Pensament computacional per aprendre a programar Codi:  22.400    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura està pensada per preparar-se per començar al món de la programació, i conèixer i entendre els conceptes bàsics que ens permetran convertir un problema concret en un petit programa que el resolgui.

Per fer-ho, primer aprendrem a pensar de manera que puguem identificar quin tipus de problemes poden ser resolts mitjançant l'ús d'un ordinador que executi una seqüència de passos pensada per resoldre el problema proposat. És a dir, mitjançant el que es coneix com a pensament computacional, coneixerem els conceptes abstractes que determinen el raonament seguit per poder resoldre problemes a través de programes.

A continuació, farem una revisió dels llenguatges de programació, els quals han evolucionat molt ràpidament des de la popularització dels ordinadors personals i coneixerem també altres elements de context i de vocabulari importants en l'àmbit de la programació, tals com què és un ordinador i quin és el seu funcionament bàsic.

Finalment, veurem com posar-ho en pràctica desenvolupant un petit programa de forma guiada, introduint els diferents conceptes que componen el que es coneix com a programació estructurada. Per a això, usarem el llenguatge de programació Processing, que va ser creat amb l'objectiu de potenciar la creativitat i l'aprenentatge de la programació d'una forma senzilla i al mateix temps vistosa.

Amunt

Aquesta assignatura és de nivell preuniversitari, i està pensada per als estudiants que no han tingut cap contacte previ amb el món de la programació i volen preparar-se abans de cursar posteriorment una assignatura inicial de programació del grau.

Es basa a conèixer i practicar un conjunt de competències fonamentals que es recullen sota el concepte de pensament computacional, com són la capacitat d'abstracció i la descomposició de problemes, entre unes altres, perquè d'aquesta manera, el nostre pensament estigui "entrenat" i millor preparat per començar més endavant una primera assignatura de programació. 

Amunt

En ser un contingut de nivell preuniversitari, no es necessiten coneixements previs de cap tipus, encara que part de la documentació relacionada amb el llenguatge de programació Processing està en anglès i serà necessari poder llegir i entendre textos tècnics en aquesta llengua. És necessari disposar d'un ordinador (no serveix un smartphone o una tablet) i de connexió a Internet.

Aquesta assignatura no es pot cursar si ja s'ha superat qualsevol altra assignatura de programació. Tampoc es pot cursar simultàniament amb qualsevol altra assignatura de programació. En resum, està pensada per fer-la abans de la resta d'assignatures de progamació del grau.

Amunt

Aquesta assignatura és eminentment pràctica i està recomanada per a tots aquells estudiants que mai han programat, no tenen cap noció de programació, ni estan molt acostumats a treballar amb continguts abstractes ni matemàtics i volen preparar-se d'una manera més pausada i senzilla abans cursar la primera assignatura de programació del grau.

Aquesta assignatura no es pot cursar si ja s'ha superat qualsevol altra assignatura de programació. Tampoc es pot cursar simultàniament amb qualsevol altra assignatura de programació. En resum, està pensada per fer-la abans de la resta d'assignatures de progamació del grau.

Amunt

  • Conèixer el context i vocabulari bàsic de l'àmbit de la programació.
  • Aprendre a reconèixer on i com es pot utilitzar la programació d'ordinadors per resoldre problemes específics.
  • Conèixer què és un llenguatge de programació, quins tipus hi ha, quins són els principals i per a quin tipus de problemes s'utilitza cadascun d'ells.
  • Conèixer i millorar les capacitats bàsiques relacionades amb el pensament computacional: abstracció, reconeixement de patrons, descomposició de problemes i algorísmica per entrenar les destreses necessàries a la programació.
  • Aprendre a utilitzar un entorn de programació senzill.
  • Codificar de manera guiada i lúdica un petit projecte de programació en llenguatge Processing, per experimentar com s'utilitzen a la pràctica els conceptes anteriors.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'agrupen en dos blocs:

  • Pensament computacional, o com hem de pensar per resoldre un problema mitjançant l'ús d'un ordinador. A més, els antecedents històrics, per conèixer el context i vocabulari bàsic de l'àmbit de la programació i com són els llenguatges de programació.
  • Projecte de programació guiat pas a pas per crear un primer programa utilitzant el llenguatge Processing i fent volar la nostra creativitat. 

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
Instal·lació de Processing Audiovisual
Els llenguatges de programació Audiovisual
Programació en Processing: activitat pràctica Web
Com funciona un ordinador Audiovisual
Introducció a Processing Audiovisual
Pensament computacional Audiovisual

Amunt

A l'aula trobareu els recursos necessaris per a fer cadascuna de les activitats proposades.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt