Contextualització i disseny del treball final de grau Codi:  22.434    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau es planteja com a preparació i iniciació del Treball Final de Grau (TFG). Per tant, proporciona les orientacions i eines necessàries perquè l'estudiant fonamenti i dissenyi una proposta sòlida de TFG. És de naturalesa eminentment pràctica i està orientada a adquirir les competències bàsiques necessàries per a poder elaborar un treball final de qualitat i poder enfocar dins del marc d'aquesta mateixa assignatura el plantejament d'aquest treball.

En aquest sentit, s'emmarca l'objectiu general de l'assignatura d'elaborar i desenvolupar una proposta temàtica pròpia del TFG que inclogui, entre altres aspectes: els antecedents i la motivació, els objectius (clars i ben justificats), el context real d'aplicació en el que s'emmarcaria (inclosos els aspectes crítics del treball: indicadors d'èxit i de fracàs, oportunitats i riscos principals), metodologia (coherent amb els objectius i context), l'estructura general de la memòria i la planificació del treball. En tot moment es tindrà present que el TFG és un tipus molt específic de projecte.

El professor/a col·laborador/a que guiarà a l'estudiant de forma personalitzada durant aquesta assignatura podria ser el mateix que farà el guiatge en la implementació del TFG en l'assignatura posterior. En casos excepcionals, podria ser un/a altre/a professor/a.

(*donat el caràcter aplicat del grau, no es contemplen projectes d'investigació bàsica o teòrics o tipus estat de la qüestió.*)

Amunt

En tractar-se d'una assignatura de preparació i iniciació al Treball Final de Grau, és una assignatura a cursar en l'etapa final del desenvolupament del Grau de Ciència de Dades Aplicada. Aquesta assignatura té com a prerequisit l'assignatura de “Disseny i Gestió de Projectes de Ciència de Dades” i haver superat 174 crèdits. Com a conseqüència, requereix l'aplicació de gran part de les competències adquirides en les altres assignatures del grau, no sols les de caràcter més tècnic, sinó també aquelles relacionades amb la planificació, la gestió, l'execució i la presentació de projectes.

Amunt

A causa del seu caràcter integrador, l'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau es projecta en tots els àmbits d'especialització del Grau de Ciència de Dades Aplicada, en particular, en els diferents àmbits organitzatius de salut, educació, finances, màrqueting, indústria, ciències socials, polítiques, etc.

Amunt

Aquesta assignatura té com a prerequisit l'assignatura de "Disseny i Gestió de Projectes de Ciència de Dades" i haver superat 174 crèdits.

Amunt

El requisit per poder matricular-se en l’assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau és que l'estudiant ha d'haver superat 174 crèdits i haver superat també l'assignatura de "Disseny i Gestió de Projectes de Ciència de Dades". Aquesta assignatura es vincula de manera directa al Treball Final de Grau. En efecte, constitueix un pas previ i requisit imprescindible per a matricular el TFG. Es constitueix com una assignatura de preparació que té com a finalitat donar eines i assegurar competències bàsiques de cerca, interpretació i aplicació d'informació especialitzada dins la gestió i desenvolupament d'un projecte professional en l’àmbit de la Ciència de Dades.

Amunt

En el marc de l'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau, es pretén que l'estudiant, de forma guiada i amb els instruments adients, assoleixi els següents objectius específics:

  1.    Copsar una panoràmica general de les problemàtiques i aplicacions més rellevants, així com les seves facetes tècniques, de negoci i socials, actualment existents i emergents en l'àmbit de la Ciència de Dades.
  2.    Triar una d'aquestes temàtiques, fent una primera proposta de treball que permeti seleccionar un tema concret per al TFG.
  3.    Copsar i aplicar els aspectes metodològics i formals necessaris per a una adequada contextualització i disseny del TFG, i amb vistes a la seva posterior implementació.
  4.    Fonamentar i dissenyar una proposta sòlida d'aquest treball, a implementar en l'assignatura de TFG, posterior i vinculada amb aquesta.

Així mateix, al llarg d'aquesta assignatura s'espera que l'estudiant consolidi les següents competències bàsiques, generals i específiques:

CB2: Saber aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i tenir les competències que acostumen a demostrar-se per mig de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea  d'estudi. 

CB3: Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades  rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que  incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica  o ètica. 

CB4: Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat, com no especialitzat.       

CB5: Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.    

CG3: Buscar, gestionar i fer servir la informació més adequada per modelitzar problemes concrets i aplicar adequadament procediments teòrics per a la  seva resolució, de manera autònoma i creativa.     

CG5:  Comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió  en el marc de la ciència de dades.    

CE1:  Identificar, comprendre i reconèixer oportunitats de millorar en qualsevol tipus d'organització que puguin ser resoltes de manera eficient i efectiva mitjançant la ciència de dades.   

CE2: Concebre, organitzar, planificar, redactar i gestionar projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit de la ciència de dades.  

CE3: Definir, avaluar i seleccionar solucions tecnològiques, així com recursos (espacials, temporals) necessaris per al desenvolupament i execució de projectes, tenint en compte les alternatives disponibles, les condicions de mercat i les normatives vigents.      

CE4: Dissenyar un marc experimental tenint en compte els mètodes més adequats per a la captura, processament, emmagatzematge, anàlisi i visualització de dades.       

CE7: Dissenyar i construir aplicacions analítiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització de components programari.    

CE8: Identificar i combinar dades de diferents fonts i formats a diferents gestors de bases de dades per obtenir un emmagatzematge de dades eficient en cada context d'aplicació.     

CE9: Aplicar tècniques específiques de captura, tractament i anàlisi de dades estructurades, semi-estructurades i no estructurades.       

CE11: Resumir, interpretar, presentar i contrastar de manera crítica els resultats obtinguts utilitzant les eines d'anàlisi i visualització més adequades.              

CE13:  Exercir l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals, en el marc de la privacitat i seguretat de les dades.   

Amunt

L'assignatura Contextualització i disseny del treball final de grau s'estructura al voltant de 5 reptes. Cadascun d'aquests reptes està orientat a una fase específica de desenvolupament de la proposta de TFG. Concretament:

Repte 1: Triar un tema inspirador.

Repte 2: Fer el disseny inicial del TFG (definició de l'estructura de la proposta).

Repte 3: Definir el context sociotècnic del TFG (construir els fonaments, definint el marc conceptual).

Repte 4: Elaborar el disseny, planificació i proposta de TFG i presentar aquesta proposta (presentació i defensa oral de la proposta).

Repte 5: Fer el lliurament final de la proposta de TFG.

En iniciar el semestre acadèmic, l'estudiant, amb l'assessorament i ajut del professor/a col·laborador/a, triarà i concretarà la temàtica, contingut i abast del TFG. La proposta de TFG es pot desenvolupar en base a idees o necessitats que plantegi l'estudiant a partir de la seva experiència acadèmica i/o professional, o bé, a partir de propostes que el professor/a entengui que encaixen bé amb el seu itinerari de titulació, entorn i/o inquietuds personals o professionals.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF
La presentació del Treball Final de Grau - 2 Audiovisual
La presentació del Treball Final de Grau - 1 Audiovisual
Gestió clàssica de projectes vs. desenvolupament àgil PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt