Introducció a les ciències del llenguatge Codi:  07.560    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

L'assignatura "Introducció a les ciències del llenguatge" és el punt d'entrada a tots els estudis sobre la llengua que es desenvoluparan al llarg del Grau. Els de manera amena, didàctica i rigorosa els temes fonamentals que cal conèixer per a endinsar-se en l'estudi de les llengües i de la facultat del llenguatge: els orígens del llenguatge, la comunicació i els signes, aspectes de sociolingüística i adquisició de llengües, la variació i el canvi lingüístic, i una breu història de les ciències del llenguatge. També està disponible una ampliació que actualitza alguns dels temes tractats (orígens del llenguatge, distribució i classificació de llengües), i hi incorpora altres que han aparegut recentment en la Lingüística: les llengües de signes, els enfocaments cognitius, etc. 

 

Amunt

 

Es tracta d'una assignatura bàsica per a la resta de matèries lingüístiques, ja que planteja els fonaments comuns a l'estudi de totes les llengües.


 

Amunt

 

Com a assignatura bàsica, és indispensable per a la formació del Graduat en Llengua i Literatura Catalanes en qualsevol de les seves branques d'actuació.


 

Amunt

L'assignatura no requereix coneixements previs, atès el seu caràcter introductori.

Amunt

 • Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua
 • Emmarcar els estudis sobre els orígens del llenguatge en els estudis biològics sobre l'evolució
 • Relacionar l'estudi del llenguatge amb la semiòtica i l'estudi de la comunicació
 • Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que té aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, transtorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...)
 • Saber concebre la llengua en la seva dimensió social, quins estudis són propis d'aquest àmbit i les seves aplicacions
 • Comprendre la dimensió històrica de les llengües i saber analitzar quins factors incideixen en el seu naixement, evolució i mort.
 • Conèixer els mètodes de l'estudi diacrònic de les llengües i saber analitzar un text del català des d'una perspectiva diacrònica, i per tant situar-lo en el temps d'acord amb els seus trets formals.
 • Entendre les funcions socials i comunicatives de l'estàndard.
 • Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de forma clara i acurada.
 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i usar-la de forma adequada.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat cultural i lingüística, i promoure la igualtat entre els gèneres i entre les orientacions sexuals.

  Tots aquests objectius es tracten en aquesta assignatura a un nivell introductori.  

COMPETÈNCIES QUE S'HI TREBALLEN:              

ESPECÍFIQUES:

 • Identificar, en un estudi o treball sobre la llengua, el seu marc i antecedents teòrics i en conseqüència quines són les seves aportacions originals
 • Relacionar l'estudi del llenguatge amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, alhora, saber identificar i caracteritzar allò que li és específic i per tant el singularitza com a ciència.
 • Conèixer el procés de formació de les llengües literàries i dels estàndards moderns.
   

  TRANSVERSALS:
 • Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Compromís ètic i reconeixement de la diversitat.
 • Capacitat per a l'anàlisi i la síntesi.

Amunt

Introducció a les ciències del llenguatge XML
Introducció a les ciències del llenguatge DAISY
Introducció a les ciències del llenguatge EPUB 2.0
Introducció a les ciències del llenguatge MOBIPOCKET
Introducció a les ciències del llenguatge XML
Introducció a les ciències del llenguatge HTML5
Introducció a les ciències del llenguatge PDF
Introducció a les ciències del llenguatge OAI-MPH
Introducció a les ciències del llenguatge. Ampliació PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Introducció a les ciències del llenguatge Audiovisual
Els orígens del llenguatge XML
Els orígens del llenguatge DAISY
Els orígens del llenguatge EPUB 2.0
Els orígens del llenguatge MOBIPOCKET
Els orígens del llenguatge HTML5
Els orígens del llenguatge PDF
Les llengües del món: diversitat i unitat XML
Les llengües del món: diversitat i unitat DAISY
Les llengües del món: diversitat i unitat EPUB 2.0
Les llengües del món: diversitat i unitat MOBIPOCKET
Les llengües del món: diversitat i unitat HTML5
Les llengües del món: diversitat i unitat PDF
El model de la comunicació i els tipus de senyals XML
El model de la comunicació i els tipus de senyals DAISY
El model de la comunicació i els tipus de senyals EPUB 2.0
El model de la comunicació i els tipus de senyals MOBIPOCKET
El model de la comunicació i els tipus de senyals HTML5
El model de la comunicació i els tipus de senyals PDF
Història de la Lingüística XML
Història de la Lingüística DAISY
Història de la Lingüística EPUB 2.0
Història de la Lingüística MOBIPOCKET
Història de la Lingüística HTML5
Història de la Lingüística PDF
Les varietats lingüístiques i el canvi XML
Les varietats lingüístiques i el canvi DAISY
Les varietats lingüístiques i el canvi EPUB 2.0
Les varietats lingüístiques i el canvi MOBIPOCKET
Les varietats lingüístiques i el canvi HTML5
Les varietats lingüístiques i el canvi PDF

Amunt

 

El material principal de l'assignatura és "Introducció a les ciències del llenguatge", manual escrit per a la UOC pel professor Jesús Tuson. Aquest manual s'ha ampliat amb "Introducció a les ciències del llenguatge. Ampliació" del qual és autor Cecili Garriga Escribano i amb "Psicolingüística, adquisició, aprenentatge i neurolingüística", del professor Faustino Diéguez-Vide. 

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt