Competències professionals (català) Codi:  21.594    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Es tracta d'una assignatura obligatòria que té l'objectiu d'oferir a l'estudiant formació en recursos i estratègies per a la inserció laboral. L'assignatura està plantejada de manera molt pràctica per tal d'assolir les competències bàsiques que l'ajudin a comprendre el mercat laboral del traductor, intèrpret i de llengües aplicades. Quines sortides laborals té aquesta titulació? Quins són els passos que ha de seguir per entrar en el món laboral? Què és millor: treballar com a assalariat o fer-ho per compte propi? Quines eines ha de dominar? Quin és el codi ètic del traductor? Aquestes són algunes de les qüestions que es tractaran.

Amunt

L'assignatura de Competències professionals es complementa amb l'assignatura obligatòria de Pràctiques, on justament els estudiants podran aprofitar els coneixements adquirits per treballar-los en un entorn laboral real.

Amunt

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades proporciona els coneixements, les competències i les habilitats bàsiques per a treballar en els àmbits de la traducció, la interpretació, la gestió i l'assessorament lingüístic, la comunicació corporativa, el món editorial i l'ensenyament de llengües. En aquesta assignatura en concret es treballen diferents temes per tal que l'estudiant pugui reflexionar a quin camp de la traducció es vol dedicar i pugui desenvolupar les competències necessàries per fer-ho.

Algunes de les sortides laborals i perfils professionals d'aquesta titulació són: 

 • Expert en traducció freelance, en agències, empreses, equips de documentació, gestió de projectes de traducció, localització de productes i traducció jurada.
 • Expert en interpretació, interpretació jurada i interpretació d'enllaç, freelance, en agències i en organismes internacionals.
 • Expert en correcció i revisió de textos en docència, en assessoria lingüística en institucions, i en empreses o grans corporacions.
 • Expert en traducció per al doblatge i la subtitulació, com també en l'àmbit de les relacions públiques i el turisme.
 • Expert en assessoria en comunicació intercultural; responsable de departaments de comerç exterior o de relacions internacionals.
 • Localitzador; de videojocs, de web, de software, marketing,...
 • Terminologia
 • Lexicografia
 • etc.

Amunt

No calen coneixements previs per fer aquesta assignatura, però és important que l'estudiant la cursi quan ja hagi cursat més una bona part de la carrera així haurà tingut ocasió de passar per diferents assignatures i començar a tenir més clar cap a on vol encarar la seva vida professional. És recomanable que no es cursi aquesta assignatura si és el primer semestre que es fa a la UOC, ja que s'usen un seguit d'eines TIC d'aprenentatge amb les quals s'hi ha d'estar familiaritzat i poden suposar una dificultat afegida pels que són novells a la UOC. 

Amunt

No hi ha cap requisit previ per matricular-se a aquesta assignatura, però es recomana que es cursi cap al final de la carrera, ja que un dels objectius és reflexionar sobre quina especialització es vol triar en una futura vida laboral. Per tant, és important haver fet el màxim d'assignatures i poder tenir una idea més clara de cap on es vol anar en el món laboral. Es pot cursar abans o fins i tot al mateix moment que l'assignatura de Pràctiques.

Amunt

Objectius

 • Conèixer el mercat laboral de la traducció, interpretació i treball lingüístic a Catalunya, Espanya així com en altres països.
 • Familiaritzar-se amb les competències i el llenguatge professional.
 • Conèixer les condicions de treball tant del traductor-intèrpret autònom com del que treballa a compte d'altri.
 • Aprendre estratègies de gestió de projectes
 • Conèixer el codi deontològic del traductor-intèrpret
 • Conèixer les associacions de traductors -intèrprets tant nacionals com internacionals.· Familiaritzar-se amb les xarxes socials útils per a la vida professional del traductor-intèrpret

Competències

Les competències assignades a aquesta assignatura són de tres tipus: bàsiques, generals i específiques:

Bàsiques:

 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com a escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com a l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.
 • Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Generals:

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 • Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.
 • Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Específiques:

 • Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.
 • Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

Transversals:

 • Projectar els valors de l'emprenedoria i la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional, mitjançant el contacte amb diferents realitats de la pràctica i la motivació cap al desenvolupament professional.

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són diversos, però sempre amb una òptica aplicada. Aquests són els continguts principals que treballarem de manera implícita o explícita:

 1. El currículum del traductor / intèrpret
 2. La carta o el vídeo de presentació
 3. Les xarxes socials de caire professional
 4. Les plataformes per buscar feina
 5. Les associacions professionals de traductors
 6. Les condicions laborals 
 7. El codi ètic o deontològic del traductor i intèrpret
 8. El treball per compte propi (autònom)
 9. El treball per compte d'altri (assalariat)
 10. La gestió de projectes

Amunt

Mòdul 3. L'equip humà necessari: gestors, traductors, correctors, tècnics. Externalització PDF
Mòdul 7. Qualitat PDF
Mòdul 2. Entorns necessaris: informàtic i de recursos PDF
Mòdul 4. Determinació del volum i el cost; recompte de paraules i anàlisi d'un projecte. Programes d'ajuda PDF
Mòdul 8. Processos individuals: el cas de la traducció literària PDF
Mòdul 1. Definició de la tasca. Processos i projectes de traducció PDF
Mòdul 6. Eines per a la gestió de projectes PDF
Competències professionals PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge d'aquesta assignatura són diversos i s'adapten als diferents reptes proposats a cada PAC. Trobareu sempre els materials necessaris per fer la PAC enllaçats en l'apartat de recursos en l'espai d'enunciats de cada PAC. Tots els materials, recursos i fonts d'informació són també a l'apartat de Recursos de l'aula que podeu visitar lliurement durant tot el semestre. El professorat pot suggerir que els estudiants cerquin i usin altres materials durant el curs. Procurem sempre que siguin de fàcils de localitzar.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt