Community management Codi:  M1.652    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les xarxes socials s'han expandit no només en abast que afecta gairebé a tot el planeta. Avui dia s'exploren ja noves i interessants alternatives per rendibilitzar la creació d'una comunitat virtual i dotar de recursos i inversió necessària per mantenir-la.

Ja no es tracta només de parlar, ja no es tracta solament d'estimular amb continguts interessants. Neix des dels darrers any una inquietud molt sucosa per a les organitzacions: el crowdsourcing o intel·ligència col·lectiva. Aconsegueix que siguin els propis seguidors els que t'ajuden a crear una nova línia de negoci, al fet que dissenyin una marca molt més atractiva, al fet que t'ajudin a organitzar els fluxos d'informació, etc.

 Encara que existeixen plataformes específiques per a aconseguir-ho, les organitzacions també estan utilitzant plataformes de xarxes socials com Twitter i Facebook per als seus projectes d'Intel·ligència Col·lectiva. Com cm, has de conèixer les particularitats d'aquests projectes i com dur-los a terme, no només perquè et vegis immers en un d'ells dins d'una organització, sinó perquè en algun moment de la carrera professional podries voler proposar-i desenvolupar-lo.

Amunt

 L'assignatura te per objectiu ajudar a comprendre els conceptes i tècniques bàsiques pròpies d'una comunitat virtual. Els exercicis estan pensatss amb  una visió  360º per a que al finalitzar, l'estudiant disposi d'una visió global per a poder realitzar correctament la seva feina.

Com a objectiu transversal, donem un pas més enllà en relació amb la creació de comunitats virtuals amb la intenció de dirigir al Community Manager cap una major aportació de valor per a la comunitat que desitja posar en marxa. Per tant, aquest mòdul pretén mostrar tot allò que pot donar de sí una comunitat creada amb un objectiu estratègic dirigit cap a la recopilació d'informació sensible per a la organització.

Amunt

Aquesta assignatura et capacita per poder exercicir un perfil professional, amb cada cop més proyecció, nascut a les xarxes socials: communiy manager. 

Amunt

Tot i que no és obligatori, és recomanable haver cursat l'assignatura d'Ecosistema Social Media. 

Amunt

 Competències bàsiques: 

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals i transversals: 

Liderar, organitzar, integrar-se i/o col·laborar de forma activa amb altres persones i equips en la consecució d'objectius comuns i amb la finalitat d'aconseguir objectius superiors als quals s'aconseguirien a nivell individual.

Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la cerca, la selecció i el processament de la informació

 Aplicar de forma crítica l'ús de les TIC en l'àmbit d'acadèmic i professional de referència

Competències específiques: 

Identificar les característiques, atributs, components, estructura, funcionament i possibilitats dels diferents tipus de social mitjana.

Detectar i gestionar les interaccions, interrelacions i/o el valor dels nodes que es creen en la comunicació xarxa pròpia d'entorns social mitjana.

Analitzar i emetre informes professionals i/o específics en l'àmbit de social mitjana.

Recursos d'aprenentatge: 

  • Identificar els tipus d'interaccions i nodes així com gestionar els diferents tipus de comunitats que es relacionen a través dels social mitjana.
  • Gestionar i optimitzar la intel·ligència col·lectiva.
  • Emetre informes d'intel·ligència.
  • Analitzar l'impacte i valor dels social mitjana en la comunicació estratègica


Amunt

Els continguts es troben desenvolupats al manual "Community Management: El arte de la gestión de las relaciones en redes sociales" de Eva Moya.

- Comunitats virtuals i la seva gestió
- Tipus de comunitats virtuals
- Què és una comunitat virtual
- Què és un community manager
- Els treballs d'un community manager
- La tecnologia i el community manager
- Ciberseguretat
- Fer un pressupost
- Comunicació creativa i eficaç
- Glossari de termes propis de les xarxes socials
- Recomanacions de copywriting a les xarxes socials
- Tipus de trolls a les xarxes socials
- Com mantenir-se actualitzat
- Èxits i fracassos
- Gestió de comunitats de marca
- Què és una comunitat de marca B2C
- Què és una Comunitat de marca B2B i professionals
- Gestió de comunitats corporatives internes
- Que són les comunitats corporatives
- Continguts típics
- Mètriques comuns
- Crear comunitat
- Raons per a la creació d'una comunitat virtual
- Comunitat vs. campanya online
- RRHH necessaris
- Disseny d'estratègia
- Dinamitzar i vertebrar la comunitat
- El dia a dia d'una comunitat
- Perfils d'usuari del social media
- Tècniques de dinamització en línia
- Gestió de crisi
- Algunes eines útils
- Escoltar a la comunitat: optimitzar la intel·ligència col·lectiva
- La intel·ligència col·lectiva com a font d'informació
- Disseny d'una estratègia d'intel·ligència col·lectiva
- Mètodes i tècniques d'obtenció i anàlisi de resultats
- Difusió i posada en valor de les conclusions

Amunt

SEO social XML
SEO social DAISY
SEO social EPUB 2.0
SEO social MOBIPOCKET
SEO social XML
SEO social HTML5
SEO social PDF
SEO social OAI-MPH
Les marques a les xarxes socials Audiovisual
Las marcas en las redes sociales Audiovisual
Social media Toolkit Web
Parlem sobre comunitats virtuals i community manager Audiovisual
Hablamos sobre comunidades virtuales y community manager Audiovisual
Estratègies de SEO Social Audiovisual
Estrategias de SEO Social Audiovisual
SEO social XML
SEO social DAISY
SEO social EPUB 2.0
SEO social MOBIPOCKET
SEO social HTML5
SEO social PDF
Social media Toolkit Web
Toolkit de gènere Web
Toolkit de género Web

Amunt

Convé disposar del llibre "Inteligencia en redes sociales: despertando todo el poder del community manager" de Eva Moya, El profesional de la información, 2014: http://www.editorialuoc.cat/inteligencia-en-redes-sociales

 

Pot ser molt interessant per a la comprensió de l'assignatura la lectura ràpida de: Manifiesto Crowd. Antoni Gutiérrez-Rubí. Disponible en: http://www.gutierrez-rubi.es/wp-content/uploads/2013/03/manifiesto_crowd.pdf

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.

    A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt