Llengua catalana: semàntica i lexicologia Codi:  07.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura “Llengua catalana: semàntica i lexicologia” té com a objecte d'estudi el significat lèxic. L'adopció de diferents marcs conceptuals al llarg del desenvolupament de l'assignatura té com a objectiu proporcionar una panoràmica general de la contribució dels diferents corrents lingüístics a l'estudi del significat.

Amunt

Aquesta assignatura és obligatòria i s'imparteix en el cinquè semestre (tercer curs) del grau. Forma part del mòdul de Llengua i lingüística i, per tant, de la menció lingüística d'aquesta titulació.

Amunt

Des del punt de vista professional, no hi ha ningú que dubti que un bon professional de la llengua catalana (professor, corrector, traductor, etc.) ha de tenir una bona capacitat d'expressió, anàlisi i argumentació lingüístiques. El pla docent d'aquesta assignatura està clarament orientat a assolir aquesta fita. A “Llengua catalana: semàntica i lexicologia” l'estudiant també rep la base teòrica necessària perquè després la pugui posar a la pràctica en àmbits aplicats de la lexicologia, com per exemple l'elaboració de treballs lexicogràfics (com diccionaris o glossaris).

Amunt

Per tal de cursar aquesta assignatura cal haver superat “Llengua, cultura i societat”, “Introducció a les ciències del llenguatge”, “Llengua llatina”, “Llengua catalana: estructura i ús” i “L'estructura de les llengües”.

Cal cursar aquesta assignatura abans de les assignatures optatives de les matèries de Llengua i lingüística i de Professions de la llengua.

Amunt

L'objectiu fonamental de “Llengua catalana: semàntica i lexicologia” és contribuir al fet que s’adquireixen les competències següents:

1.- Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.

2.- Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.

3.- Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

4.- Exercici de l'anàlisi i la síntesi.


Més específicament, l'estudiant ha d'assolir els objectius següents:

1.- Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

2.- Conèixer les característiques de les principals línies de reflexió sobre el llenguatge i el significat.

3.- Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.

4.- Identificar les relacions de significat que s'estableixen entre les diverses unitats lingüístiques i saber analitzar-les dintre d'un determinat marc teòric.

5.- Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.

6.- Produir textos clars, cohesionats i estructurats adequadament.

7.- Produir textos normativament correctes i formalment coherents.

8.- Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva.

9.- Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

Amunt

El curs s’organitza en tres grans unitats temàtiques: la primera unitat ofereix una introducció a l'estudi del significat lèxic. També s’hi tracten continguts de morfologia lèxica (p. ex. derivació i composició). La segona unitat fa una introducció a la semàntica cognitiva. Finalment, la tercera unitat analitza com es concep el significat lèxic en algunes teories formals.


Amunt

Lexicologia II XML
Lexicologia II DAISY
Lexicologia II EPUB 2.0
Lexicologia II MOBIPOCKET
Lexicologia II HTML5
Lexicologia II PDF
Lexicologia I XML
Lexicologia I DAISY
Lexicologia I EPUB 2.0
Lexicologia I MOBIPOCKET
Lexicologia I HTML5
Lexicologia I PDF
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica XML
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica DAISY
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica EPUB 2.0
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica MOBIPOCKET
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica HTML5
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica PDF

Amunt

Els recursos d’aprenentatge de l’assignatura són mòduls editats per la UOC. Les activitats del curs se centren en gran mesura a guiar els estudiants en l’estudi dels mòduls i a assistir-los en les activitats i exercicis que s'hi proposen. Si escau, també s’hi inclouen algunes lectures complementàries (articles de revistes o capítols de llibres) sobre la matèria tractada.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt