Mineria de textos Codi:  22.420    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les dades en format de text (format no estructurat) són un dels grans recursos que tenim a disposició però que, per la seva naturalesa, són extremadament complexos d'analitzar i d'extreure automàticament la informació i coneixement que contenen.

Aquesta assignatura proposa un viatge l'interessant i rellevant món del processament del llenguatge natural (o text). Interessant perquè la temàtica dona molt de sí, fa servir continguts de diferents disciplines i és realment engrescadora. D'altra banda, la seva rellevància és clara, ja que avui en dia el text és potser el major recurs disponible i ser capaços d'entendre'l i extreure automàticament la informació que conté pot permetre'ns fer coses que anys enrere no semblaven possibles, com per exemples generar el resum d'una imatge (un caption) automàticament.

Durant aquest viatge veurem les bases del processament del llenguatge natural, bases que ens permetran endinsar-nos en l'anàlisi de sentiments i opinions, que constitueix un important camp de recerca en l'actualitat. Concretament, aprendrem a interpretar i analitzar automàticament la informació textual, a extreure sentiments i opinions dels textos i a avaluar la qualitat d'aquests sistemes. Tot això ho farem mitjançant tècniques clàssiques de lingüística computacional, així com també aplicant alguns dels principals mètodes d'aprenentatge automàtic (machine learning) i d'aprenentatge profund (deep learning).

Amunt

Aquesta assignatura pertany al conjunt d'assignatures obligatories del grau en Ciencia de Dades Aplicada

Amunt

El curs requereix que els estudiants tinguin coneixements de programació (en llenguatge Python), així com coneixements avançats d'aprenentatge automàtic (machine learning).

Es recomana haver cursat l'assignatura "Aprenentatge automàtic" abans de cursar aquesta assignatura, ja que s'utilitzen algoritmes i conceptes d'aprenentatge de màquina i aprenentatge profund estudiats allí.

A més, com la metodologia inclou estudis de casos i la recerca autònoma d'informació, és aconsellable que l'estudiant estigui familiaritzat amb la cerca de fonts d'informació, l'anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa, la capacitat de sintetitzar i obtenir conclusions així com de posseir certes habilitats de comunicació escrita.

Així mateix també és necessari que els estudiants tinguin la capacitat de llegir i comprendre l'idioma anglès ja que una part dels materials i altres recursos, estan en aquest idioma.

Amunt

Els objectius que es desitja que l'estudiant assoleixi mitjançant aquesta assignatura són els següents:

 • Conèixer les principals tècniques i eines per al processament i comprensió del llenguatge natural.
 • Saber aplicar les tècniques i eines per a les principals tasques de comprensió del llenguatge natural, incloent la identificació automàtica de temes i idiomes i l'extracció de paraules clau.
 • Conèixer el procés, juntament amb les principals tècniques i eines, per a l'anàlisi de sentiments basats en textos.
 • Saber quan aplicar les diferents aproximacions a l'anàlisi de sentiments i les principals diferències entre elles.

Amunt

L'assignatura està estructurada en els següents blocs temàtics:

 • Què és el processament de llenguatge? Com s'aborda? I Per què serveix?
 • Com interpretar i analitzar automàticament la informació textual? 
 • Com extreure sentiments automàticament d'un text?
 • Com avaluar els sistemes de processament de llenguatge?
 • Conceptes bàsics de Deep Learning per aplicar-los al processament del llenguatge
 • Com aplicar aprenentatge profund pel processament del llenguatge?
 • Tendències

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
Mòdul 4-Introducció al deep learning aplicat al processament del llenguatge natural PDF
1.2. Introducció (Screencast) Audiovisual
Notebook: com interpretar i analitzar automàticament la informació textual Audiovisual
Named Entity Linking (Screencast) Audiovisual
Named Entity Recognition (Screencast) Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt