Ecosistema social media Codi:  M1.650    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Avui dia, la comunicació i la transmissió d'informació van ineludiblement associades a internet i a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El concepte social media (mitjans socials) forma part ja de la realitat col·lectiva. Aquests nous mitjans han modificat els paradigmes de comunicació, influint en com ens relacionem, compartim informació, ens informem, o ens comuniquem amb els altres, entre altres coses.

Les dinàmiques que regeixen els mitjans socials fan que la comunicació sigui més dinàmica, flexible i, alhora, més complexa. No obstant això, existeixen nombroses plataformes que s'emmarquen en el concepte de mitjans social i, per tant, aquestes dinàmiques de funcionament varien en cada cas.

Avui dia, la majoria d'activitats i sectors professionals, inclosos els mitjans de comunicació i els periodistes, es veuen abocats a incorporar aquest tipus de plataformes, eines i espais de comunicació en les seves rutines professionals, per a millorar les seves estratègies de comunicació, i també la creació i la difusió de continguts.

Ecosistema Social Media presenta una introducció a les característiques i les particularitats de l'entorn social media i de les principals plataformes o xarxes socials d'actualitat. Durant el curs, es discutiran les funcionalitats de les principals eines i plataformes en aquest àmbit, i també diferents fenòmens distintius de l'entorn, així com la seva repercussió, no només a nivell professional, sinó també social i personal.

Amunt

Ecosistema Social Media és una assignatura obligatòria i té assignats 4 crèdits ETC. Forma part de la matèria Entorn i sistema social media, juntament amb l'assignatura, també obligatòria, Monitoratge i Reputació En línia.

S'aconsella cursar aquesta assignatura a l'inici del programa per a consolidar coneixements bàsics sobre el concepte i l'entorn dels mitjans socials, que permetrà desenvolupar amb eficàcia la resta d'assignatures, de caràcter més pràctic o aplicat.

Amunt

Ecosistema Social Media és una assignatura dirigida a qualsevol persona amb interès per comprendre les característiques distintives de l'entorn dels mitjans socials. Presenta, a més, una formació especialment rellevant per a aquelles persones que es dediquin professionalment a la gestió de plataformes socials o estiguin implicades en el disseny o implementació d'estratègies comunicatives digitals, o en la creació i difusió d'informació i continguts en internet.

Amunt

No es requereixen coneixements previs per cursar l'assignatura.

Amunt

Competències bàsiques:
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
- Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Saber comunicar les pròpies conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.


Competències generals i transversals:
- Abordar la realitat des de perspectives diferents, recreant i establint nous vincles entre idees i conceptes coneguts, amb la finalitat d'aportar solucions i millores i crear nous coneixements.
- Avaluar de forma cuidada la rellevància i significació de la informació, identificant les implicacions i conseqüències d'un argument, discurs o raonament.
- Proposar, formular i fer tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació.
- Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-les de manera persuasiva.
- Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, i dissenyar solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.


Competències específiques:
- Identificar les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de mitjans socials.
- Detectar i gestionar les interaccions, interrelacions i/o el valor dels nodes que es creen en la comunicació xarxa pròpia d'entorns social media.
- Desenvolupar una capacitat analítica que permeti avaluar, ajustar i adaptar les accions empreses, optimitzar els resultats aconseguits, gestionar situacions de crisis o detectar noves oportunitats estratègiques.
- Analitzar i emetre informes professionals i/o específics en l'àmbit dels mitjans socials.
- Identificar i contextualitzar el marc jurídic i/o ètic aplicable a la comunicació, anàlisi i gestió dels mitjans socials.


Resultats d'aprenentatge:
Les competències que aquesta assignatura permet adquirir, estan relacionades amb els següents resultats d'aprenentatge:
- Comprendre la complexitat de la comunicació en xarxa, les singularitats de l'entorn i les principals plataformes socials digitals, així com el seu paper en el sistema comunicatiu i els seus possibles efectes a nivell social i professional.
- Identificar les fonts i recursos útils per a seguir i avaluar l'accés, ús, consum i descobrir noves tendències relatives als mitjans socials.
- Analitzar els diferents àmbits d'aplicació dels mitjans socials.
- Incorporar l'anàlisi de la diversitat funcional, social, cultural, econòmica, política, lingüística i de gènere en l'ús i la pràctica acadèmica i professional dels mitjans socials.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen entorn de les tres Proves d'Avaluació Contínua (PACs) o Reptes a realitzar per l'alumnat. Cada PAC anirà acompanyada de materials d'estudi i recomanacions de lectura d'interès per a la realització del treball. Les PACs són:

- Endinsa't en l'ecosistema social media: compara dues xarxes socials.
En aquest primer repte es proposa a l'alumnat investigar i comparar les característiques de dues xarxes socials diferents. Es recomana triar una xarxa social d'ús habitual i una altra que encara no es conegui del tot bé. Poden ser tant genèriques, com a especialitzades en sectors o temes concrets.

- Analitza bones pràctiques en el teu entorn social media.
En aquest segon repte, es proposa a l'alumnat que identifiqui i analitzi exemples de bones pràctiques en la construcció d'una identitat digital adequada d'acord amb les característiques de l'entorn de mitjans socials actual.

- Observa, reflexiona i debat: què passa en les xarxes socials?
En l'últim repte es proposa a l'alumnat que observi allò que passa en xarxes socials, reflexioni i debati a l'aula sobre alguns dels fenòmens distintius que, avui dia, es produeixen i caracteritzen les xarxes socials.

Amunt

Wiki Ecosistema de mitjans socials Web
Wiki Ecosistema de social media Web
Intercambio de conocimiento en las redes sociales PDF
Las redes sociales PDF
El caso Kuku-Clots a análisis: la estratégia social sin cabeza PDF
Anàlisi de la presència en línia: cas pràctic PDF
Análisis de la presencia en línea: caso práctico PDF
Análisis de la presencia en línea: caso práctico DAISY
Análisis de la presencia en línea: caso práctico EPUB 2.0
Análisis de la presencia en línea: caso práctico MOBIPOCKET
Análisis de la presencia en línea: caso práctico HTML5
Análisis de la presencia en línea: caso práctico PDF
Social media Toolkit Web
Social media Toolkit Web
Del node a l'usuari XML
Del node a l'usuari DAISY
Del node a l'usuari EPUB 2.0
Del node a l'usuari MOBIPOCKET
Del node a l'usuari HTML5
Del node a l'usuari PDF
Del nodo al usuario XML
Del nodo al usuario DAISY
Del nodo al usuario EPUB 2.0
Del nodo al usuario MOBIPOCKET
Del nodo al usuario HTML5
Del nodo al usuario PDF
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu XML
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu DAISY
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu EPUB 2.0
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu MOBIPOCKET
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu HTML5
Els Social Media en l'ecosistema comunicatiu PDF
Los social media en el ecosistema comunicativo XML
Los social media en el ecosistema comunicativo DAISY
Los social media en el ecosistema comunicativo EPUB 2.0
Los social media en el ecosistema comunicativo MOBIPOCKET
Los social media en el ecosistema comunicativo HTML5
Los social media en el ecosistema comunicativo PDF
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web
Ecosistema Social Media Web
Ecosistema Social Media Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt