Literatura catalana: societat i cultura Codi:  07.581    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

A Literatura catalana: Societat i cultura adquirireu els coneixements teòrics i les eines metodològiques que us permetran dur a terme una anàlisi cultural de la literatura catalana contemporània, tant dels seus textos com de les seves institucions i els seus autors i altres agents. Mitjançant l'estudi de qüestions, problemes i temàtiques rellevants (la construcció d'un mercat literari i un camp cultural autònom; la relació entre alta cultura i cultura popular; la literatura i la identitat nacional; els usos de la història; les representacions de la ciutat, el món rural i el paisatge; l'exili i la migració; la construcció del subjecte modern, el paper que hi juguen el gènere i la sexualitat i la representació de les emocions i els afectes en la literatura) aprendreu a manejar instruments teòrics i a construir argumentacions sobre literatura catalana a partir d'aquesta base.

Alhora, a Literatura catalana: Societat i cultura posem un èmfasi especial sobre l'expressió oral i escrita. El treball de la competència d'expressió acadèmica està integrat amb l'estudi dels continguts.

Algunes de les activitats d'aquesta assignatura es duran a terme mitjançant l'eina Folio (consulteu l'apartat Metodologia, més avall).

Amunt

Literatura catalana: Societat i cultura forma part de la matèria d'Estudis Culturals del grau de Llengua i Literatura Catalanes. Té assignats 6 crèdits ECTS, equivalents a una càrrega lectiva de 150 hores. És obligatòria per a tots els estudiants, i al seu voltant s'estructura el perfil d'optativitat social i cultural del grau.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de la recerca i de les professions estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), administratiu (organització de certàmens culturals, organització i comissariat d'exposicions), publicitari, etc.

Tenint en compte que els principals actius necessaris per a la inserció laboral del filòleg són: una sòlida formació teòrica en llengua i literatura, la capacitació per treballar amb eines informàtiques, un alt nivell de competència en la construcció de textos, la facilitat per treballar en equip i la capacitat d'aprenentatge continu i d'adaptació a les noves situacions i necessitats, l'assignatura Literatura catalana: Societat i cultura en particular i els estudis de Llengua i Literatura Catalanes en general ajuden a fornir els estudiants de molts d'aquests recursos tan valuosos.

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar-los també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, l'aptitud per al pensament abstracte, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita, la capacitat analítica i crítica, etc. que són necessàries en moltes professions dels nostres dies.

Amunt

En aquesta assignatura donarem per suposat que ja heu estudiat anteriorment la literatura catalana dels segles XIX i XX i, sobretot, que heu estudiat i assimilat els continguts de les assignatures Introducció a l'estudi de la literatura i, molt especialment, Teoria de la Literatura.

Amunt

És essencial haver cursat i superat les assignatures Introducció a l'estudi de la literatura i, sobretot, Teoria de la Literatura. És molt aconsellable haver superat Literatura Catalana del Segle XIX i Literatura Catalana del Segle XX.

Amunt

Mitjançant les activitats d'aquesta assignatura treballareu per assolir les següents competències i objectius del grau de Llengua i Literatura Catalanes:

CE2: Establiment de relacions entre coneixements i models teòrics dintre i fora de la disciplina.

 • 2.2: Relacionar els coneixements de la disciplina amb altres camps del saber.

CE9: Relació dels textos literaris amb la seva realitat social i cultural.

 • 9.3: Entendre com els textos participen en els processos de construcció d'identitat en la cultura catalana.

CE13: Comprensió i anàlisi de la relació entre cultura i identitat.

 • 13.3: Comprendre i analitzar els processos de construcció de les identitats mitjançant la cultura, i les conteses simbòliques al voltant d'aquests processos.
 • 13.4: Comprendre i analitzar la relació entre cultura, discurs i identitat.
 • 13.5: Comprendre i analitzar els contextos de construcció de la identitat en la cultura catalana.

CE14: Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.

 • 14.3: Comprendre i analitzar els processos materials i simbòlics de creació dels significats culturals, així com els interessos econòmics, socials, ideològics o polítics que hi ha subjacents a la presentació de formes i continguts culturals.
 • 14.4: Comprendre i analitzar els processos de reproducció cultural.
 • 14.5: Comprendre i analitzar els processos simbòlics i materials d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura.
 • 14.9: Comprendre i analitzar la dimensió espacial (local/nacional/global, moviments demogràfics, construcció i representació de l'espai, etc.) dels processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, i de creació de significats culturals.

CE15: Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

 • 15.3: Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe.
 • 15.4: Analitzar les formes en què els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals són un efecte i participen de les relacions de poder i de les lluites ideològiques per l'hegemonia.
 • 15.5: Analitzar els diferents tipus de textos i productes a partir de les condicions materials i institucionals de producció, distribució i consum de la cultura.

CE16: Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

 • 16.1: Entendre el caràcter retòric i dialògic del treball acadèmic, és a dir, les maneres com s'intercanvien idees i punts de vista mitjançant artefactes lingüístics amb el propòsit de persuadir els interlocutors.
 • 16.2: Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 • 16.3: Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).
 • 16.4: Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres existents en la disciplina.
 • 16.6: Utilitzar correctament la bibliografia pertinent, citar adequadament les fonts mitjançant l'ús coherent de les convencions bibliogràfiques establertes i integrar les citacions a la pròpia argumentació.

CT8: Actualització permanent i adaptació a noves situacions.

 • 8.2: Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Amunt

Hem organitzat el contingut d'aquesta assignatura en quatre unitats, cadascuna d'elles centrada al voltant d'un aspecte rellevant per a l'estudi cultural de la literatura, i en concret de la literatura catalana. Cadascuna d'aquestes unitats consisteix en l'estudi i discussió de textos teòrics fonamentals (que ens proporcionaran els instruments metodològics necessaris per a l'anàlisi cultural de la literatura catalana) i la seva aplicació a textos literaris catalans dels segles XIX i XX. L'èmfasi de l'assignatura és metodològic i temàtic, i per tant no hi haurà necessàriament un ordre cronològic en la disposició dels textos al llarg del semestre. Els textos literaris catalans variaran de semestre en semestre.

Els materials d'aprenentatge de l'assignatura segueixen el mateix esquema i estan, doncs, organitzats en quatre unitats. Els materials consisteixen en una selecció de textos teòrics fonamentals per a l'estudi cultural de la literatura, acompanyats de textos crítics sobre literatura i cultura catalanes, que cal considerar com a estudis de cas.

Els continguts de l'assignatura són els següents:

Unitat 1: Institucions i mercats

 • La construcció d'una esfera pública i l'autonomització del camp literari
 • Exclusió i apropiació de la cultura popular
 • Homologació i excepcionalitat en la cultura catalana

Unitat 2: La nació i la memòria

 • Els usos de la història: la literatura i la construcció de la identitat nacional
 • Història, memòria i temps

Unitat 3:  Espais i llocs

 • Modernitat urbana i el món rural
 • Paisatges nacionals
 • Gènere i espai

Unitat 4:  Literatura, cultura i subjectivitat

 • La identitat i la subjectivitat
 • El gènere i la sexualitat
 • Emocions i afectes en la literatura i la cultura

Als Recursos d'aprenentatge de l'assignatura trobareu un seguit de lectures organitzades segons l'esquema que acabem de veure. De totes aquestes lectures, cada semestre se'n farà una selecció per treballar-les a l'aula, acompanyades d'una altra selecció de textos literaris catalans que serviran com a base per a l'anàlisi i per a l'aplicació dels diversos discursos teòrics i temàtiques estudiats. La selecció de textos literaris estarà disponible a l'aula, ja sigui a cada repte de l'assignatura, ja sigui a la pàgina d'Anuncis.

Aquest semestre les lectures seleccionades seran les següents:

UNITATS 

1) Institucions i mercats

 • Pierre Bourdieu, "El camp literari"
 • Jürgen Habermas, fragments de La transformació estructural de l'esfera pública
 • Andreas Huyssen, "La cultura de masas como mujer: lo otro del modernismo".
 • Josep Maria Domingo, "Els Jocs Florals de Barcelona el 1859".
 • Jordi Castellanos, "El clos matern dels clàssics"
 • Textos literaris: Santiago Rusiñol, "Els Jocs Florals de Canprosa".

 

2) La nació i la memòria

 • Benedict Anderson, fragments de Comunitats imaginades
 • Eric Hobsbawm, introducció a L'invent de la tradició
 • Enzo Traverso, "El temps i la força"
 • Salvador Cardús, "La immigració com a lloc de memòria nacional"
 • Magí Sunyer, "La mitologia nacional catalana"
 • Textos literaris: selecció de poemes dels segles XIX i XX.

3) Espais i llocs

 • Enric Bou, "Llegir la ciutat"
 • Michel de Certeau, "Andar en la ciudad"
 • Elizabeth Wilson, "El flâneur invisible"
 • Textos literaris: Mercè Rodoreda, El carrer de les Camèlies.

4) Literatura, cultura i subjectivitat

 • Judith Butler, "Imitació i insubordinació de gènere"
 • Stuart Hall, "La cuestión de la identidad cultural"
 • Eduardo Restrepo, "Sujeto e identidad" (sobre Stuart Hall)
 • Textos literaris: Maria Antònia Oliver, Joana E.

Expressió oral i escrita

Aquesta assignatura va acompanyada d'uns altres materials, Expressió oral i escrita (disponibles a l'aula), que ja vau poder consultar a l'assignatura Llengua, cultura i societat. Aquests materials els podeu considerar com un manual per al treball de les competències comunicatives durant tot el grau. El manual consta de tres mòduls. Al primer, es plantegen les relacions entre comprensió i expressió, i entre el llenguatge oral i l'escrit, i descriu, amb una clara orientació pràctica, el procés de composició escrita. El segon mòdul reflexiona sobre l'expressió oral, la comunicació corporal i oral, i els tipus de comunicacions orals. Finalment, el tercer mòdul descriu la varietat de gèneres textuals, especialment en l'àmbit humanístic, i insisteix en aspectes pràctics de redacció.

Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Ús no sexista de la llengua Web
Composició I XML
Composició I DAISY
Composició I EPUB 2.0
Composició I MOBIPOCKET
Composició I HTML5
Composició I PDF
Expressió oral XML
Composició II XML
Els estudis afectius i la literatura catalana XML
Els estudis afectius i la literatura catalana DAISY
Els estudis afectius i la literatura catalana EPUB 2.0
Els estudis afectius i la literatura catalana MOBIPOCKET
Els estudis afectius i la literatura catalana HTML5
Els estudis afectius i la literatura catalana PDF
Literatura catalana: societat i cultura. Guia de lectura XML
Literatura catalana: societat i cultura. Guia de lectura DAISY
Literatura catalana: societat i cultura. Guia de lectura EPUB 2.0
Literatura catalana: societat i cultura. Guia de lectura MOBIPOCKET
Literatura catalana: societat i cultura. Guia de lectura HTML5
Literatura catalana: societat i cultura. Guia de lectura PDF

Amunt

Com hem explicat més amunt, els materials de l'assignatura consisteixen en una selecció de lectures. A cada repte de l'ssignatura trobareu una secció de textos teòrics rellevants per als temes estudiats. A més, a l'aula trobareu en format PDF els materials Expressió oral i escrita, que us ajudaran en el vostre procés de confecció dels treballs.

A més dels materials d'aprenentatge, disposareu de textos literaris per a la seva anàlisi, i d'altra banda el consultor anirà fent recomanacions d'ampliació bibliogràfica a cada unitat, i us guiarà en la vostra tasca de cerca de bibliografia per a les vostres PAC.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt