Treball Final de Grau Codi:  16.550    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Grau de Comunicació inclou en el seu pla d'estudis el Treball Final de Grau (TFG). Aquesta assignatura, de caràcter obligatori, té una càrrega docent de 6 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del Grau. 

En el marc d'aquesta assignatura l'estudiant haurà de proposar, elaborar i presentar un treball de recerca o professionalitzador en l'àmbit de la comunicació d'una extensió aproximada de 50 pàgines. Aquest treball podrà tenir diferents tipologies:

 • TFG recerca
 • TFG comunicació corporativa i publicitat
 • TFG projecte emprenedor
 • TFG projecte audiovisual
Independentment de la seva tipologia, es considera com a requisit que el Treball Final de Grau de Comunicació incorpori un enfocament analític conceptual i que estigui fonamentat en evidències teòriques de caràcter acadèmic.

Si superes amb èxit aquesta assignatura, hauràs après a:

 • Aplicar de manera eficaç i amb perspectiva crítica els coneixements adquirits durant el grau.
 • Analitzar i intervenir en els àmbits professionals de la comunicació.
 • Detectar necessitats de gestió i ús de la informació i prendre decisions per resoldre-les.
 • Demostrar domini de la producció de coneixement i la recerca actual en comunicació.
 • Proposar, gestionar, redactar i presentar un projecte propi en comunicació.

Amunt

El TFG és una assignatura clau dins el Grau de Comunicació que es localitza temporalment en l'etapa final del pla d'estudis. Es recomana la realització d'aquesta assignatura durant el darrer curs del grau, ja que s'espera que l'estudiant apliqui, amb criteri professional, creatiu i innovador, les competències consolidades durant la seva formació.

Amunt

Com a etapa de màxim desenvolupament del Grau, el TFG s'orienta a l'exercici professional en els principals vessants de l'activitat comunicativa, en especial en aquelles que es projecten en les quatre mencions específiques del Grau (Comunicació audiovisual, Comunicació corporativa i relacions públiques, Periodisme, i, Publicitat).

Amunt

Per a poder matricular l'assignatura de Treball Final de Grau, cal haver superat els 60 crèdits bàsics, 120 crèdits obligatoris del Grau, entre els quals hi ha l'assignatura Disseny del TFG, imprescindible haver-la superat per poder accedir a matricular l'assignatura de TFG.

Els estudiants que compleixin amb aquests requisits podran iniciar el procés de sol·licitud de l'assignatura del TFG, la qual és un pas previ necessari per a poder matricular l'assignatura. Podeu trobar el procés de sol·licitud a la secció de Tràmits del Campus Virtual, dins de l'apartat de Treballs Finals.

Amunt

Consulteu l'espai de Tràmits-Treballs Finals

Amunt

La finalitat d'aquesta assignatura és potenciar el desenvolupament i la consolidació de competències pròpies de l'àmbit de la comunicació associades a les quatre mencions del Grau: Comunicació audiovisual, Comunicació corporativa i relacions públiques, Periodisme, i, Publicitat.

Els diferents itineraris i activitats formatives que integren l'assignatura estan orientades a potenciar l'adquisició d'un conjunt concret de competències:


Competències generals

CG2: Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

CG3: Capacitat de creativitat i innovació

CG6: Capacitat de pensar estratègicament


Competències transversals

CT1: Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.


Competències específiques

CE1: Cerca, gestió i ús de la informació.

CE4: Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives.

CE5: Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

CE12: Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.


Cal destacar que, en funció de la temàtica del Treball Final de Grau, l'estudiant podrà treballar altres competències específiques del grau. 

Amunt

El TFG consisteix en l'elaboració d'un estudi o projecte original que podrà tenir les següents tipologies:

 • TFG recerca
 • TFG comunicació corporativa i publicitat
 • TFG projecte emprenedor
 • TFG projecte audiovisual
Els continguts elaborats són de tipus metodològic i estan orientats a ajudar a l'estudiant en l'estructuració i elaboració de treball en el marc de la tipologia triada. Així mateix, cal ressaltar que els coneixements i continguts que s'apliquen en l'elaboració del TFG són els produïts al llarg del Grau, en les diferents assignatures. En aquest sentit, l'estudiant compta amb un tutor que, de manera personalitzada, l'ajuda a integrar coneixements i a realitzar cerques concretes de recursos i fonts d'informació específiques per a cada treball.

Amunt

Treball final de grau Web
Art Toolkit Web
Design Toolkit Web
Guia de metodologies participatives orientades a la seva implementació PDF
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
TFG projecte d'innovació o emprenedoria Àudio
TFG projecte creatiu en l'àmbit de la Comunicació Àudio
TFG projecte de creació d'un Pla de Comunicació Àudio
TFG d'investigació Àudio
Toolkit de gènere Web
Presentació virtual del TFG Audiovisual

Amunt

El material principal de l'assignatura és la Guia del TFG, elaborat per la professora Isabel Solanas. La guia és un recurs fonamental que us ajudarà a entendre i donar resposta als reptes que suposa l'escriptura d'un treball acadèmic. A més de la guia, tens al teu abast els recursos de suport següents:

Gestió bibliogràfica: Eines i recursos per a la gestió de la teva documentació: com se cita correctament la bibliografia, com s'organitzen les referències bibliogràfiques o com es creen bibliografies automàticament.

Plagi acadèmic: Avui dia resulta molt fàcil copiar un text d'internet i enganxar-lo al treball acadèmic sense citar les fonts consultades. En el món acadèmic, això s'anomena plagi. Segons el Diccionari de l'Institut d'estudis catalans, plagiar és «prendre i utilitzar com si fossin pròpies reflexions, escrits o invencions d'una altra persona». Des del punt de vista legal el plagi és una infracció del dret d'autor.

Recursos audiovisuals oberts per elaborar treballs: En aquest dossier monogràfic trobareu informació sobre com reutilitzar bancs de recursos multimèdia oberts (amb llicències Creative Commons o bé que disposen d'una versió gratuïta  que permet l'ús no lucratiu) que podeu fer servir en els treballs i projectes d'aprenentatge. També us ofereix recursos per crear infografies i mapes conceptuals o mentals, per tal d'organitzar la informació i explicar conceptes o relacions complexes de manera visual.

Dossier monogràfic sobre recursos lingüístics: La Biblioteca i el Servei Lingüístic han treballat conjuntament per seleccionar recursos lingüístics en català. Aquest recull inclou obres de referència i eines de suport per a resoldre dubtes d'ortografia, gramàtica i lèxic. També hi descobrireu recursos d'ajuda per a la pronunciació o per a mantenir-se al dia de notícies i novetats en l'ús de la llengua catalana.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt