Taller de programació i interacció Codi:  20.212    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La programació és una eina, cada cop més indispensable per a qualsevol professional d'àmbits creatius. La programació és, avui, no només una eina a disposició del artista com ara un llapis o un software de dibuix vectorial sinó que constitueix un mitjà, un llenguatge expressiu i, al mateix temps, una eina que canvia tant el procés creatiu com la manera de treballar, també és un camí d'expansió i vincle amb altres manifestacions creatives i una nova manera de representar el món i la condició humana. Des de l'art computacional l'art es pot qüestionar a si mateix, també el paper de l'artista, la posició de l'observador en front l'obra d'art, la funció de l'obra d'art, el rol de la màquina, i fonamentalment, la relació entre artista, obra i receptor.

L'assignatura constitueix un punt d'entrada a la programació per al disseny i les arts. Proporciona una visió general del que podem arribar a fer gràcies a ella en el context específic de les arts, la creació digital i la interactivitat. Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica i requereix un treball continuat de l'estudiant al llarg de tot el curs.

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria que està relacionada amb el Seminari de Cultura Visual i Nous Mitjans així com amb els altres tallers de Grau. Alhora està pensada perquè li trobis utilitat i la puguis aplicar en els diferents Projectes.


Amunt

L'objectiu és aplicar la programació i interacció a les pràctiques artístiques com a tècnica, eina o llenguatge. Cadascú decidirà en quin sentit li pot ser útil en un ampli ventall de camps professionals.

Amunt

No són necessaris coneixements previs.

Amunt

Es recomana cursar l'assignatura després o conjuntament al Seminari de Cultura Visual i Nous Mitjans.

Amunt

 

 • Conèixer la base tècnica i conceptual de la interacció i l'art generatiu.

 • Integrar el pensament procedimental i computacional en la creació artística.

 • Ser capaç d'identificar, valorar i integrar la capacitat computacional dels ordinadors en la producció artística.

 • Entendre i saber aplicar els aspectes teòrics i metodològics de la interacció de les persones amb ordinadors, sistemes i instal·lacions.

 • Ser capaç de dissenyar la interacció i utilitzar-la com a eina d'expressió.

 • Conèixer els principals llenguatges i entorns de programació utilitzats en l'art.

 • Experimentar, assumir riscos, explorar camins divergents i desenvolupar la creativitat, així com treballar des d'una perspectiva crítica la tecnologia integrant les perspectives del programari lliure i el codi obert.

 • Reconèixer i reflexionar sobre com les dimensions culturals, intel·lectuals i emocionals es materialitzen en el treball pràctic.

 • Documentar el procés de treball i presentar els processos i resultats de forma argumentada.

 


Amunt

 • La programació com a eina i llenguatge d'expressió.

 • Art generatiu. Algorítmica, codi i programació.

 • El fet digital. Calculabilitat. Pensament computacional.

 • La interacció com a eina i llenguatge d'expressió.

 • Interfície, interacció i interactivitat.

 • Llenguatges i entorns de programació.

 • Pràctiques de programació creativa.

 • Pràctiques de disseny d'interacció.

Amunt

Programació per al disseny i les arts Web
Taller de programació i interacció (mapa conceptual) Web
Kit ED1+Art Gadget
Laboratori d'interactivitat Web
Quadern de Programació i Interacció Web

Amunt

Es disposa d'un conjunt de materials, mòduls teòrics, guies d'estudi. Cada guia d'estudi es correspon amb un dels reptes de l'assignatura i acompanya a l'estudiant i li proporciona un conjunt d'exercicis per realitzar i posar en pràctica els aprenentatges.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt