Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia Codi:  07.537    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En l'assignatura Fonètica, fonologia i morfologia s'estudia, d'una banda, la diversitat fonètica i fonològica que conforma el mosaic dialectal català i, d'altra banda, s'estudia l'estructura interna de les paraules del català i els processos morfològics que donen compte dels mots catalans. 

En aquesta assignatura es combina l'activitat teòrica amb l'activitat pràctica. L'assignatura conté una part de contingut teòric, especialment dedicat a la definició de conceptes i procediments, però sense oblidar la part més pràctica. En concret, pel que fa a l'estudi de la fonètica i la fonologia, disposareu d'un recull d'exercicis que haureu de preparar durant el semestre. Quant a l'estudi de la morfologia, els mòduls inclouen activitats i exercicis d'autoavaluació amb les solucions corresponents. És convenient que feu aquestes activitats i exercicis, que vosaltres mateixos us podreu corregir, per veure si seguiu correctament la matèria i perquè és a l'hora de fer els exercicis quan es plantegen els problemes i sorgeixen els dubtes. 

Els continguts procedimentals d'aquesta assignatura es treballen de manera progressiva durant l'avaluació contínua, que és el model d'avaluació únic que té aquesta assignatura.

Amunt

En aquesta assignatura s'amplien els conceptes de fonètica, fonologia i morfologia generals introduïts a l'assignatura Llengua catalana: estructura i ús i a l'assignatura L'estructura de les llengües, amb una atenció especial a la llengua catalana. Igualment, els coneixements de fonètica, fonologia i morfologia del català són importants en altres assignatures de llengua del pla d'estudis com la dialectologia, la sintaxi, la semàntica, la lexicologia, les gramàtiques històriques o la sociolingüística.

Amunt

L'assignatura té una aplicació directa en totes les activitats professionals relacionades amb la llengua, especialment la llengua catalana. Es tracta d'una assignatura especialment adequada tant per a persones interessades en la lingüística com per a professionals dels mitjans de comunicació, assessors lingüístics, actors, logopedes i tècnics en síntesi i reconeixement de veu.

Amunt

És convenient tenir nocions bàsiques de transcripció fonètica.

Amunt

Recomanacions
És recomanable haver superat l'assignatura L'estructura de les llengües.

Domini de la llengua escrita
El grau de domini de la llengua escrita (tant pel que fa a la competència gramatical com pel que fa a la producció textual) es tindrà en compte en aquesta matèria, com en totes, des del primer moment. En cas d'estudiants amb dèficits importants se n'informarà el tutor de l'estudiant i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència dels dèficits al final del semestre pot comportar que no se superi l'avaluació contínua.

Plagi i còpia
El plagi acadèmic es produeix de dues maneres bàsiques:

  1. De fonts en paper (llibres, articles, materials UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies.
  2. De treballs d'altres estudiants o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament al llarg del grau. Aquí teniu els enllaços a alguns materials sobre el tema que us poden ajudar a evitar el plagi i a citar correctament:

- Un breu vídeo elaborat per la Biblioteca de la UOC sobre com citar correctament: Com he de citar en els treballs?

- Un document elaborat des de la nostra titulació que recull alguns exemples útils per a evitar de caure en el plagi: Com evitar el plagi?

- El document sobre com s'elabora el treball final de grau, que conté un capítol sobre com s'ha de citar i referenciar adequadament un fragment de text: Material docent sobre citació i plagi elaborat per al TFG.

D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant, tal i com recull l'apartat "Indicacions sobre l'avaluació a la UOC" d'aquest pla docent.

Finalment, cal tenir molt en compte que en el cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que l'un és còpia de l'altre, es consideren els dos com a plagiats, independentment de quin pugui ser-ne l'original. Per tant, és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica, obtinguin prèviament el consentiment del consultor.

Amunt

Els objectius principals d'aquesta assignatura són els següents.

1. Conèixer les característiques dels sons de la llengua catalana i els processos fonològics que caracteritzen les principals varietats dialectals del català.

2. Explicar com s'organitzen els paradigmes flexius del català. Distingir els afixos que integren les terminacions flexives en noms, adjectius i verbs. Comprendre quins són els valors en què s'organitzen les nocions de gènere, nombre, temps, aspecte, mode i persona.

3. Descriure els principals mecanismes de formació de mots en català. Saber descriure la forma dels pronoms febles i els processos morfofonològics que intervenen en la cliticització.  

Les competències específiques de l'assignatura són les següents:

1. Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

2. Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.

3. Saber com s'estudien i s'analitzen la comprensió i la producció dels sons del llenguatge i saber-ho fer per al català.

4. Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa de les paraules d'un text i els processos de creació lèxica i saber-ho fer per al català.

Les competències transversals de l'assignatura són les següents:
Resoldre problemes rellevants de la disciplina amb criteri i de manera efectiva, identificant, analitzant i definint els elements significatius.

Amunt

Aquesta assignatura es divideix en tres parts fonamentals:

- Fonètica i fonologia catalanes: presenta una caracterització fonètica dels sons del català, així com una descripció dels principals processos fonològics (vocàlics i consonàntics) que caracteritzen el català central i els altres dialectes.

- Morfologia: flexió. explica com s'organitzen els paradigmes flexius en català. Comença amb les categories nominals (noms i adjectius) i acaba amb la flexió verbal.

- Morfologia: formació de mots i cliticització: Presenta els diferents processos morfològics de formació de nous mots, destacant de manera especial la derivació, ja que es tracta del mecanisme més productiu per a l'obtenció de noves unitats lèxiques. En aquest darrer mòdul també revisarem les diferents variacions formals a què estan sotmesos els pronoms clítics catalans.

Amunt

Morfologia: flexió PDF
Aplicacions de la fonètica i de la fonologia PDF
Morfologia: formació de mots i cliticització PDF
Fonètica i fonologia del català PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt