Poesia catalana contemporània Codi:  07.582    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'estudiant que cursi l'assignatura Poesia catalana contemporània obtindrà un bon coneixement de la producció lírica més rellevant d'arreu del domini lingüístic publicada durant els darrers cinquanta o seixanta anys. Al llarg del semestre l'estudiant adquirirà estratègies i eines interpretatives per tal de llegir poemaris fonamentals del període, desenvoluparà la capacitat d'elaborar discursos hermenèutics sobre textos i qüestions de naturalesa poètica, i compartirà amb la resta de l'aula experiències lectores que li permetran enriquir la multiplicitat de perspectives que possibilita (o reclama) l'exercici interpretatiu.

L'assignatura s'organitza en tres unitats:

 

 • Unitat 1. "L'articulació de la institució poètica".
 • Unitat 2.  "La tradició".
 • Unitat 3. "Subjectivitat i estètica".

 

 

Amunt

Aquesta és l'única assignatura del Grau en Llengua i Literatura Catalanes dedicada exclusivament a la producció poètica —si bé en d'altres assignatures, com és lògic, també s'estudien poetes catalans. L'estudiant que cursi l'assignatura, per tant, aprofundirà molt més en el coneixement c'aquest gènere i de la creació poètica catalana contemporània, més concretament, del darrer mig segle.

Aquesta assignatura pertany al mòdul de Literatura i Teoria literària del Grau de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, dins la matèria Literatura catalana. És una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS. Pertany al perfil d'optativitat literari.

Amunt

Moltes professions han estat des de sempre relacionades amb la literatura. Més enllà de les estrictament educatives, basades en la transmissió i la pedagogia de la literatura, s'obren nous camins en els mons editorial (des de la coordinació, elaboració, estructuració i revisió de textos fins a la seva correcció o traducció), periodístic (col·laboracions literàries, crítiques, pàgines culturals, etc.), publicitari o de les arts plàstiques (exposicions, etc.).

A aquests coneixements i habilitats, a més, cal sumar també el bagatge cultural que donen l'hàbit i el gust per la lectura, la capacitat de comprensió i d'expressió oral i escrita i l'aptitud per al pensament abstracte.

Amunt

Per a aquesta assignatura és recomanable haver cursat abans Literatura catalana del segle XX i Teoria de la literatura.

Amunt

Abans de matricular-se en aquesta assignatura, és recomanable haver cursat abans Literatura catalana del segle XX i Teoria de la literatura.

Aquesta assignatura només es pot superar mitjançant l'Avaluació contínua. No hi ha examen ni prova de síntesi.

Amunt

Mitjançant l'estudi d'aquesta assignatura, l'estudiant treballarà per assolir les següents competències i objectius del grau de Llengua i Literatura Catalanes:

CE7: Coneixement de la història, els moviments literaris, les obres i els autors principals de la literatura catalana.

 • 7.4. Conèixer els processos de recepció de textos i discursos vinculats a la tradició literària catalana.
 • 7.5. Situar i relacionar obres i autors en el marc de la tradició literària i cultural catalana.

CE8: Anàlisi i comentari crític d'obres literàries.

 • 8.2. Aplicar el pensament crític a la lectura, descripció i anàlisi dels textos.
 • 8.4. Analitzar textos a partir d'una comprensió de les convencions dels diferents gèneres literaris.
 • 8.5. Conèixer la retòrica i la mètrica i la seva aplicació en l'anàlisi de les obres literàries.

CE15: Anàlisi crítica de textos, productes i pràctiques culturals.

 • 15.3. Analitzar com els textos literaris i audiovisuals i altres productes culturals reflecteixen, influeixen i participen en els processos de construcció de la subjectivitat i la identitat, especialment pel que fa al gènere, la sexualitat, la nació o la classe.

CE16: Expressió oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.

 • 16.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
 • 16.4. Argumentar idees complexes de manera clara, coherent i persuasiva, tant per escrit com oralment, sobre textos, discursos i fenòmens lingüístics i culturals, fent servir els diversos gèneres que hi ha en la disciplina.

Amunt

L'assignatura té com a objecte l'estudi de la poesia catalana produïda arreu del domini lingüístic d'ençà de la mort de Carles Riba (1959) i fins a l'actualitat. La nòmina d'autors que estudiarem pot incloure, per exemple, Vicent Andrés Estellés, Blai Bonet, Joan Vinyoli, Gabriel Ferrater, Maria Mercè Marçal, Pere Gimferrer, Joan Brossa, Blai Bonet, Miquel Martí i Pol, Narcís Comadira, Francesc Parcerisas o Dolors Miquel; això és, alguns dels poetes fonamentals del període. Així mateix, s'estudiaran altres qüestions relacionades amb aquest gènere, com ara la institució poètica, el cànon, la tradició, i les relacions interartístiques, i tindrem en compte de manera especial la posició de les dones poetes i la construcció del subjecte en la lírica contemporània.

Amunt

Introducció lectures Poesia catalana actual PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Ús no sexista de la llengua Web

Amunt

Aquesta assignatura no disposa d'uns materials pròpiament dits, sinó que treballarem a partir d'una selecció de lectures preparada per Teresa Iribarren, que n'ha redactat una introducció. Aquestes lectures s'organitzen en els mateixos tres apartats en què es divideix l'assignatura:

 1. L'articulació de la institució poètica
 2. La tradició
 3. Subjectivitat i estètica

Aquesta selecció de lectures pot variar de semestre en semestre. Trobareu els textos a la secció Recursos d'aprenentatge de l'aula.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt