Món actual Codi:  21.138    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura s'ocupa del període comprès entre 1945 i els nostres dies. El període es caracteritza per la formació d'un  nou ordre internacional a la fi de la Segona Guerra Mundial. L'ordre bipolar, contraposava les dues superpotències vencedores i els seus aliats en un enfrontament global, per dues visions amb vocació universal antagòniques. Durant cinquanta anys, l'ordre bipolar regiria els destins del planeta. La fi de la Guerra Freda i el triomf dels Estats Units, ara única superpotència existent, semblava donar la raó a aquells que veien la conjunció entre el capitalisme i les democràcies liberals com l'estadi últim de la història de la Humanitat. Però les forces desfermades de la globalització, lliurades del obstacle que per la seva expansió significava el bloc comunista, mostrarien aviat que lluny de acabar-se, el esdevenir històric mostraria noves amenaces i nous desafiaments pel segle XXI.

Amunt

Aquesta assignatura és Obligatòria al Grau d'Humanitats (pla nou) i Optativa al Grau d'Humanitats del pla antic en extinció.

Amunt

Algunos recursos docentes se ofrecen en inglés.

Amunt

Competències

CE3 - Llegir la realitat des d'una mirada pluridisciplinària.
CE6 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics de la història des d'una perspectiva actual.
CB3 - Comprendre els grans processos socials, culturals i artístics de la història des d'una perspectiva actual.

Resultats dels aprenentatges d'activitat (RAP) associats a la matèria

- Utilitzar fonts diverses de les disciplines de l'assignatura com la història, la història cultural, la filosofia, etc.

- Establir relacions entre fenòmens i esdeveniments d'ordre divers.

- Construir un relat on els fenòmens socials, polítics i culturals dialoguin entre ells.

- Establir de forma correcta i ordenada cronologies i fets històrics.

- Elaborar comentaris crítics i aportar argumentacions reflexives respecte el període analitzat.

- Exposar les contradiccions i problemàtiques del període analitzat. 

- Identificar i analitzar críticament les lectures recomanades.

- Cercar, contrastar i sitematitzar informació per l'anàlisi de la problemàtica seleccionada.

- Analitzar amb profunditat casos concrets relacionats amb les diferents etapes del període que comprèn la matèria.

- Elaborar comentaris crítics, exposar contradiccions i problemàtiques i aportar argumentacions reflexives d'un període analitzat

Amunt

1.- Guerra Freda i descolonització

2.- Globalització. Integració. Governabilitat

3.- Cap a on va el món: reptes i riscos del segle XXI

Amunt

Fluxos migratoris a Europa al segle XXI Audiovisual
El medi ambient. Problemes globals solucions globals Audiovisual

Amunt

És de lectura molt recomenable el llibre de Francisco Veiga, El desequilibrio como orden. Una historia de la Posguerra Fría, 1990-2008, Alianza Editorial, 2009, especialment per ampliar alguns dels continguts dels mòduls del curs. També, el llibre de Tony Judt, Postguerra. Historia de Europa desde 1945, Taurus, 2006, especialment els darrers capítols, corresponents a la quarta part del llibre. També serà d'utilitat el llibre de recent publiacació: Josep Fontana, Por el bien del Imperio: una historiadel mundo desde 1945, Pasado&Presente, 2011.

A banda dels mòduls bàsics del curs s'indicaran, si s'escau, algunes lectures complementàries.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt