Teoria i pràctica de la traducció Codi:  07.556    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura optativa del grau de Llengua i Literatura Catalanes, que té una càrrega de 6 crèdits. S'hi tracten les bases de la traducció fent èmfasi en la combinació castellà-català, de manera que pot ser útil per a qualsevol activitat de mediació lingüística que inclogui el català i el castellà com a llengües de treball.

El multilingüisme propi de la societat actual comporta que la traducció sigui una activitat cada cop més omnipresent en tots els sectors professionals i processos productius. Amb aquesta assignatura fem un repàs dels temes més importants associats als processos de traducció, des d'un punt de vista eminentment aplicat, sense oblidar, però, els aspectes teòrics fonamentals, i la interrelació entre traducció i cultura. Així, després d'explorar les teories més importants associades a la traducció, ens centrem en les qüestions més aplicades (problemes i reptes de caràcter lingüístic, social i professional amb què es troben els traductors, i implicacions i aportacions de les actuals eines informàtiques en els processos de traducció automàtica i traducció assistida).

La metodologia docent és eminentment aplicada i les activitats de traducció se centren en la combinació lingüística castellà-català. La part aplicada de l'assignatura exigeix un nivell de coneixement superior de la llengua catalana, atès que serà la llengua d'arribada de les traduccions.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits del grau de Llengua i Literatura Catalanes, que forma part del bloc de matèries optatives relacionades amb les professions de la llengua, concretament amb l'àmbit de l'edició i l'assessorament lingüístic.

Amunt

Aquesta matèria tracta les bases de la traducció i fa èmfasi en la combinació castellà-català. Pot ser útil en qualsevol activitat de mediació lingüística que inclogui el català i el castellà com a llengües de treball.

Amunt

L'assignatura exigeix un nivell de coneixement superior de la llengua catalana, atès que serà la llengua d'arribada de les traduccions.

Amunt

En aquesta assignatura, com en totes les optatives del grau de Llengua i Literatura Catalanes, cal tenir un domini superior de la llengua catalana (tant pel que fa a la competència ortogràfica i gramatical, com pel que fa a la producció textual). L'estudiant que no tingui aquest nivell, i així ho manifesti en les activitats que dugui a terme, no podrà superar l'assignatura.

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius següents, que també seran objecte d'avaluació per mitjà de les diferents activitats proposades al llarg del semestre:

Objectius específics

 • Aplicar la normativa del català en la correcció i l'assessorament lingüístic.
 • Aplicar els coneixements de lingüística, anàlisi estructural de la llengua i tecnologies lingüístiques a la traducció.
 • Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 • Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
 • Saber com s'analitza l'estructura formal i significativa d'un text i saber-ho fer per al català d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.
 • Ser conscient de les diferents lectures o interpretacions que es poden fer d'un text i saber com analitzar-lo i estudiar-lo.
 • Desenvolupar activitats culturals i polítiques per al foment de l'ús de llengües en contextos multilingües. 
 • Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat. 

Objectius transversals

 • Conèixer les eines i els recursos informàtics que es poden utilitzar per als estudis o treballs relacionats amb els objectes de la disciplina.
 • Utilitzar les eines i els recursos informàtics relacionats amb la disciplina de manera adequada a cada context. 
 • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius. 
 • Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant assoleixi les competències següents:

Competències específiques 

 • Aplicació dels coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.
 • Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Anàlisi de textos en català i/o en altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 • Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.
 • Disseny i execució d'activitats de formació i planificació lingüística.

Competències transversals 

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Resolució de problemes i formulació de preguntes.
 • Treball individual i en equip.

Amunt

Els continguts fonamentals que es treballen en aquesta assignatura corresponen, d'una banda, als mòduls didàctics de la UOC, i de l'altra, als capítols II, III, IV i VI del llibre Traducció i tecnologies, que són a l'aula en format pdf:

Mòdul didàctic 1. Aspectes generals de la pràctica de la traducció

 1. Les teories implícites sobre la traducció
 2. Les modalitats de la traducció
 3. L'exercici de la professió
 4. La relació entre teoria i pràctica de la traducció

Mòdul didàctic 2. Qüestions de la teoria de la traducció

 1. L'objecte de la teoria de la traducció
 2. La interpretació en el curs de la història
 3. La traducció en el curs de la història
 4. Els principals paradigmes de la teoria de la traducció

Mòdul didàctic 3. La competència del traductor

 1. Competència bilingüe i competència traductora
 2. La competència traductora
 3. La interferència
 4. La llengua i el text en la traducció
 5. La competència del traductor en la resolució de problemes
 6. Les estratègies de la traducció

 Mòdul didàctic 4. Metodologia de la traducció

 1. L'encàrrec de traducció
 2. L'anàlisi del text d'origen prèvia a la traducció
 3. El tractament de l'equivalència
 4. La formulació del text de destinació
 5. Les eines i els recursos per a la traducció
 6. L'error en traducció.

Mòdul didàctic 5. La traducció entre el castellà i el català

 1. La traducció castellà-català: la traducció com a eina de normalització lingüística
 2. Aspectes gramaticals conflictius en la traducció del castellà al català: interferències lingüístiques
 3. Aspectes estilístics conflictius en la traducció del castellà al català: convencions lingüístiques

Mòdul didàctic 6. La traducció en la cultura catalana 

 1. Història de les traduccions al català i el seu impacte en la cultura i la difusió del coneixement
 2. La traducció d'autors catalans a altres llengües

Capítol II. La traducció automàtica

 1. Els mites de la traducció automàtica
 2. Les limitacions dels sistemes de TA
 3. Exigències de la TA
 4. Avantatges de la TA
 5. Tipus de sitemes de TA
 6. La TA i el programari de lliure distribució
 7. Els serveis de traducció web gratuïts

Capítol III. La traducció assistida per ordinador

 1. Què és la traducció assistida per ordinador?
 2. El procés general de treball amb sistemes de traducció assistida
 3. Característiques dels sistemes de traducció assistida
 4. Altres funcionalitats interessants de les eines de traducció assistida
 5. Eines de traducció assistida

Capítol IV. Les memòries de traducció

 1. Què és una memòria de traducció
 2. Per a què serveix una memòria de traducció?
 3. La pretraducció
 4. Creació d'una memòria de traducció
 5. Organització i manteniment de les memòries de traducció
 6. Intercanvi de memòries de traducció: el format TMX

Capítol VI. Els corpus lingüístics

 1. Què és un corpus lingüístic?
 2. Tipus de corpus lingüístics
 3. Usos dels corpus lingüístics
 4. Requisits dels corpus lingüístics
 5. Corpus d'obtenció o consulta gratuïta

Amunt

Les memòries de traducció PDF
La traducció asistida per ordinador PDF
Els corpus lingüístics PDF
La traducció automàtica PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web

Amunt

Aquest assignatura compta amb tres tipus de materials:

 1. Els 4 mòduls de l'assignatura, que s'estructuren en una primera part, en la qual s'exposa la matèria que l'estudiant ha d'aprendre, i en una segona part d'exercicis i activitats, orientada a l'aplicació dels coneixements adquirits. Els exercicis i les activitats que es proposen als mòduls tenen com a objectiu preparar i sensibilitzar l'estudiant per a la pràctica de la traducció dels textos que es proposaran al llarg del curs. Els estudiants treballaran preferentment en la combinació de traducció castellà-català.
 2. Els 4 capítols del llibre Traducció i tecnologies, que serveixen per treballar les activitats més tecnològiques, que corresponen a la Unitat 3 de l'aula. En aquest sentit, cal tenir en compte que es fa un èmfasi especial en el programa de traducció assistida per ordinador (TAO) OmegaT. El programa, de codi obert, s'ha de descarregar des de http://www.omegat.org/es/omegat.html.
 3. Els recursos diversos que apareixen a l'apartat "Fonts d'informació" de l'aula, que complementen els materials anteriors.

A les activitats de l'aula la professora col·laboradora informa oportunament dels materials que tenen relació amb cada activitat proposada.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt