Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (anglès-català) Codi:  21.576    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (anglès-català), de 6 crèdits, vol oferir els materials, les estratègies i les eines necessàries per portar a terme la traducció de textos jurídics i econòmics altament especialitzats.

Aquesta assignatura proposa un pla de treball actiu basat en la realització d’activitats i encàrrecs de traducció que reprodueixin les demandes reals del mercat. Concretament, en aquesta matèria es tracten temes especialment relacionats amb el món empresarial, el dret internacional i les certificacions administratives i acadèmiques. No tan sols es posa èmfasi en aconseguir una bona transferència del significat d’origen, sinó també en plasmar l'estil i el registre propis del llenguatge jurídic, econòmic i administratiu en la llengua d’arribada.

Cada PAC de l’assignatura versa sobre un document jurídic/econòmic concret del món empresarial i la seva traducció. Primer, es treballa el document en qüestió. Segon, es completa una fitxa tècnica del document (definició, característiques i macroestructura) i es realitzen exercicis de terminologia i fraseologia. Tercer, es fan exercicis de lectura i comprensió de documents legals. Finalment, es porta a terme un encàrrec de traducció que vol reproduir les condicions de treball professionals.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades, que forma part del conjunt de matèries de Traducció jurídica i econòmica que inclou el grau.

Amunt

 

No es requereixen coneixements previs.

Amunt

Per matricular-se es recomana haver cursat les següents assignatures:

Llengua A IV (català)

Llengua B III (anglès)

Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)

Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català)

Amunt

En aquesta assignatura es treballen les següents competències:

Competències bàsiques:

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva
àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o
ètica.

B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.


Competències generals:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diferents fonts per portar a terme la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els
estàndards de la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als
codis deontològics de la professió.


Competències transversals:

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions, així com
mostrar inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència
professional.

T2: Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica
i professional, per mitjà del contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al
desenvolupament professional.

T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia
com en l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, així com
adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb
realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.


Competències específiques:

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència,
oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E2: Dominar la llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en
contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E5: Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per conèixer els referents culturals i
aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció,
lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

E9: Traduir textos especialitzats.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits. 

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la i interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

E14: Tenir habilitats per a documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Objectius:

 • Aprofundir en el registre jurídic i econòmic empresarial anglès a través de la lectura de documents legals angloamericans de diversos tipus.
 • Aprofundir en la terminologia i la macroestructura dels documents jurídics i econòmics estudiats.
 • Aplicar les etapes que ha de seguir tot procés de traducció jurada.
 • Aplicar el model de fitxa tècnica i fitxa de control de traducció al document a traduir.
 • Aprofundir en les estratègies per traduir textos juridicoeconòmics, així com optimitzar les eines de documentació i anàlisi dels textos de temàtica jurídica i econòmica.
 • Aprendre a solucionar problemes lingüístics, traductològics i documentals fomentant l'esperit crític.
 • Aprendre a realitzar correctament traduccions jurades pròpies de l'àmbit professional, respectant els formalismes exigits en aquesta pràctica, donat el caràcter avançat de l'assignatura.
 • Aplicar els recursos de documentació existents per al traductor/a jurat.

Amunt

0. Introducció a l'assignatura Traducció Jurídica i Econòmica III (anglès-català)

1. Sol·licitud de patent, marca i model d’utilitat (Dret Mercantil)

2. El llenguatge financer: les hipoteques (Dret Hipotecari)

3. Les organitzacions internacionals: la traducció de lleis, resolucions, sentències, dictàmens i recomanacions (Dret Internacional)

4. La traducció dels certificats acadèmics i administratius

Amunt

Traducció Jurídica i Econòmica B-A III (Anglès-Català) PDF

Amunt

Com l’assignatura TJE B-A II (anglès-català), l’assignatura TJE B-A III (anglès-català) compta amb l’ús imprescindible del manual El inglés jurídico. Textos y documentos, d'Enrique Alcaraz, per consultar documents paral·lels, realitzar exercicis de comprensió lectora, verificar terminologia i fraseologia, etc. També es proposarà l’ús d’alguns capítols (que ja es proporcionaran) del manual El inglés jurídico norteamericano, d’Enrique Alcaraz, Miguel Ángel Campos i Cynthia Miguélez i del manual Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español d’Anabel Borja.

La introducció a l'assignatura conté el mòdul “La traducció jurada. Pràctica professional”, en el qual hi ha diversos apartats teòrics relacionats amb l’assignatura i una bibliografia recomanable per si es volen ampliar els coneixements.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt