Sintaxi catalana Codi:  07.550    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La sintaxi és la disciplina que s'ocupa de com combinam les paraules per tal de construir oracions. Estudia, per tant, el que podríem considerar l'esquelet de la llengua: les estructures internes que serveixen de suport a les paraules que formen oracions.

Malgrat la facilitat amb què els parlants d'una llengua construïm oracions, la naturalesa de molts dels conceptes i de les classificacions emprats per a l'estudi de la sintaxi és encara motiu de debat i controvèrsia. En l'assignatura L'estructura de les llengües vau tenir l'oportunitat de conèixer els principis de la sintaxi des del punt de vista de l'enfocament cognitivista, que va néixer a finals dels anys setanta i que es va consolidar al llarg dels anys vuitanta i noranta com una alternativa al paradigma generativista. En aquesta assignatura aprofundirem en la sintaxi catalana des d'aquest marc teòric, el de la lingüística cognitiva. Aquesta aproximació a la sintaxi parteix de la idea que els conceptes gramaticals -les categories (nom, pronom...) i les funcions (subjecte, CD...)- constitueixen classes amb elements prototípics i també amb elements perifèrics. A més, aquestes classes sovint no es poden definir mitjançant condicions necessàries i suficients, sinó a partir de feixos de trets que els elements prototípics acompleixen.

Però tot això ja ho anireu veient a mesura que llegiu els excel·lents materials que ha confeccionat Maria Josep Cuenca, professora de la Universitat de València, que probablement ja coneixeu per les seves publicacions. Es tracta d'uns materials clars i entenedors, ben il·lustrats amb exemples i plens d'exercicis basats en textos reals -i no, com sovint passa en llibres sobre sintaxi, en oracions preparades ad hoc.

Amunt

L'assignatura de Sintaxi catalana aprofundeix i perfecciona l'estudi gramatical de la llengua. D'una banda, concreta i desenvolupa els conceptes bàsics introduïts en les assignatures de lingüística general, molt especialment en la de L'estructura de les llengües. I, d'altra banda, és complementària de les assignatures específiques que aborden l'estudi de la gramàtica catalana en tots els seus aspectes: Llengua catalana: fonètica, fonologia i morfologia i Llengua catalana: semàntica i lexicologia.

Amunt

L'assignatura de Sintaxi catalana és indispensable per a l'exercici de les professions lingüístiques, tant en el vessant més teòric i d'investigació (investigació gramatical i teoria sintàctica, estudi de l'adquisició i el funcionament de la sintaxi ), com en el vessant més aplicat (sobretot ensenyament, assessorament i traducció). Actualment, la sintaxi té un paper important en àrees com la del desenvolupament d'eines lingüístiques (gramàtiques, diccionaris, manuals, correctors gramaticals, traductors automàtics, desambiguadors, sintetitzadors, etc.) i de llenguatges formals.

Més enllà de les professions estrictament lingüístiques, els coneixements de sintaxi són indispensables per als estudis literaris, per a garantir la comprensió dels textos literaris; i resulten necessaris, o si més no molt recomanables, en les professions que tenen la llengua com a eina vehicular (periodisme, publicitat, teatre, etc.).

Amunt

Cal haver superat l'assignatura L'estructura de les llengües.

És recomanable haver superat Llengua catalana: estructura i ús.

Amunt

L'assignatura pretén fornir uns coneixements teòrics sobre els fonaments de la sintaxi catalana i desenvolupar la capacitat i l'habilitat pràctica d'analitzar la llengua en el seu pla sintàctic. Aquests coneixements i aquestes habilitats s'impliquen mútuament i són igualment necessaris en l'estudi de la sintaxi de la llengua. Per aquesta raó, més que no pas memoritzar conceptes teòrics i procediments d'anàlisi, el que ens cal és arribar a familiaritzar-nos-hi, comprendre'ls, dominar-los i saber aplicar-los conseqüentment en l'anàlisi de qualsevol text de la llengua, sense que l'anàlisi sintàctica sigui en ella mateixa la finalitat del curs, sinó el principal instrument de treball.

 

L'objectiu últim de l'assignatura té un doble vessant: l'adquisició d'uns coneixements -els fonaments de la sintaxi catalana- i el desenvolupament de l'habilitat d'analitzar des del punt de vista sintàctic la nostra llengua. És per tant una assignatura teoricopràctica, en què, més que memoritzar conceptes, es tracta d'aprendre a emprar els conceptes teòrics com a eina per a l'anàlisi de textos reals.

Més concretament, els coneixements que ens proposem assolir són els següents:

·        Entendre la sintaxi com a interacció entre categories i funcions.

·        Saber identificar i definir les funcions oracionals.

·        Ser capaç de definir i d'identificar les categories nominals (nom, adjectiu, determinant i quantificador).

·        Saber identificar i definir les categories no nominals (especialment el verb).

·        Analitzar l'estructura dels sintagmes.

·        Familiaritzar-se amb les característiques distintives de les principals construccions sintàctiques del català.

·        Diferenciar els diversos tipus d'oracions compostes.

 

Les competències que es treballen en l'assignatura són les següents:

Específiques

·       Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

·       Saber com s'analitza l'estructura de les oracions i saber-ho fer per al català, d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.

·       Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.

Transversals

·        Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.


Finalment, per la nostra part, ens proposem que el temps que hagueu de dedicar a la sintaxi sigui proporcional al nombre de crèdits de l'assignatura: una mitjana de 8-10 hores setmanals (si bé, lògicament, per a alguns pot ser una mica més o una mica menys).

Amunt

Blocs temàtics

Crèdits

Descripció

Mòdul 1

1,2

La sintaxi: conceptes i fonaments teòrics

Mòdul 2

1,2

Les funcions gramaticals

Mòdul 3

1,2

Les categories nominals

Mòdul 4

1,2

El verb

Mòdul 6

1,2

L'oració

Amunt

Hipertext de terminologia de Llengua catalana Web
Sintaxi catalana PDF

Amunt

El curs se centra bàsicament en el manual de l'assignatura, que és prou clar i complet per als objectius del curs. Això no treu que puntualment el manual pugui complementar-se amb altres lectures que poden ajudar a ampliar o contrastar un o altre aspecte concret. Al mateix manual de l'assignatura hi ha una bibliografia general i també bibliografia específica al final de cada capítol. Ocasionalment, si és el cas, el professor us pot facilitar altres referències bibliogràfiques més actuals o altres textos de suport per a les reflexions a l'entorn del contingut del curs.

És molt recomanable poder consultar la Gramàtica del català contemporani, obra dirigida per Joan Solà, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya (en edició definitiva de 2008), i també la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2016), disponible a Internet (https://giec.iec.cat/) o, en tot cas, la Gramàtica essencial de la llengua catalana (2018), versió reduïda de l'anterior (https://geiec.iec.cat/).


Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt