La representació teatral Codi:  07.531    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Enfocament conceptual de l'assignatura

Si us aproximeu a aquesta matèria amb alguna idea preconcebuda sobre el teatre o els estudis teatrals, us sorprendreu, probablement, llegint el temari que proposem. És evident que no ens trobem davant d'una "història del teatre" (ni tan sols d'una "història de l'espectacle"). Però també ho és que no es defugen la historiografia ni la disposició cronològica de bona part dels continguts. La primera impressió és que no es tracta d'una matèria estrictament analítica. I, tanmateix, haurem de reconèixer que tampoc no s'eviten la terminologia i els plantejaments propis de la teatralitat.

En un sentit genèric, l'anàlisi de la representació estudia l'organització interna dels sistemes de signes que componen l'espectacle i la dinàmica dels processos de significació i de comunicació produïts per la interacció entre els actors (en un sentit ampli del terme) i el públic.

Cal recordar, de bon començament, que la representació no és tan sols la concreció d'un text dramàtic. Cada text permet tantes representacions com tantes lectures se'n faci. L'estudi de la representació teatral, doncs, no pot limitar-se només a l'estudi de la literatura dramàtica. L'anàlisi dels processos que intervenen en la representació d'un text a l'escena és un element (i una perspectiva) fonamental a l'hora de valorar la representació teatral. I cal recordar també que l'escenificació té la seva lògica interna, les seves pròpies lleis.

Els estudis actuals han tendit cap a una teoria general que engloba l'espectacle en el sentit més ampli del terme; aquesta teoria teatral aplega les variades disciplines que projecten l'espectacle com a objecte d'estudi: la semiòtica, la metodologia estructuralista, les ciències històriques, les teories de la recepció. L'anàlisi teatral no pot oblidar, així mateix, tota la resta d'aspectes parcials que participen en aquest estudi com ara els sociològics, antropològics, psicoanalítics, pragmàtics, ideològics. Sens dubte, aquesta aproximació decididament interdisciplinària enriqueix els punts de vista i convida a múltiples incursions i descobertes.

Continguts

Per fixar un marc conceptual previ, hem procurat que els dos primers mòduls de l'assignatura us proporcionin l'instrumental bàsic per aproximar-vos d'una manera oberta al complex fenomen de la representació teatral. S'hi ofereixen, doncs, els conceptes cabdals que intervenen en la representació i les interrelacions que mantenen entre si. Així, la definició preliminar de l'espai i el temps permet de situar els elements de la creació teatral en el seu context d'actuació.

La resta de mòduls de l'assignatura proporciona l'esquema històric essencial en què es projecta tot aquest coneixement. Per això proposa una mirada general i alhora detallada des dels orígens del teatre fins als moviments escènics contemporanis. Aquest recorregut aprofundeix en les renovacions més destacades, les que n'han condicionat de manera decisiva l'evolució posterior, i atorga sempre protagonisme al fenomen de la representació teatral. Amb tot això, podreu copsar els canvis que s'han produït en les convencions de la representació teatral al llarg de la història i reconèixer les fonts del passat d'on provenen les tendències escèniques del present.

Amunt

Allò que defineix l'espectacle es troba en relació directa amb el fet literari i amb el fet artístic, però també amb altres camps de la recerca humanística, com poden ser la sociologia, la història, l'antropologia, la psicologia, etcètera.

L'espectacle és el punt de trobada, per tant, de recerques interdisciplinàries molt diverses, que fan especialment atractiu el seu estudi per a qualsevol estudiant d'humanitats, de filologia, d'història, de sociologia, d'antropologia, de semiòtica o d'altres disciplines afins.

Amunt

Els continguts que ofereix la matèria es projecten cap als camps professionals relacionats amb la filologia i les humanitats, com ara el món editorial, la docència o la gestió cultural, i té també una clara aplicació en la crítica literària o d'espectacles, en la pedagogia artística o teatral i en la teoria i la pràctica escèniques.

Amunt

Atès el caràcter general introductori de l'assignatura, no s'exigeixen coneixements previs específics o generals de la matèria. Tanmateix  és interessant de tenir un cert grau de coneixements historicoculturals per tal d'entendre millor els canvis i evolucions del fet escènic i saber contextualitzar aquests canvis de manera adequada al llarg de la història.

Amunt

Competències específiques

 • Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural
 • Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals

Competències transversals

 • Exercici de l'anàlisi i la síntesi
 • Resolució de problemes i formulació de preguntes
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

Objectius

 • Relacionar els textos literaris amb altres manifestacions de la vida cultural del país (art, música, periodisme, etc.).
 • Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir d'una comprensió dels processos narratius, gèneres i maneres de representació que intervenen en la seva creació o producció. 
 • Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 • Formular preguntes de recerca adequades als objectes estudiats, i aplicar de manera crítica mètodes, marcs conceptuals i recursos apropiats per a explorar i respondre les preguntes.
 • Conèixer les eines i els recursos informàtics que es poden utilitzar per als estudis o treballs relacionats amb els objectes de la disciplina

Amunt

Temes

Crèdits

Descripció

 Tema 1

 1

La representació teatral: del text a l'escena

 1. Del text a la representació
 2. L'espai teatral
 3. El temps

 Tema 2

 1

Els creadors de la representació teatral

 1. L'actor: el cos a escena
 2. El director: la tutela creativa
 3. La recepció: el paper de l'espectador 

 Tema 3

 1

Dels orígens del teatre a la commedia dell'arte

 1. Els orígens del teatre
 2. El teatre grec
 3. Els espectacles en el món romà
 4. El teatre medieval
 5. La commedia dell'arte 

 Tema 4

 1

Del teatre elisabetià al drama romàntic

 1. Teatre i societat en l'època de Shakespeare
 2. El teatre durant el Segle d'Or espanyol
 3. El gran segle del teatre clàssic francès
 4. El drama burgès
 5. El drama romàntic

 Mòdul 5

 1

Del naturalisme al teatre èpic

 1. L'escena naturalista
 2. El simbolisme
 3. Les avantguardes
 4. El teatre al servei del poble

 Tema 6

 1

Moviments escènics contemporanis

 1. Noves formes i nous gèneres escènics
 2. Els grups de teatre alternatiu
 3. Teatre-dansa, teatre visual, musicals i òperes
 4. Escenes plurals

Amunt

Introducció al teatre i les arts escèniques. La representació teatral. Web
La representació teatral: antologia Web
Mòdul 2. Els creadors de la representació teatral PDF
Mòdul 4. Del teatre elisabetià al drama romàntic PDF
Mòdul 6. Moviments escènics contemporanis PDF
Mòdul 1. La representació teatral: del text a l'escena PDF
Mòdul 3. Dels orígens del teatre a la commedia dell'arte PDF
La representació teatral PDF
Mòdul 5. Del naturalisme al teatre èpic PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

El material didàctic de l'assignatura el trobareu a l'apartat Recursos d'aprenentatge de l'aula i podreu comprovar que el contingut teòric de l'assignatura està dividit en sis mòduls o unitats en format PDF que us heu de descarregar i anar llegint segons la periodíficació prevista i que trobareu més avall.

A més d'aquests sis mòduls o unitats en PDF, també trobareu un enllaç molt important com és La representació teatral: antologia, on trobareu una antologia de textos fonamentals de teoria del teatre organitzats segons la disposició temàtica dels mòduls i també un repositori visual que complementa els esmentats textos antologats i completa de manera visual el contingut teòric de cada mòdul.

També trobareu una selecció d'alguns fragments d'espectacles que ajuden a il·lustrar alguns dels aspectes de l'assignatura.

Al final d'aquest apartat de Materials i fonts també trobareu una bibliografia recomanada on hi ha tot un seguit de títols interessants de conèixer, consultar i/o llegir, en el cas d'obres incloses dins de la programació de l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt