Iniciativa emprenedora Codi:  07.561    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura planteja una pregunta personal i fonamental, que hem volgut formular així: què en vols fer dels teus coneixements i destreses en llengua i literatura catalanes? Aquesta pregunta pot enllaçar tant amb experiències personals de cadascú, com amb debats socials de tota mena.

El principi que fonamenta aquest curs és que la mirada emprenedora (o innovadora) s’aprèn i es pot entrenar, i que no és estrictament parlant una habilitat individual, sinó grupal i/o col·lectiva. L’hem dissenyat conjuntament la Teresa Fèrriz Roure, responsable de Nous Projectes a la UOC, i en Joan Pujolar, professor dels Estudis d'Arts i Humanitats. Les activitats estan bàsicament orientades a convertir en projectes aquelles idees que anireu generant a partir d'un seguit d'eines i metodologies, i buscar com portar-los a la pràctica dins l’ecosistema de la cultura catalana. I ho fem en general en petits equips.

El curs es basa ens dissenyar un projecte al llarg del semestre. Està dividit en 7 reptes que constitueixen les fases convencionals del disseny de projectes: introducció, context d'oportunitat, parangonació, ideació, desenvolupament, provatura i crida. La pràctica totalitat de les activitats s'han de fer en grup de mínim 2 persones. Es poden fer grups de 3. Per fer grups més nombrosos, caldrà parlar amb la professora per assegurar que el projecte ho justifica. En principi, la idea és que cada grup funcioni durant tot el curs; però es podran acordar canvis de grup.

Amunt

Iniciativa emprenedora és una assignatura transversal de 6 crèdits que s'ofereix als graus de Turisme (bàsica), Relacions laborals i ocupació (bàsica), Comunicació (bàsica),  Informació i documentació (bàsica), Llengua i literatura catalanes (bàsica), Enginyeria informàtica (optativa), Multimèdia (optativa) i  Gestió i administració pública (optativa).

Des de la tardor de 2023, s'ha obert una aula independent per als/les estudiants de Llengua i literatura catalanes, que segueixen un disseny d'assignatura especialment adaptat a la seva titulació.

Amunt

L'assignatura està especialment enfocada per a exercir d'emprenedor o emprenedora, cosa que es pot projectar en el lideratge i/o participació en iniciatives culturals i col·lectives, en organitzacions públiques o privades, en empreses grans i petites, i en general en qualsevol context on es consideri necessari d'introduir-hi innovacions.

Essent dins la titulació de Llengua i literatura catalanes, els sectors més pertinents són l'associacionisme cultural, l'activisme polític, les iniciatives de voluntariat, el món editorial, les empreses culturals i les administracions públiques, incloent-hi l'ensenyament.


Amunt

Per a poder cursar aquesta assignatura no es necessiten coneixements previs, per bé que resultarà útil qualsevol formació de dinamització sociocultural, administració d'empreses o emprenedoria que els estudiants hagin pogut fer anteriorment en altres contextos.

Amunt

A l'assignatura d'iniciativa emprenedora es treballen i avaluen les següents competències:

Iniciativa emprenedora

Treball individual i en equip


Les competències anteriors es materialitzen en els resultats d'aprenentatge següents: 

 • Identificar les principals característiques dels projectes emprenedors en l'actualitat.
 • Reconèixer les característiques de les persones emprenedores.
 • Aplicar les tècniques adequades per a identificar potencials problemes/necessitats de la societat.
 • Idear solucions innovadores a problemes reals.
 • Dissenyar un projecte o model de negoci.
 • Tenir nocions de com garantir que un projecte sigui econòmicament viable i sostenible d'acord als objectius de desenvolupament sostenible.
 • Presentar una projecte de manera breu, concisa i convincent d'acord amb un públic determinat.

Amunt

Repte 1. L'emprenedoria i jo

Repte 2. Entendre el context, les oportunitats i les necessitats de les persones

Repte 3. Parangonació i definició del problema/repte

Repte 4. Idear: pensar i descartar solucions

Repte 5. Desenvolupar prototip

Repte 6. Provatures i planificació (Canvas)

Repte 7. Crida a la mobilització

Amunt

Iniciativa emprenedora. Vídeo Audiovisual
Design Toolkit Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Mòdul 4. Com podem esdevenir emprenedors socials del nostre projecte XML
Mòdul 4. Com podem esdevenir emprenedors socials del nostre projecte XML
Pòdcast Emprenedories: Clara Saperas Àudio
Pòdcast Emprenedories: Francesc Galí Àudio
Pòdcast Emprenedories: Gemma Fàbregas Àudio
Pòdcast Emprenedories: Laura Huerga Àudio
Pòdcast Emprenedories: Maite Cusó Àudio
Pòdcast Emprenedories: Jordi Mas Àudio

Amunt

En aquesta assignatura els recursos d'aprenentatge i eines de suport tenen com a principal referència uns mòduls didàctics que pretenen facilitar la base teòrica i una sistemàtica per emprendre projectes. També es fa un ús significatiu de la caixa d'eines de disseny de la UOC

Els mòduls, es complement amb altres  recursos com són vídeos, informes i altres lectures/enllaços. En cada activitat es faciliten un conjunt de recursos dels què s'indiquen també la seva rellevància i importància. 

A continuació enumerem els recursos d'aprenentatge més destacats:

 • Emprenedoria i empresa (mòdul)
 • El problema inspirador (mòdul)
 • La solució innovadora (mòdul)
 • El model de negoci (mòdul)
 • Aspectes numèrics (mòdul)
 • Com comunicar la teva idea de negoci (vídeo)
 • Caixa d'eines de disseny 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt