Mundialització Codi:  21.148    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Estudi de l'evolució del món des de la perspectiva d'una història universal comparada. Assignatura d'ampli abast que intenta assolir una mirada gens eurocèntrica sobre les maneres com s'ha construït el progressiu domini territorial i econòmic del planeta des de finals del XV fins a principis del s. XX. Mitjançant l’ús de texts acadèmics recents que segueixen nous corrents historiogràfics, analitza les implicacions que el procés d’integració mundial ha comportat en termes d'articulació de potències imperialistes i colonials, i territoris, estats i nacions dependents i subordinats. Aquesta explicació segueix un ordre cronològic, començant pels descobriments (ss. XV i XVI), passant per l'organització colonial i la integració econòmica mundial (ss. XVI-XIX), fins al domini dels poder estatals imperialistes de tots els racons del món (ss. XIX-XX). 

L’assignatura s’organitza al voltant de quatre reptes Niu que es centren en: 1) La conquesta d’Amèrica i l’establiment d’una societat i economia colonials 2) La centralitat de l’esclavitud i el món de la plantació colonial en la integració Atlàntica i el desenvolupament del capitalisme 3) La radicalitat de la Revolució Haitiana i les exclusions racials de la ciutadania liberal 4) Les fronteres, els pobles nòmades a Amèrica, Àfrica i Àsia i la seva relació amb els Estats territorials contemporanis (Estats Units, Sud-Àfrica i Xina). 

L’assignatura utilitza texts acadèmics en català, castellà i anglès. 

Amunt

OBJECTIUS 
 • Situar amb precisió les etapes d’evolució històrica a Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. 
 • Analitzar el paper transformador que han exercit les rutes comercials en la interdependència entre civilitzacions. 
 • Aprofundir en les singularitats més destacades que conformen la diversitat mundial durant la conquesta i colonització i durant la dominació i explotació colonial. 
 • Reflexionar sobre l'impacte actual dels processos històrics prèviament analitzats (capitalisme, colonialisme, racisme, creixement de l’Estat modern). 
COMPETÈNCIES 
Competències bàsiques i generals
 • CG6. Aconseguir una visió general dels diferents períodes de la Història Universal i de la Història de l'Art, i un coneixement específic del context històric i la producció artística de la nostra tradició cultural 
Competències transversals
 • CT2- Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en què treballin, avaluar-los i fonamentar les conclusions i les decisions en base a aquesta avaluació. 
Competències específiques
 • CE2. Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics
 • CE14. Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris on es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals 

Amunt

 1. Conquestes i colonitzacions 
 2. Capitalisme i esclavitud 
 3. Imperi, raça i ciutadania 
 4. Fronteres, estats i pobles nòmades

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt