Creativitat publicitària Codi:  16.612    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Creativitat Publicitària et proposa fer un recorregut professional des de la ideació de campanyes fins a la producció de les peces concretes en diferents tipus de mitjans.

S'estructura en tres grans àmbits per facilitar l'aprenentatge experiencial i efectiu: creativitat above the line, below the line i through the line.

Primer desenvoluparàs el procés de creació en publicitat posant-ho en pràctica en grans mitjans convencionals. Després et proposarem un repte relacionat amb disciplines publicitàries alternatives i, finalment, abordaràs una campanya en mitjans digitals.

Metodològicament t'enfrontaràs a la resolució de problemes, la lectura de textos i anàlisi, case studies i activitats expositives que facilitaran el desenvolupament de la teva capacitat de comunicació efectiva i persuasiva.

Descobriràs disciplines publicitàries nascudes com a conseqüència de la crisi i limitacions dels mitjans publicitaris tradicionals i, des d'una vessant teòrica, però sobretot pràctica, t'adonaràs de la necessitat d'abordar creativament una nova manera de fer publicitat. Tot i els canvis, hi ha alguna cosa que segueix constant: la publicitat és una feina d'equip i, especialment en l'àmbit creatiu, la suma de talents pot portar a la multiplicació de resultats.

Amunt

Aquesta és una de les assignatures obligatòries del Grau en Comunicació que és específica de l'àmbit publicitari, juntament amb  Introducció a la publicitat i Sistemes i processos de la publicitat, i té una càrrega lectiva de 6 ECTS.

Amunt

Els àmbits professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis que envolten l'activitat publicitària dins d'una agència (incloent-hi els clients) però també aquells que, sense estar-hi directament implicats, els toca de prop.

En concret:

L'agència: redacció, direcció d'art, direcció creativa, direcció de comptes, supervisió de comptes, planificació estratègica (planners), planificació de mitjans.

L'entorn de l'agència (proveïdors de serveis): realització audiovisual, fotografia, il·lustració, pre i post-producció.

Client: direcció de comunicació i publicitat, direcció de màrqueting, product managers, brand managers.

Amunt

És recomanable cursar aquesta assignatura obligatòria del Grau en Comunicació després d'haver superat amb èxit l'assignatura bàsica Pensament Creatiu i les també obligatòries Introducció a la publicitat i Sistemes i processos de la publicitat. Si l'estudiant vol aprofundir i especialitzar-se en la creativitat publicitària, més endavant podrà cursar les optatives Direcció d'art i Taller de redacció publicitària

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són:

- Familiaritzar-se amb el concepte creativitat i desenvolupar les habilitats requerides per a la pràctica del pensament creatiu.

- Conèixer i dominar els fonaments teòrics i les tècniques imprescindibles per a la creació, desenvolupament i producció d'idees publicitàries creatives i eficaces.

- Adquirir la capacitació necessària per abordar amb soltesa l'exercici professional de les tasques creatives en l'entorn publicitari actual.

- Adquirir capacitat d'autoanàlisi i d'autocrítica quan es sotmetin els propis treballs a l'criteri del docent col·laborador i dels companys/es de l'aula.


En finalitzar l'assignatura, es persegueixen els següents
 resultats del procés de formació i d'aprenentatge per a l'alumnat:


Coneixements o continguts


K1. Serà capaç d'adquirir una visió global del mercat, de l'entorn professional, del món empresarial i institucional.


Habilitats o destreses


S1. Serà capaç de treballar en equips interdisciplinaris de forma col·laborativa i cooperativa contribuint a un projecte comú.

S3. Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.

S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

S5. Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.

S6. Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

S8. Serà capaç d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius i reconèixer totes les fases de la producció i l'explotació del producte.

S9. Serà capaç d'interpretar i elaborar plans de comunicació i màrqueting.

S11. Serà capaç de comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).


Competències


C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.

C3. Serà capaç d'aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

C5. Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

C6. Serà capaç d'adquirir i actualitzar aprenentatges permanentment, de forma autònoma.

Amunt

Above the line: Manual de supervivència en creativitat publicitària.

Below the line: Creativitat publicitària, més enllà del que és convencional.

Through the line: Creativitat publicitària al món digital i Postpublicitat.

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Ús no sexista de la llengua Web
Entrevista a Joaquín Lorente Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Més dones creatives? Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
    • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt