Taller de fotografia documental i fotoperiodisme Codi:  16.560    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El Taller de Fotografia documental i Fotoperiodisme és una assignatura fonamentalment pràctica, amb un vessant reflexiu, en què s'aborda la fotografia com a mitjà d'expressió des d'una doble perspectiva: narrativa i creativa. Partint de la consolidació de conceptes fonamentals del llenguatge fotogràfic i dels processos de captura de la imatge, es convida els estudiants a reflexionar sobre la fotografia en la narració informativa i la documental, alhora que es demanarà mitjançant  el desenvolupament de projectes pràctics en els àmbits de la notícia, el reportatge i el documental.

La imatge fotoperiodística, per a catalogar-se com a tal, haurà de reflectir una realitat noticiable i el seu objectiu prioritari, entre altres consideracions i matisos, se centrarà a satisfer les necessitats informatives del públic al qual es dirigeix mitjançant els diferents gèneres periodístics, com: la notícia o el reportatge. Tanmateix, en aquesta assignatura, també es treballarà una altra modalitat d'autor i creació, com és el gènere documental. Com aprendreu durant el taller, la disciplina fotoperiodística es troba en procés d'adaptació al nou context tecnològic, social i informatiu. Aquesta evolució està transformant substancialment la manera de capturar, alterar, difondre, emmagatzemar i fins i tot de consumir les imatges informatives. Així, treballarem la fotografia periodística i documental, i les tècniques bàsiques que ens permetin resoldre diferents situacions o reptes habituals de manera senzilla, amb elements que tinguem al nostre abast i fent ús principalment de mòbil. Quan acabeu el taller, el vostre portafoli inclourà: una notícia, un retrat informatiu, un fotoreportatge i un projecte documental o un gran fotoreportatge. Recomanació: Aquest taller es pot completar amb el taller de fotografia publicitària de la UOC, en el qual podreu ampliar els coneixements de la tècnica pròpiament fotogràfica, aprenent i treballant amb mode manual i semiautomàtics. Fins i tot us animem a fer aquest segon taller amb càmera de fotos tipus mirrorless o rèflex.

Amunt

Taller de Fotografia és una assignatura optativa de 6 crèdits que s'incorpora dins de la menció en Periodisme. Tot i així, és una assignatura d'interès general i s'ofereix a tots els estudiants, independentment de la menció que segueixin. La fotografia està associada directament o indirectament a diferents matèries i sortides professionals. Així es converteix en una assignatura de caràcter transversal que connecta amb altres d'àmbits diversos, com a Cultura de la imatge, Comunicació i continguts en mitjans socials o Comunicació persuasiva en mitjans digitals; ja que totes elles fan ús en major o menor mesura de la fotografia. A nivell més específic, en el seu vessant documental, pot ser una eina per a l'assignatura de periodisme especialitzat, taller de periodisme transmèdia o fins i tot periodisme de recerca.

Amunt

Pel seu caràcter transversal, l'assignatura Taller de Fotografia documental i fotoperiodisme es projecta en tots els àmbits d'especialització del grau.

Amunt

L'assignatura Taller de Fotografia documental i fotoperiodisme no requereix coneixements previs. 

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que els estudiants aprenguin a:

 • Comprendre el llenguatge fotogràfic en les seves diferents dimensions.

 • Identificar diferents formes de representació fotogràfica i els seus usos.

 • Conèixer els principals paràmetres tècnics de la creació fotogràfica

 • Executar diferents propostes conceptuals combinant coneixements tècnics i creatius del llenguatge fotogràfic.

L'assignatura té associades les següents competències:

 • Serà capaç d'identificar els recursos materials i/o humans necessaris mitjançant la planificació d'un pressupost per dur a terme un projecte fotogràfic.

 • Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis del món fotogràfic, i de la resta de perfils professionals del sector de la comunicació.
 • Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
 • Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.
 • Serà capaç d'aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

Amunt

En l'assignatura Taller de Fotografia documental i fotoperiodisme es treballen els següents continguts:

 • Planificar i elaborar un reportatge fotogràfic amb tractament creatiu.
 • Conceptualitzar i justificar un projecte fotogràfic de reportatge o un projecte documental.
 • Planificar i dissenyar una proposta fotoperiodística editorial.
 • Presentar i defensar una proposta pròpia a un públic especialitzat.
 • Identificar estratègies d'ús de les xarxes socials en l'àmbit del fotoperiodisme i la fotografia documental. 
 • Adaptar un projecte fotogràfic a les tècniques i llenguatges pròpies de les xarxes socials.

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt