Sistemes distribuïts Codi:  22.423    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'objectiu d'aquesta assignatura és comprendre els conceptes fonamentals dels sistemes distribuïts i paral·lels, centrant-se en el seu ús en el camp de la ciència de dades. Durant la part dels sistemes distribuïts es tractaran conceptes com la transparència, la replicació o el consens, fent especial èmfasi en tots aquells que són essencials en l'organització dels sistemes distribuïts. En la part de sistemes paral·lels s'estudiaran els principals conceptes de sistemes paral·lels, fent especial èmfasi en els processadors multi i mani-core, els quals ens permetran adquirir les bases necessàries para abordar els principals models de programació paral·lela i concurrent, fent èmfasi en els models de memòria compartida i distribuïda, els quals tenen aplicació directa en el camp de la ciència de dades. Finalment, s'estudiaran les principals mètriques de rendiment, com són l'speed-up o l'eficiència, i es mostrarà com dur a terme una anàlisi de rendiment d'un programa paral·lel. Respecte a la part pràctica, es dissenyaran i implementaran diferents programes paral·lels orientats a resoldre problemes relacionats amb l'anàlisi de dades, usant diferents models de programació, i es realitzarà una anàlisi de l'eficiència de les diferents propostes.

Amunt

Sistemes Distribuïts és una assignatura optativa de 6 crèdits dins de l'àrea d'Infraestructures tecnològiques. Per a cursar aquesta assignatura és necessari haver cursat prèviament l'assignatura bàsica de "Fonaments de xarxes i arquitectures". El llenguatge de programació que s'utilitzarà per fer les pràctiques serà python. Python proporciona un conjunt ampli de llibreries que permeten programar aplicacions que es poden executar en sistemes distribuïts i paral·lels, cosa que fa que sigui el llenguatge més utilitzat en ciències de dades. Atès que es requereix uns coneixements mínims de python es recomana haver cursat l'assignatura "Fonaments de programació".

Els recursos d'aprenentatge d'aquesta assignatura són en anglès.

Amunt

Aquesta assignatura pretén formar a futurs professionals en el camp de l'anàlisi de dades a gran escala utilitzant arquitectures paral·leles i distribuïdes

Amunt

Per a cursar amb èxit aquesta assignatura es requereix haver cursat prèviament les assignatures:
  • Fonaments de programació
  • Fonaments de xarxes i arquitectures

Amunt

Per un altre costat, el material de referència així com part de l'altre material de l'assignatura està en anglès, per aquest motiu, cal que es tingui un nivell d'anglès per a comprendre textos tècnics en anglès.

Es requereix uns coneixements mínims de python atès que la pràctica s'ha de programar en python: es recomana haver cursat l'assignatura "Fonaments de programació".

Finalment, es recomana haver cursat "Fonaments de xarxes i arquitectures".

Amunt

En aquesta assignatura es treballaran les següents competències:

    CB1- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.   
    CB5- Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.                                   
    CG5- Comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió en el marc de la ciència de dades.                                   
    CT1- Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic professional. professional.   
    CT2- Comunicar-se en una llengua estrangera.                                   
    CE3- Definir, avaluar i seleccionar solucions tecnològiques, així com recursos (espaials, temporals) necessaris per al desenvolupament i execució de projectes, tenint en compte les alternatives disponibles, les condicions de mercat i les normatives vigents.                                   
    CE6- Entendre com els algorismes i les estructures de dades són dissenyats, optimitzats i aplicats segons l'escala del volum de dades.       

Amunt

Mòdul 1. Fonaments dels sistemes distribuïts
Mòdul 2. Sistemes HPC i anàlisi de rendiment
Mòdul 4. Programació Paral·lela
Mòdul 3. Disseny de sistemes distribuïts                       

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt