Disseny del Treball de Fi de Grau Codi:  16.627    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau proporciona les orientacions i eines necessàries perquè l'estudiant fonamenti i dissenyi una proposta sòlida de Treball Final de Grau. Es tracta d'un curs amb una aproximació eminentment pràctica, orientat a adquirir les competències necessàries per poder elaborar un Treball Final de Grau (TFG) de qualitat.

A l'assignatura es presenten els diferents formats i tipologies de treball que els estudiants poden desenvolupar i, de forma detallada, les característiques més importants del TFG. Es fa un repàs a l'estructura i metodologies més adequades per a cada temàtica o enfocament posant especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la bibliografia, les cites i les referències, donant indicacions per a distingir, avaluar i utilitzar dades o fonts d'informació, tant primàries com secundàries. Es tracten també les qüestions formals del treball, així com la presentació i defensa del mateix.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és que l'estudiant elabori i desenvolupi una pre-proposta temàtica pròpia que inclogui, entre altres aspectes, l'estructura general del seu treball, objectius clars i ben justificats, el disseny d'un marc conceptual, a més d'una proposta de pla de treball a la qual pugui donar continuïtat a l'assignatura Treball Final de Grau.

Amunt

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau es realitza en l'etapa final del desenvolupament del grau de Comunicació, i es constitueix com a assignatura preparatòria del Treball Final de Grau. El Disseny del Treball Final de Grau requereix l'aplicació de gran part de les competencies adquirides en les altres assignatures del grau, principalment aquelles relacionades amb la planificació, la gestió, l'execució i la presentació de projectes.

Amunt

A causa del seu caràcter integrador, l'assignatura Disseny del Treball Final de Grau es projecta en tots els àmbits d'especialització del grau de Comunicació.

Amunt

Per a matricular l'assignatura Disseny del Treball Final de Grau l'estudiant ha d'haver superat 60 crèdits bàsics i 90 crèdits obligatoris de la titulació.

Amunt

Aquesta assignatura es vincula de manera directa al Treball Final de Grau. En efecte, constitueix un pas previ i requisit imprescindible per a matricular el TFG. Es constitueix com un seminari de preparació que té com a finalitat donar eines i assegurar competències bàsiques de cerca, interpretació i aplicació d'informació especialitzada en el desenvolupament d'un projecte de recerca o d'un projecte professional.

Amunt

En el marc de l'assignatura Disseny del Treball final de Grau, s'espera que l'estudiant aprengui a:

 • Identificar els possibles camps d'investigació en relació a les línies de professionalització del Grau.

 • Conèixer, repassar i valorar, a un nivell introductori, diferents criteris, conceptes i metodologies possibles d'aplicar en un treball acadèmic o d'una proposta de projecte professionalitzador.

 • Identificar els principals factors que intervenen en la planificació per al desenvolupament de projectes en base als temps d'execució i als recurs disponibles.

 • Aplicar habilitats necessàries per identificar fonts d'informació apropiades, analitzar i extreure coneixement de la literatura especialitzada en l'àmbit de la comunicació i utilitzar-les correctament.

 • Proposar l'estructura preliminar d'un treball acadèmic o d'una proposta de projecte professionalitzador, que després els estudiants hauran de desenvolupar en el seu Treball Final de Grau.

 • Presentar, argumentar i defensar els resultats de el pre-projecte d'investigació o de caràcter professionalitzador d'autoria pròpia.

Així mateix, al llarg d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant consolidi les següents competències específiques:

 • CE1 Recerca, gestió i ús de la informació

 • CE3 Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

 • CE4 Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)

 • CE5 Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació

Des de la UOC tenim el compromís de formar el nostre alumnat per "actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional, i dissenyar solucions per millorar aquestes pràctiques". Un objectiu que es troba en estreta relació amb els principis marcats a l'Agenda 2030 i que inclou també tenir en compte la perspectiva de gènere. En aquest sentit, en el marc del TFG es valorarà que aquest compromís s'integri en les diferents fases de la seva elaboració: des de la seva concepció i disseny fins a la seva execució i defensa. Per això, l'elecció temàtica, l'enfocament, l'ús d'un llenguatge inclusiu o la igualtat en la selecció i la referenciació de les cites bibliogràfiques seran aspectes importants als quals atendre.

Amunt

L'assignatura Disseny del Treball Final de Grau s'estructura al voltant de 6 reptes. Cadascun d'aquests reptes està orientat a una fase específica de desenvolupament de la proposta de TFG. Concretament:

Repte 1: Explorar possibilitats (introducció a les modalitats de TFG)

Repte 2: Definir i planificar (definició de l'estructura de la proposta)

Repte 3: Taller de competències informacionals

Repte 4: Construir els fonaments (definició del marc conceptual)

Repte 5: Lliurament final de la proposta de TFG

Repte 6: Presentar la proposta (presentació i defensa oral de la proposta)

Amunt

Art Toolkit Web
Design Toolkit Web
Les fases d'un reportatge: preproducció Audiovisual
Les fases d'un reportatge: producció Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
TFG projecte d'innovació o emprenedoria Àudio
TFG projecte creatiu en l'àmbit de la Comunicació Àudio
TFG projecte de creació d'un Pla de Comunicació Àudio
TFG d'investigació Àudio
Toolkit de gènere Web
Podcast TFG. Comunicació corporativa i publicitat Àudio
Passos per crear un Podcast Audiovisual

Amunt

Cada activitat d'avaluació té associats una conjunt de recursos d'aprenentatge i eines docents. 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt