Pràctiques Codi:  22.435    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura de pràctiques complementa la formació rebuda a través de les diferents assignatures del grau i consisteix en l’exercici de l’activitat professional en l’àmbit de la ciència de dades. El contingut concret de la pràctica i les habilitats objecte de desenvolupament són únics per a cada estudiant i dependran del perfil professional al qual aquestes pretenguin donar resposta.

Amunt

Per matricular aquesta assignatura s'han d'haver superat 60 crèdits bàsics i 60 crèdits obligatoris de la titulació.

Amunt

Els estudiants que opteu per fer pràctiques externes heu d'haver superat 120 crèdits del grau, 60 bàsics i 60 obligatoris. 

Les Pràctiques en empreses s'organitzen des de la UOC, amb un professor de pràctiques, i des de l'empresa, amb un tutor que orienta i fa el seguiment de l'estudiant. Les pràctiques s'han de portar a terme (preferentment) durant el semestre docent (setembre-gener o febrer-juny) i la dedicació de pràctiques curriculars ha de ser de 300 hores. 

Per a poder formalitzar la sol·licitud, el centre ha d'introduir les dades demanades sobre l'oferta de pràctiques a la plataforma Xperience (www.uoc.edu/experience). 

Els passos que el centre ha de seguir són els següents: 

Registre a l'eina (únicament la primera vegada que accediu a Xperience): 

 - Accedir a https://www.uoc.edu/experience i seleccioneu Dona't d'alta com a centre de pràctiques
 - Emplenar el formulari de registre i feu clic a Crea
 - El centre rebrà una notificació per a acabar de confirmar l'adreça electrònica introduïda en el formulari i generar la seva contrasenya. 
 - Un cop fet, rebrà una segona notificació per a entrar a l'eina i acabar de completar les dades de centre. 
 - Finalment, el centre rebrà una darrera notificació quan la Universitat hagi validat el perfil com a centre de pràctiques. Llavors, des del centre, ja es podrà treballar amb l'eina i registrar les ofertes a disposició. 

Registre d'ofertes de pràctiques 
 - Accedir al menú Convocatòries. 
 - Buscar la convocatòria Pràctiques en empreses del Grau de Ciència de Dades Aplicada. 
 - Seleccionar el botó Crea una oferta, al costat del nom de la convocatòria. 
 - Introduir les dades necessàries. A la tercera pestanya de l'oferta (Candidat) seleccionar Mode directe i ja es podrà introduir el nom de l'estudiant. 

L'equip de coordinació de les pràctiques considerarà la proposta i, si és acceptada, activarà l'emissió i la signatura d'un conveni de cooperació educativa entre la UOC, l'entitat de pràctiques i l'estudiant, que formalitza el compromís i els acords adquirits per les tres parts.

Amb aquest conveni, la UOC ofereix una assegurança a l'estudiant que el cobreix en cas de danys a la seva persona. 

La informació imprescindible per a la signatura del conveni i les gestions acadèmiques vinculades a les pràctiques correspon a les dades bàsiques d'identificació i contacte del centre, del seu responsable legal (amb poders per a signar el conveni) i de la persona que assumirà la tutorització de les pràctiques. 

En acabar el període de pràctiques, l'estudiant compartirà la memòria de pràctiques amb el tutor del centre, segons el que s'hagi acordat. Paral·lelament, el tutor haurà de certificar la realització de les pràctiques i haurà de fer una valoració de la feina feta mitjançant un formulari que rebrà per correu electrònic de la professora responsable de la UOC.

Amunt

L'objectiu principal de la realització de pràctiques en una empresa o administració és comprendre les dinàmiques pròpies de l'activitat professional i posar en pràctica les competències adquirides.

Les competències bàsiques i generals que s’hi treballen són les següents:

 • Aplicació dels coneixements adquirits, argumentant la presa de decisions en la resolució d’un problema.  
 • Treball en equip en un entorn virtual.
 • Disseny i gestió de projectes professionals i de recerca.
 • Cerca, gestió i ús de la informació més adequada per a modelizar problemes concrets i aplicar adequadament procediments teòrics per a la seva resolució de manera autònoma i creativa.
 • Comunicació i transmissió dels coneixements, habilitats i destreses de la professió en el marc de la ciència de dades.

Les competències transversals que s’hi treballaran són dues:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Desenvolupament d’un esperit emprenedor i aplicació d’iniciatives.

Les competències específiques també són dues:

 • Identificació, comprensió i reconeixement d’oportunitats de millora en qualsevol mena d'organització que poden ser resoltes de manera eficient i efectiva mitjançant la ciència de les dades.
 • Exercici de l'activitat professional d'acord amb el codi ètic i els aspectes legals en el marc de la privacitat i seguretat de les dades.

Amunt

El contingut concret de la pràctica i les habilitats objecte de desenvolupament dependran del perfil professional al qual  pretenguin donar resposta. L'objectiu general de les pràctiques és acostar els estudiants a l'àmbit professional de les dades de manera que puguin aplicar a una situació real els coneixements teoricopràctics adquirits al llarg dels estudis.

Resultats d'aprenentatge:

- Familiaritzar-se amb un context professional
- Demostrar els coneixements i habilitats suficients per a exercir l'activitat professional en l'àmbit de la ciència de dades.
- Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a les formes i temps de treball de les empreses.

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt