta en el seu futur entorn professional.

Amunt

Amb un caràcter eminentment pràctic, l'assignatura proporciona diversos recursos lingüístics que formen part del dia a dia dels lingüistes, traductors i intèrprets (p.ex., eines de correcció, memòries de traducció, traducció automàtica, gestors de corpus o tecnologies de la parla). De la mateixa manera, l'assignatura proporciona la base necessària per a que els estudiants adquireixin les competències que l'ajudin durant la resta dels seus estudis de grau, ja que seran capaços de fer servir aquests recursos durant els seus estudis i la seva carrera professional.

Amunt

Els coneixements i competències seran de gran ajut en diversos camps professionals, com la traducció i correcció de textos, la traducció especialitzada o la gestió de recursos lingüístics per al processament del llenguatge natural.

Amunt

Tot i que no es requereixen coneixements previs, sí que és recomanable tenir coneixements bàsics de lingüística i estar familiaritzat amb l'ús de l'ordinador.

Amunt

Objectius específics:


• Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

• Relacionar l'anàlisi lingüística amb la intel·ligència artificial i les seves tècniques i aplicacions que incorporen coneixement lingüístic, i ser capaç d'avaluar el coneixement lingüístic que incorpora una aplicació.

• Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcionas i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.

• Conèixer les tècniques que estan subjacents a les aplicacions informàtiques de tractament del llenguatge i saber donar-hi coneixement lingüístic

Objectiu  transversal:

• Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definit els elements significatius.


Competències específiques:


2. Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

2.2. Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.


5. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.

5.6. Relacionar l'anàlisi lingüística amb la intel·ligència artificial i les seves tècniques i aplicacions que incorporen coneixement lingüístic, i ser capaç d'avaluar el coneixement lingüístic que incorpora una aplicació.


11. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials: funcions socials i funcions comunicatives.

11.2. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.


18. Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

18.1. Conèixer les tècniques que estan subjacents a les aplicacions informàtiques de tractament del llenguatge i saber donar-hi coneixement lingüístic.


Competència transversal:


1. Cerca, gestió i ús de la informació.

1.1. Cercar informació i gestionar fonts documentals de manera eficaç i eficient.

1.2. Comprendre i conceptualitzar la informació, organitzar-la, classificar-la, indexar-la, titular-la, resumir-la, extreure la informació que és pertinent per a un context especificat i crear compendis a partir de múltiples fonts i documents.


2. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

2.1. Conèixer les eines i els recursos informàtics que es poden utilitzar per als estudis o treballs relacionats amb els objectes de la disciplina.

2.2. Utilitzar les eines i els recursos informàtics relacionats amb la disciplina de manera adequada a cada context.


5. Resolució de problemes i formulació de preguntes.

 

5.1. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.


Amunt

PAC 1. Corpus


Els corpus representen una de les eines principals de documentació lingüística. En aquesta primera PAC, l'alumne tindrà la possibilitat de familiaritzar-se amb un dels principals corpus en català (CTILC) a través d'activitats que us ajudaran a explorar-ne el contingut i ser capaços, així, de conèixer la utilitat d'aquestes eines en les tasques lingüístiques.


PAC 2. Traducció automàtica La traducció automàtica es presenta com un recurs imprescindible que tot lingüista ha de conèixer i saber quan i com s'ha d'utilitzar. En aquesta segona PAC l'alumnat serà capaç d'apropar-se a la TA per conèixer-ne l'ús com a eina d'ajuda en la comprensió de textos multilingües. A més, hi treballarà com a recurs de redacció de textos en una llengua estrangera.


PAC 3. Anàlisi automàtica del llenguatge

 

Aquesta tercera PAC s'endinsarà en diferents tipus d'anàlisis, com l'anàlisi morfosintàctica i la detecció d'entitats amb nom, així com exercicis de gramàtiques formals.


PAC 4. Tecnologies de la parla


Aquesta quarta PAC està dedicada a conèixer les noves eines de dictat i transcripció automàtica. L'alumnat tindrà l'oportunitat de familiaritzar-se amb nous entorns tecnològics.


PAC 5 (op.). Intel·ligència artificial i processament del llenguatge natural


En aquesta PAC serà de caràcter opcional i es treballarà amb alguna de les aplicacions més recents de la intel·ligència artificial aplicades al processament del llenguatge natural.

Amunt

Llengua catalana i tecnologies digitals XML
Llengua catalana i tecnologies digitals DAISY
Llengua catalana i tecnologies digitals EPUB 2.0
Llengua catalana i tecnologies digitals MOBIPOCKET
Llengua catalana i tecnologies digitals XML
Llengua catalana i tecnologies digitals HTML5
Llengua catalana i tecnologies digitals PDF
Llengua catalana i tecnologies digitals OAI-MPH
Les tecnologies de la parla XML
Les tecnologies de la parla DAISY
Les tecnologies de la parla EPUB 2.0
Les tecnologies de la parla MOBIPOCKET
Les tecnologies de la parla HTML5
Les tecnologies de la parla PDF
Intel·ligència artificial (IA) XML
Intel·ligència artificial (IA) DAISY
Intel·ligència artificial (IA) EPUB 2.0
Intel·ligència artificial (IA) MOBIPOCKET
Intel·ligència artificial (IA) HTML5
Intel·ligència artificial (IA) PDF

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i format web.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
    • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt