Desenv. front-end avançat Codi:  M4.256    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura en la que ens trobem, Desenvolupament front-end avançat, és una continuació de l'assignatura Desenvolupament front-end amb frameworks JavaScript del Màster universitari de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web.

Si bé en aquesta assignatura prèvia es van treballar les bases del desenvolupament a nivell de front-end amb el framework Angular, treballant conceptes com el llenguatge de programació TypeScript, l'estàndard de programació ECMAScript 6, i aspectes més propis del framework Angular com ara treballar amb formularis, serveis i rutes, en aquesta assignatura en la que ens trobem, aprofundirem alguns d'aquests conceptes i en presentarem diversos de nous.

En una part inicial, treballarem amb els formularis reactius, i d'aquesta manera tindrem les eines necessàries per tal que l'usuari pugui inserir dades a l'aplicació i tingui una resposta adient. L'objectiu serà que la interacció de l'usuari amb la nostra aplicació sigui fluïda i el més fàcil possible.

Posteriorment, en un segon bloc força extens, estudiarem la programació reactiva i introduirem un patró de disseny molt interessant anomenat Redux que ens permetrà gestionar les dades de l'aplicació d'una manera eficient i des d'un punt de vista d'estats. Si bé és un patró de disseny que afegeix complexitat a la nostra implementació i està més pensat per a plataformes de certa complexitat, nosaltres aplicarem aquest patró a l'aplicació que anirem desenvolupant durant el curs per assolir el coneixements necessaris i entendre el seu funcionament.

Finalment, tindrem diversos blocs més concentrats on treballarem des de temes de maquetació, testos i desplegaments, com temes de refactoring. També treballarem un concepte molt important i molt present actualment que és com transformar una aplicació web a una PWA ( Progressive Web App ). Aprofundirem amb aquesta tecnologia al seu moment.

A nivell general, podem dir que aquesta assignatura conté un temari força extens i complex però un cop estudiat, ens permetrà tindre un coneixement complet de tot el que implica el desenvolupament de la part de front-end, tot utilitzant el framework Angular.

Hem de pensar que a dia d'avui, el mercat laboral té molta demanda de desenvolupadors tant de front-end com de back-end, i en el nostre cas, dintre del desenvolupament front-end el framewok Angular està molt demandat. A més, Angular al ser un framework tant complet, ens permetria en un moment donat, si tinguéssim que utilitzar algun altre framework com ara React o Vue, que el procés d'aprenentatge d'aquests altres frameworks fos relativament senzill.

Amunt

En el màster de Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web, aquesta assignatura ha de cursar-se després d'haver realitzat l'assignatura Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript.

Amunt

Aquest curs forma a professionals en el desenvolupament web del costat client o front-end.

Amunt

Per a aquest curs és imprescindible tenir coneixements d'Angular, estudiat en l'assignatura Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript.

Amunt

És imprescindible haver superat l'assignatura Desenvolupament front-end amb frameworks Javascript.

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és dotar als estudiants de les competències bàsiques necessàries per tal que puguin implementar el cicle complert d'un desenvolupament d'una web app amb el framework Angular, des de l'inici fins al final, és a dir, des de l'anàlisi, la implementació, les proves i el desplegament.

Això implica que l'estudiant assolirà les capacitats següents:

 • Capacitat per implementar formularis reactius que permetin una interacció fluïda de l'usuari amb l'aplicació.
 • Capacitat per implementar i aplicar la programació reactiva.
 • Capacitat per dotar d'un aspecte visual professional la nostra aplicació web.
 • Capacitat per assegurar la qualitat de les implementacions mitjançant jocs de proves automatitzats.
 • Capacitat de transformar una aplicació web a una PWA i dotar-la d'una imatge corporativa, que sigui instal·lable tant a escriptori com a dispositius mòbils, i que funcioni sense connexió a internet.
 • Conèixer el concepte de Angular Universal, capacitat per aplicar-lo i entendre les implicacions que té amb SEO i amb el rendiment.
 • Capacitat per refactoritzar una aplicació.
 • Entendre com es generen els paquets entregables d'una aplicació Angular, com es pot desplegar en un entorn local per fer proves.

De manera més transversal:

 • Capacitat d'anàlisi de requeriments i implementació en conseqüència.
 • Capacitat per implementar tot el cicle de desenvolupament d'una aplicació web de la part front-end des de l'anàlisi, la implementació, les proves i el desplegament.
 • Capacitat per buscar la solució més òptima.
 • Capacitat per aplicar els patrons de disseny adients.
 • Visió més enllà del propi requeriment, pensar en tasques futures per intentar implementar un codi escalable, modulable i ben parametritzat.

Amunt

Aquesta assignatura s'organitza en 8 temes ben diferenciats, a continuació els enumerem:

1. Programació Reactiva: Formularis reactius
2. Programació Reactiva utilitzant RxJS + Patró Redux (NgRx)
3. Maquetació: Angular Material
4. Proves
5. Progressive Web Apps (PWA)
6. Angular Universal (SEU)
7.  Desplegant una aplicació frontend
8. Refactoring

Amunt

Tots els recursos necessaris per la correcta realització d'aquesta assignatura estaran pujats al campus en cadascun dels temes.

Tota la documentació és pròpia i es va ampliant/millorant cada curs.

Generalment cada tema del campus tindrà la documentació de teoria en format pdf i si hi ha projectes relacionats amb la teoria també estaran pujats en format zip.

Els enunciats de les pràctiques també estaran pujats al campus en cadascun dels temes amb un document pdf independent.

També via els fòrums de l'aula intentarem anar compartint recursos que ens semblin interessants com a lectures complementaries, com ara explicació d'algun patró de disseny, alguna noticia d'actualitat interessant relacionada amb el temari, ...

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt