Tècniques de redacció periodística Codi:  16.632    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Tècniques de redacció periodística és una de les assignatures que proporciona la base més important per a qualsevol professional: saber redactar per als diferents mitjans de comunicació de forma concisa, correcta i amb estil periodístic. En aquesta assignatura s'analitzen les claus de la redacció periodística, l'estructura d'un text informatiu, els gèneres periodístics i les tècniques i llenguatges necessaris per a la redacció segons cada mitjà (premsa, ràdio i televisió).


Amunt

Objectius

 • Aplicar els principis deontològics en la producció de textos periodístics.

 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració d'una informació.

 • Ser capaç de redactar i distingir els estils i gèneres periodístics.

 • Aprendre a valorar la informació i a saber manejar les fonts periodístiques.

 • Interpretar l'actualitat amb criteris periodístics.

 • Seleccionar enfocaments més atractius per a l'audiència.

Resultats d'aprenenatge

 • Serà capaç d'analitzar de forma crítica el context social i les estructures de les indústries culturals i comunicatives.

 • Serà capaç de reconèixer les normatives legals que afecten el sector de la comunicació per aplicar criteris ètics i codis deontològics.

 • Serà capaç de treballar en equips interdisciplinaris de forma col·laborativa i cooperativa contribuint a un projecte comú.

 • Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.

 • Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

 • Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.

 • Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.
  S8. Serà capaç d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius i reconèixer totes les fases de la producció i l'explotació del producte.

 • Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

Amunt

1-Temes, busquem bons temes
En aquesta unitat repassem les claus de la bona periodisme, els estils i com vendre un reportatge a un mitjà de comunicació.

2-Es l'hora d'escriure
Coneixerem què és una notícia i repassarem tots els generós periodístics. Començarem amb el Procés d'escriptura per a posar en pràctica el que s'ha après.

3-Cal redactar per ràdio
Coneixem com és el Procés de comunicació a la ràdio, les claus de su Redacció i llenguatge propi, així com crear un microprograma de ràdio.

4-Inaugurem el primer informatiu d'una nova televisió
Fer un informatiu de televisió Requereix d'una tècnica diferent. Coneixem les claus de l'llenguatge televisiu, què és l'escaleta i com es redacta una notícia.

5-Twitter, Instagram, memes ... com redactar per a Noves narratives?
Els generós s'adapten a nous formats, treballem amb Instagram Stories, el format podcast i Altres narratives.

Amunt

Manual de redacció periodística PDF
El valor del periodisme, amb Ana Pardo de Vera Audiovisual
La notícia en televisió Audiovisual
Els gèneres periodístics: la notícia Audiovisual
Les claus de la ràdio Audiovisual
Gèneres periodístics Audiovisual
Tècniques de redacció periodística per a televisió Audiovisual
Com vendre un reportatge, amb Ana Pardo de Vera Audiovisual
Tècniques de redacció per a ràdio Audiovisual
Els estils periodístics Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Crea un podcast des de zero Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt